Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/019-02
Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карнобат
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 19.12.2013
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящият проект е да се разработи реалистичен и ефективен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Карнобат, чрез който да се осигури необходимата планова основа за развитието на града през следващият програмен период. Самият план ще се разработи чрез прилагането на единен подход за пространствена, времева и функционална координация и интеграция на политически и управленски действия и ресурси и специфични инструменти за решаване на проблемите на градската среда, подобряване на условията за живот и бизнес, усвояване на сравнителните предимства на града и устойчиво използване на наличните териториални ресурси.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки
Дейност 3: Изпълнение на договор за техническа помощ за за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Карнобат Дейност 3: Изпълнение на договор за техническа помощ за за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Карнобат
дейност 5: Мерки за информация и Публичност дейност 5: Мерки за информация и Публичност
дейност 6: Одит на проекта дейност 6: Одит на проекта
дейност 4: Преценка за необходимостта от екологична оценка съгласно ЗООС и оценка за съвместимост съгласно ЗБР или извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР дейност 4: Преценка за необходимостта от екологична оценка съгласно ЗООС и оценка за съвместимост съгласно ЗБР или извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 183 BGN
Общ бюджет: 105 030 BGN
БФП: 98 553 BGN
Общо изплатени средства: 93 626 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 561 BGN
2015 26 065 BGN
93 626 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 449 BGN
2015 23 321 BGN
83 770 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 112 BGN
2015 2 744 BGN
9 855 BGN
Финансиране от бенефициента 6 774 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз