Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0201-C0001
Номер на проект: ESF-2203-08-01008
Наименование: Работно място - без граници
Бенефициент: БАЛКАНСТРОЙ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 18.12.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряването на социални придобивки за заетите като елемент от цяостната политика по развитие на човешките ресурси има за основна цел: Запазване на заетостта, повишаване на адаптивността и производителността на заетите чрез насърчаване на тяхната териториална мобилност.
Дейности: Дейност 1: Управление и координиране на дейностите по проекта Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта ще се сформира екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие със заложеното в сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът ще е съставен от експерти с различни компетентности, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за организация и управление на проекта (ЕОУП) ще изпълнява следните задачи: • да изготви подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; • да осигури постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • да осигури своевременната подготовка и провеждане на предвидените възлагания по реда и условията на ПМС 69/2013, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпъл-нители/доставчици; • да организира попълването на ежемесечни анкети карти от лицата, включени в целевата група с оглед установяване и контролиране качеството на предоставената услуга превоз до и от работното място; • да изготвя и представя своевременно технически и финансови отчети за изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договарящия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените в договора дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани с работата и спецификата на управлението на дейности в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕОУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа. Ще се следи цялостният напредък по проекта и своевременно ще се вземат решения за коригиращи действия, ако е необходимо. Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол ще продължат през целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 2:Подготовка, провеждане на процедури за избор на изпълнители за доставка на предвидените по проекта стоки и услуги в съответствие с правилата на ПМС № 69/2013 и сключване на договори за възлагане. Описание: В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители по реда на ПМС № 69/2013 и в съответствие с указанията за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Предвидените възлагания са свързани с: 1.Избор на изпълнител за доставка на гориво за извършване на транспорт до и от работното място на работници и служители от целевата група-168 лица. 2.Избор на изпълнители за разходване на средства за осъществяване на мерките за информиране и публичност. Обосновка: Избор на изпълнител за доставката на гориво за транспорт до и от работното място на работниците и служителите от целевата група чрез тръжна процедура открит избор и на изпълнители на другите дейности по проекта ще обезпечи и осигури по най-добър начин ефективното, ефикасно и икономично разходване на средствата по проекта в съответствие с разпоредбите на ПМС № 69/2013 и постигане на заложените цели.
Дейност 3: Осигуряване на съобразен с работното време организиран транспорт до и от работното място за 168 заети в “Балканстрой” АД Описание: Организираният транспорт за включените в целевата група 168 заети лица, с настоящ адрес различен от местоработата им, ще се извършва по 7 различни маршрута до четири обекта, където тези лица упражняват трудовата си дейност, а именно: -гр.София, ул. Доспат 2, където се намира административният офис на“Балканстрой” АД и с.Враждебна, където е складовата база „Механизация, транспортни средства и складови наличности / Маршрут 1;целева група-15 лица / -Производствена площадка на циментов завод Титан България, с. Златна Панега, Община Тетевен /Маршрут 2;целева група-6 лица/ -Производствена площадка на циментов завод Холсим България, с Бели извор, Община Враца /Маршрут 3, целевагрупа-28 лица/ -Разлог, ул. Гоце Делчев 24 а, където се намира административният офис на Балканстрой” АД и ул. Христо Ботев 79а , където е складовата база „Механизация, транспортни средства и складови наличности /Маршрут 4, целева група- 50лица; Маршрут 5, целева група- 11 лица; Маршрут 6, целева група-21 лица; Маршрут 7, целева група- 37лица. Предоставянето на тази социална услуга е съобразено не само с местоживеенето на тези лица (настоящ адрес различен от местоработата им), но и с техните работни графици, поради което маршрутите ще се изпълняват по веднаж в денонощие. Предвидено е транспортът на работници и служители до и от работното място да се извършва с транспортните средства, с които работодателят разполага и са подходящи за тази цел. Видът на транспортното средство е съобразен с броя на лицата от целевата група, които ще пътуват с него и разходната норма на горивото. Стремежът на кандидата е за по-дългите разстояния да се използват по икономични автомобили, което е в съответствие с принципа за ефективно и ефикасно разходване на финансови средства предоставени от ЕСФ Подробно описание на седемте транспортни средства, броя местата във всяко едно от тях, както и определената на основание на вътрешно фирмена заповед и в съответствие с Разяснение №96-00-208 от 2011г. на НАП разходна норма за всяко МПС, са подробно описани в т.4.2. от настоящото проектно предложение. Въз основа на това са направени изчисления, че за извършване на дейността транспорт до и от работното място на включените в целевата група 168 работници и служители на „Балканстрой“ АД в рамките на 12 месеца /21 работни дни/ по предвидените в проектното предложение 7 маршрута ще бъдат изминати общо 168 688,80 километра, за което ще бъдат необходими 30 809,52 литра дизелово гориво. Стойността на необходимото гориво по цени към момента на изготвяне на проектобюджета /2,13 лева без ДДС за литър дизел/ възлиза на 65 624,28 лева, което определя вида на тръжната процедура за избор на изпълнител на доставката – ПМС 69/2013 г./ Във връзка с организацията на труда в “Балканстрой” АД и в съответствие с нормативноопределените изисквания за полагане на труд, транспортът ще се извършва от служители на дружеството, притежаващи необходимата квалификация и професионален опит за този вид дейност. Заплащането на експертите- водачи на съответните МПС, е съобразено с размера на часовите ставки /в случая за всички по 5,50 лева на час/ посочени. в Насоките за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. Разходът, предвиден за тази дейност възлиза общо на 27027 лева и включва разходи за възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за лицата, извършващи превоза на работниците и служителите до и от работното място. Въз основа на гореизложеното може да се направи изчислението, че формираната средна стойност на осъществения транспорт възлиза на 0,55 лева за километър и е в съответствие с Насоките за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. Обосновка: Предоставянето на социалната услуга- съобразен с работното време и местоживеенето на лицата от целевата група организиран транспорт, ще допринесе за запазване на заетостта, подобряване на адаптивността и производителността на заетите. Възможността на работодателите, в частност “Балканстрой” АД да се възползват от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще спомогне да запазят квалифицирани работници и служители, да подобрят организацията на трудовата дейност и ще създаде предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на дружествата. От друга страна ще се подобри качеството на трудовия живот на заетите, тяхната мотивация и ефективност на работното място. Ще се стимулират лицата включени в целевата група да запазят своята заетост и доходи от труд, ще бъде постигнато по- добро съвместяване на професионалния и личния им живот.
Дейност 4: Мерки за информираност и публичност Описание: Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006 и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. В съответствие с подписания договор, “Балканстрой” АД ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: – Публикации в официалната интернет страница на “Балканстрой” АД. – Прессъобщения в медиите /централни и местни/ в началото на проектните дейности, относно предстояща встъпителна пресконференция и развитието на проекта. - Провеждане на встъпителна пресконференция, на която ще се представят сведения за проекта, целта и заложените резултати, като същевременно ще бъде отбелязано, че финансирането е осигурено от ЕС чрез Европейския социален фонд. Ще бъдат поканени представители на местните медии /от градовете Перник, Разлог, Враца и Тетевен/. - Поставяне информационно табло и рол-банер в залата за пресконференции. - Информационни плакати за проекта, които ще бъдат разлепени в офисите на кандидата. – Информационни брошури, съдържащи описание на дейностите по проекта и информация за поставените цели. – Подвижни информационна табели ще бъдат закрепени на транспортните средства, когато извършват превоз на пътници до и от работното място.. – Прессъобщения в медиите в края на проектните дейности и относно предстоящата заключителна пресконференция и резултатите от изпълнението на проекта. – Провеждане на заключителна пресконференция, на която ще се представят изпълнените дейности и какви са конкретните резултати по проекта. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията за логото ЕС, ЕСФ и ОП РЧР. Всички документи, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Обосновка: Дейностите за информиране и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговата целева група, а и сред широката общественост.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 092 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз