Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/021
Наименование: Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора
Бенефициент: Община Нова Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 19.12.2013
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно-предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изработване на интегриран план за градско развитие, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на икономически, природни и социални проблеми в град Нова Загора като център на агломерационен ареал съгласно Оперативна програма "Регионално развитие".
Дейности: дейност 1: Сформиране на екип дейност 1: Сформиране на екип
дейност 2: Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност дейност 2: Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност
дейност 3: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури дейност 3: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури
дейност 4: Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора дейност 4: Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора
дейност 5: Приемане на ИПГВР дейност 5: Приемане на ИПГВР
дейност 6: Информация и публичност дейност 6: Информация и публичност
дейност 7: Одит на проекта дейност 7: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 991 BGN
Общ бюджет: 85 959 BGN
БФП: 85 959 BGN
Общо изплатени средства: 81 661 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 81 661 BGN
81 661 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 73 065 BGN
73 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 8 596 BGN
8 596 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз