Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0024-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/024-02
Наименование: Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 19.12.2013
Дата на приключване: 19.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект цели да допринесе за повишаване качеството на живот, постигане на устойчиво развитие и комплексно преодоляване на основните икономически екологични проблеми на територията на гр. Разлог, чрез изготвянето и последващото прилагане на ИПГВР, отговарящ на конкретните нужди и спецификата на града.
Дейности: дейност 4 „Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от компетентния орган“ дейност 4 „Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от компетентния орган“
дейност 6 "Одит на проекта" дейност 6 "Одит на проекта"
дейност 5 „Прилагане на мерки за информация и публичност на дейностите по проекта“ дейност 5 „Прилагане на мерки за информация и публичност на дейностите по проекта“
дейност 2 „Изготвяне на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители“ дейност 2 „Изготвяне на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители“
дейност 3 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Разлог“ дейност 3 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Разлог“
дейност 1 „Организация и управление на дейностите по проекта“ дейност 1 „Организация и управление на дейностите по проекта“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 920 BGN
Общ бюджет: 117 171 BGN
БФП: 117 171 BGN
Общо изплатени средства: 112 754 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 112 754 BGN
112 754 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 100 885 BGN
100 885 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 11 869 BGN
11 869 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз