Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.03-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за управлението на приоритетна ос 5 на ОП РЧР
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.11.2008
Начална дата: 12.11.2008
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да подсили административния капацитет Агенцията за социално подпомагане и да подпомогне нейната дейност в качеството й на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за да гарантира успешно и ефективно изпълнение на делегирани функции по управление и изпълнение на приоритетна ос 5 на ОП РЧР, съгласно Междуинституционално споразумение с Управляващия орган и максимално и ефективно усвояване на средствата по програмата.
Дейности: Деиност 7 Дейности по информация и публичност
Дейност 8 Управление на проекта
Дейност 2 Провеждане на изследвания и проучвания
Дейност 9 Одит
Дейност 5 -Мониторинг и оценка на изпълнението на програмата
Дейност 6 - подобряване на материално-техническата база за нуждите на изпълнението на делегираните функции по ОП РЧР
Дейност 4 - повишаване на административния капацитет на АСП и останалите целеви групи чрез участие в обучения, стажове, работни посещения
Дейност 1 Подготвителна фаза на изпълнение на проекта
Дейност 3 - администриране на процеса по управление, изпълнение и контрол на делегираните функции
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 711 301 BGN
Общ бюджет: 4 213 923 BGN
БФП: 4 213 923 BGN
Общо изплатени средства: 4 020 161 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 213 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 478 022 BGN
2011 0 BGN
2012 565 452 BGN
2013 1 400 762 BGN
2014 1 096 689 BGN
2015 479 236 BGN
4 020 161 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 581 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 406 319 BGN
2011 0 BGN
2012 480 634 BGN
2013 1 190 647 BGN
2014 932 186 BGN
2015 407 351 BGN
3 417 137 BGN
В т.ч. Национално финансиране 632 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 71 703 BGN
2011 0 BGN
2012 84 818 BGN
2013 210 114 BGN
2014 164 503 BGN
2015 71 885 BGN
603 024 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Подобрени знания и умения на служителите
Индикатор 2 Срок за организиране на процедурите за подбор на проекти
Индикатор 3 вид задавани въпроси от бенефициентите по процедури за подбор на проекти
Индикатор 4 Положителни становища от одитиращи и контролиращи органи
Индикатор 5 % успешно приключили проекти по приоритетна ос 5 на ОПРЧР
Индикатор 6 Качеството на програмни документи разработени от АСП
Индикатор 7 Повишаване доверието на бенефициентите
Индикатор 8 Степен на усвояване на средствата по приоритетна ос 5 на ОПРЧР
Индикатор 9 Степен на постигане на заложените в ОПРЧР индикатори
Индикатор 10 Степен на познаваемост на проекта и приноса на ЕСФ за изпълнението на проекта
Индикатор 11 Проведени срещи на екипа
Индикатор 12 Изработен подробен план за действие
Индикатор 13 Проведена поръчка за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 14 Проведени проучвания и анализи
Индикатор 15 доклади на консултанта
Индикатор 16 Изработен план за обучения на служителите
Индикатор 17 Подадени проектни предложения
Индикатор 18 Потенциални бенефициенти посетили информационните събития
Индикатор 19 Зададени въпроси от потенциални бенефициенти
Индикатор 20 Променени процедури, методика и др.
Индикатор 21 Внедрени нови процедури, методики, наръчници
Индикатор 22 Методически документи промени или създадени
Индикатор 23 Обучени лица от целевите групи
Индикатор 24 Продължителност на обученията за всеки служител
Индикатор 25 Проведени обучения
Индикатор 26 Проведени и вид обучителни събития - учебни посещения, семинари и др.
Индикатор 27 Текучество на персонала
Индикатор 28 Проведени посещения на място
Индикатор 29 Установени нарушения
Индикатор 30 Видове мерки препоръчани
Индикатор 31 Корективни мерки препоръчани
Индикатор 32 Проведени оценки на изпълнението на ОПРЧР
Индикатор 33 Препоръки от проведени оценки
Индикатор 34 Вид доставено оборудване
Индикатор 35 Изпълнени ремонтни дейности
Индикатор 36 Публикации в медиите
Индикатор 37 Предавания
Индикатор 38 Запитвания за проекта
Индикатор 39 Проведени срещи между АСП и консултантите
Индикатор 40 Становища от служители на АСП по отношение на изработени документи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз