Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/012-01
Наименование: "Изготвяне на Интегриран план за градско развитие и възстановяване на град Ботевград за периода 2014-2020г."
Бенефициент: Община Ботевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 19.12.2013
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение "'Изготвяне на Интегриран план за градско развитие и възстановяване на територията на град Ботевград за периода 2014-2020 г." е изработване на ИПГВР на град Ботевград, който осигурява пространствена и времева обвързаност на проекти и дейности, инвестиционни намерения , което да доведе до устойчиво градско развитие и предодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми. С реализацията на проекта ще се идентифицират, анализират и адресират основните нужди на територията и ще се подпомогне осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града за постигане на растеж и балансирано развитие. В този смисъл, проектното предложение на община Ботевград е в пълен синхрон с общата цел на операция Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, както и с общата и конкретните цели на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за
Дейности: Дейност 2. Изготвяне на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители Дейност 2. Изготвяне на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3. Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ботевград за периода 2014-2020г.; Дейност 3. Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ботевград за периода 2014-2020г.;
Дейност 5. Информираност и публичност по проекта; Дейност 5. Информираност и публичност по проекта;
Дейност 4. Одит на проекта; Дейност 4. Одит на проекта;
Дейност 1.Организация и управление на проекта Дейнос 1.Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 272 BGN
Общ бюджет: 168 117 BGN
БФП: 168 117 BGN
Общо изплатени средства: 159 711 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 736 BGN
2015 92 975 BGN
159 711 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 711 BGN
2015 83 189 BGN
142 900 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 025 BGN
2015 9 787 BGN
16 812 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз