Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0340-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-02006
Наименование: На път към устойчива българска икономика
Бенефициент: "Саксо БГ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: Основна цел на Проекта е насърчаване на географската мобилност на работната сила в България чрез повишаване на адаптивността и гъвкавостта им. Това, от своя страна, ще допринесе за подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване – главни приоритети на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Дейности: Дейност 3: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща провеждането на две презентации, на които ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на първата презентация ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати. Втората презентация ще се проведе при приключването на Проекта и ще има характер на своеобразен обществен отчет за направеното по него и постигнатите резултати, както и за проблемите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Изработване и поставяне на подходящо място информационни табели за Проекта, както и дизайн, предпечат и печат на информационни брошури и стикери ще допринесе за информираността на широк кръг заинтересовани лица и популяризирането на Проекта и Оперативната Програма. Ще бъдат публикувани 2 обяви, свързани с процедурите по ПМС 69.
Дейност 4: Превоз на работниците на фирма „Саксо БГ” ООД до и от работните им места в гр. Дряново и с. Царева ливада. В рамките на тази дейност ще бъде осъществен същинския превоз на работниците на фирма „Саксо БГ” ООД до работните им места в с. Царева ливада и гр. Дряново. Транспортът ще се осъществи с 6 транспортни средства, собственост на фирмата, като 4 от тях обслужват маршрута гр. Трявна – с. Царева ливада – гр. Трявна, едно, пътуващо по дестинацията гр. Габрово – с. Царева ливада – гр. Габрово и последното, обслужващо маршрута гр. Трявна – гр. Дряново – гр. Трявна. Работниците във фирмата работят на 5-дневна работна седмица.
Дейност 2: Избор на доставчик на дизелово гориво и бензин чрез процедури по ПМС 69 Изборът на доставчик на дизелово и бензиново гориво ще се извърши от ръководителя, счетоводителя и координатора на Проекта на базата на изпълнена процедура по ПМС 69. Доставката на дизелово гориво ще бъде възложена на подизпълнител с цел по-голяма прозрачност на възлагането и намиране на оптимална и икономически най-изгодна оферта за доставка на суровината. При определяне на подизпълнител по Проекта ще бъдат спазени всички изисквания на Българското и Европейското законодателство.
Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския екип (ръководител, координатор, счетоводител) на Проекта и ясно разпределение на задачите и отговорностите в този екип На основата на предложението в Проекта и в съответствие с Договора за неговото осъществяване се сформира окончателно основният управленски екип и се определят отговорниците по отделните задачи. Основният управленски екип трябва да осигури успешното изпълнение и отчитане на Проекта. Ключовите фигури в него са: • Ръководителят е отговорен за цялостната реализация на Проекта, в това число – разпределянето на задачите и координиране дейността на другите членове на екипа, планирането на месечната дейност и подготвянето на отчети, контролиране изпълнението на месечния план-график и спазване сроковете за изпълнение на задачите, при завършване на Проекта отчита неговото цялостно изпълнение и осигурява приемането му от Агенцията по заетостта при МТСП. • Координаторът по Проекта ще има задължението да координира дейността по Проекта между Водещата организация и Подизпълнители, участва в организирането и контролирането на проектните дейности, отговаря за популяризирането на Проекта и резултатите от него, подпомага счетоводителя по отчитането на Проекта. • Счетоводителят обработва подадената му счетоводна документация и участва в изготвянето на отчети. Взема пряко участие в подготовката и провеждането на търговете. Извършва други дейности по Проекта по преценка на ръководителя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ
"Лукойл България" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 398 BGN
Общ бюджет: 17 543 BGN
БФП: 17 543 BGN
Общо изплатени средства: 17 543 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 080 BGN
2015 11 463 BGN
17 543 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 168 BGN
2015 9 744 BGN
14 912 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 912 BGN
2015 1 720 BGN
2 631 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз