Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0115-C0001
Номер на проект: ESF-2203-07-13003
Наименование: Повишена мобилност и гъвкава трудова заетост във фирма "Аристон-С" ООД
Бенефициент: "Аристон-С" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 18.12.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта:  Да насърчи мобилността на служители и работници на фирма АРИСТОН-С ООД в рамките на съседни общини от две области на Североизточна България
Дейности: Дейност1 Управление на проекта Обосновка Управлението на проекта е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху дейности, които се предвиждат, за да бъдат постигнати целите на проектната инициатива. Управлението на проект е сложна система от взаимни връзки и съдържа в себе си следните подкомпоненти: Управление на времето в проекта; Управление на цената в проекта; Управление на качеството в проекта; Управление на комуникацията в проекта; Управление на снабдяването в проекта. Главна роля при реализиране на проекта играе ръководителят. 1. Ръководителят на екипа ще осъществява връзката, с управляващия орган и с междинното звено и други компетентни органи. Той ще наблюдава, контролира работата на екипа и ще подпомага взаимодействието му с външните институции, ангажирани с изпълнението на проекта. Ще подготвя общия доклад за напредъка на дейностите по проекта (технически и финансов отчет) 2. Счетоводител (Икономист) - ще контролира планирането на финансите по проекта, воденето цялата счетоводна отчетност, ще контролира правилното съставяне и достоверността на първичните документи, ще следи за правилното разходване на средствата по разплащането на проекта. Извършва проверки на цялата счетоводна документация, представяна от структурата да извършва счетоводство по проекта. Ще предоставя ежемесечни финансови отчети за напредъка по проекта.
Дейност №2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури за реализиране на проектните дейности. Обосновка Реализиране на дейността изисква създаване на технически задания, подготовка и провеждане на процедури съгласно правилата на постановление №69. Дейността включва открита процедура, която винаги съдържа риск да бъде обжалвана, поради тази причина кандидата е заложил максимално допустимият срок съгласно насоките до определяне на Изпълнителя за реализиране на превоз на преките бенефициенти. Всички процедури съгласно изискванията на насоките ще се проведат съгласно правилата на постановление №69.
Дейност№3 Реализиране на услугата по мобилност на работната сила Обосновка Подготовка на и реализиране на ежедневен транспорт до местоживеене и работното място в АРИСТОН-С ООД . По зададените маршрути бъдещият изпълнител трябва да реализира транспорт на служители на АРИСТОН-С ООД всеки работен ден (всичко 252 дни в годината). Пълната документация за откритата процедура за реализирането на услугата транспорт на работници и служители, ще бъде направена съгласно графика на проекта в I-III месец след спечелване на проекта. Към момента са ясни само изискванията на фирмата за броя пътниците и посоката на маршрутите. Важно изискване ще бъде, че работниците могат да бъдат ангажирани с транспорт максимално около 1 час и 30 минути. Това се приема, като общо европейска норма за транспорт от населеното място до работното място и обратно. Маршрут №1 Сутрин: Чилнов – Тръстеник – Мечка –Пиргово –АРИСТОН - С ООД Вечер: АРИСТОН - С ООД –Пиргово –Мечка –Тръстеник – Чилнов Обща дължина на маршрута: 118,8 км Общо време за пътуване: 122 мин(2 часа и 2 мин.) Изминати КМ/Месечно 2 494,80 КМ/Мес. Изминати КМ/Годишно 29 937,6 КМ/Год. Цена на пътуването/съгл.насоките/ 0,65 лв/КМ Маршрут №2 Сутрин: с.Бъзън – с.Щръклево - Аристон С ООД Вечер: АРИСТОН - С ООД – с.Щръклево - с.Бъзън Обща дължина на маршрута: 53,8 км Общо време за пътуване: 44 минути. Изминати КМ/Месечно 1 129,8 КМ/Мес. Изминати КМ/Годишно 13 557,6 КМ/Год Цена на пътуването/съгл.насоките/ 0,65 лв/км Маршрут №3 Сутрин: Глоджево–Ветово-Семерджиево–Ястребово-Аристон С ООД Вечер: АРИСТОН -С ООД-Ястребово–Семерджиево–Ветово–Глоджево Обща дължина на маршрута: 109,6 км Общо време за пътуване: 104 минути.(1час 44мин.) Изминати КМ/Месечно 2 301,6 КМ/Мес. Изминати КМ/Годишно 27 619,2 КМ/Год. Цена на пътуването/съгл.насоките/ 0,65 лв/км Маршрут №4 Сутрин: М.Враново–Стамболово-Юделник–Ч.Вода–Аристон-С ООД Вечер: АРИСТОН-С“ООД –Ч.Вода–Юделник-Стамболово-М.Враново Обща дължина на маршрута: 123,4 км Общо време за пътуване: 128 минути (1час 56мин.) Изминати КМ/Месечно 2 591,4 КМ/Мес. Изминати КМ/Годишно 31 096,8 КМ/Год. Цена на пътуването/съгл.насоките/ 0,65 лв/км Маршрут 5 Сутрин: Нова Черна-Сливо Поле - Мартен –Николово–Аристон С ООД Вечер: АРИСТОН - С ООД–Николово–Мартен–Сливо Поле –НоваЧерна Обща дължина на маршрута: 113 км Общо време за пътуване: 108 минути(1час и 48мин.) Изминати КМ/Месечно 2 373 КМ/Мес. Изминати КМ/Годишно 28 476 КМ/Год. Цена на пътуването/съгл.насоките/ 0,65 лв./км При реализиране на проектната инициатива на АРИСТОН-С ООД ще бъдат изминати общо 130 687,2 км/год. в рамките на 5 марш-рута. Средната цена за километър за всички маршрути е 0,65 лева, съгласно изискванията в насоките за кандидатстване. Фирма АРИСТОН- С ООД счита тези разходи за икономически обосновани и целесъобразни, защото се осигурява мобилност за 46 души и са в хармония с изискванията на насоките по схемата.
Дейност №4 Информация и публичност по проекта Обосновка Дейността по информация и публичност е задължителна за всеки европейски проект съгласно регламент. Дейността ще бъде съобразена с предвидените ресурси по наредбата. Основната цел е да се даде гласност за факта, че “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“, т.е. че европейският съюз е финансирал проект, като с това е подобрил човешки капитал в област Русе, създал е условия за стабилна заетост на безработни лица, създал условия за стажуване на безработни в подобряване на публична зелена инфраструктура. Предвид, мобилния характер на настоящия проект и участието на превозни средства в изпълнението на проекта, кандидатът предвижда да извърши следните дейности по проекта: 1.Поставяне на информационно табло във фирма АРИСТОН С 2.Поставяне на постоянна табела след завършването на проект 3.Рекламни трансперанти (банери) за пресконференциите-3 бр 4.Плакати - дизайн, предпечат с размери 70 х 100 см-100бр. 5.Дипляни - дизайн, предпечат, пречат, бигиране, сгъване - А4; двустранно, пълносветно, 2 биги (сгъвки) бр.200 6.Листовки - дизайн, предпечат, печат - 145 х 210 мм-пълноцветни -700 бр. 7.Публикации в местната преса (на всеки 3 месеца по една публикация в рамките на общите 15 месеца) бр.5
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Геокомерс ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 546 BGN
Общ бюджет: 78 063 BGN
БФП: 78 063 BGN
Общо изплатени средства: 78 062 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 509 BGN
2015 58 553 BGN
78 062 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 583 BGN
2015 49 770 BGN
66 353 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 926 BGN
2015 8 783 BGN
11 709 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз