Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0288-C0001
Номер на проект: ESF-2203-09-08005
Наименование: Осигуряване на заетост на населението чрез организиран транспорт до и от заводите на Теклас-България АД
Бенефициент: Теклас-България АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 12.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение съответства напълно на целите и приоритетите на програмата. Целите на настоящия проект отговарят на оперативните цели на групата операции насочени към : Обща цел (цели) : Насърчаване на географската мобилност на населението в три и повече общини в Кърджалийска област. Общата цел на проекта е да подобри интеграцията на пазара на труда, чрез по- ефективно професионално и социално включване на настоящите и бъдещите работници и служители в „Теклас-България”АД, като се създадат условия и разширени възможности за работа в двата завода на компанията. С реализирането на настоящото проектно предложение ще бъдат обхванати както всички настоящи работници и служители, така и всички бъдещи служители и работници, които пътуват и ще пътуват ежедневно до и от заводите на „Теклас-България”АД от Община Момчилград и Община Кърджали и Община Джебел. Предоставената безвъзмездна финансова помощ представлява голям стимул за ръководството на предприятието за организиране на транспорт
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1 Управление на проекта. Дейността се състои в сформиране на екип, отговорен за изпълнение на проекта. Ще бъдат разпределени конкретните задачи и отговорности към всеки един член на екипа съгласно предвидения времеви график и дейности по проекта.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2 Подготовка и изпълнение на Тръжна документация. Имайки предвид, че безвъзмездната помощ е 100 % от общата му стойност, следва да бъдат прилагани правилата за избор на изпълнител, регламентирани в Постановление на Министерски Съвет №69/2013. „ Теклас –България” АД ще проведе пазарно проучване за избор на доставчик на транспортната услуга, като критериите за избор се основат на принципа най-добро съотношение цена и качество.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3 Провеждане на Тръжна процедура за избор на доставчик на транспортна услуга. Във връзка с процедурите за избор на изпълнители за доставката на предвидената по проекта транспортна услуга ще бъде създадена специална комисия, включваща представители на фирмата, която да разработи критериите за избора на доставчик и впоследствие да извърши оценката на подадените оферти. Процедурата за избор на изпълнител за доставката на транспортната услуга предвидена по проекта ще бъде изцяло съобразена с изискванията на Постановление №69/2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициети на договорена безвъзмездна финансова помощ от Европейския Социален Фонд.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4 Подписване и изпълнение на Договор с доставчик на транспортна услуга. Имайки предвид, че безвъзмездната помощ е 100 % от общата му стойност, следва да бъдат прилагани правилата за избор на изпълнител, регламентирани в Постановление на Министерски Съвет №69/2013. „ Теклас –България” АД ще проведе пазарно проучване за избор на доставчик на транспортната услуга, като критериите за избор се основат на принципа най-добро съотношение цена и качество.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5 Изработване и инсталиране на материали за визуализация Дейността включва изработване и поставяне на 2 / два / броя обяснителни табели, изработване и отпечатване на информационни брошури, във връзка с изпълнението на проекта при спазване на необходимата публичност и информираност, относно реализацията на проекта и получената финансова помощ на ЕС. Ръководството на „Теклас-България”АД информира обществеността относно помощта, получена от Европейски Социален Фонд чрез две публикации в регионално печатно издание и два броя телевизионни репортажи в регионална телевизионна медия.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 6 Финално отчитане Финалното отчитане на проекта ще допринесе и за повишаване на институционалния капацитет на фирмата. Необходимостта от спазване на изискванията при финалното техническо и финансово отчитане на проекта ще предостави на ръководството на фирмата ценен опит по отношение на процедурите, следвани при управлението и реализацията на Европейските проекти по ОП „ Развитие на човешките ресурси”. Това ще даде възможност на предприятието да кандидатства успешно и по други програми финансирани от Европейски Социален Фонд.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ГАРС" ЕООД
РА "РОДОПИ" ООД
ОНЕР ТРАНС ООД
"Аргос" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 153 456 BGN
Общ бюджет: 152 566 BGN
БФП: 152 566 BGN
Общо изплатени средства: 152 566 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 152 566 BGN
152 566 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 129 681 BGN
129 681 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 22 885 BGN
22 885 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз