Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/011
Наименование: Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар.
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 19.12.2013
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Устойчивото и интегрирано развитие на град Нови пазар. Специфични цели: Специфична цел 1: Подобряване качеството на живот, на жизнената и на работната среда. Специфична цел 2: Повишават привлекателността на град Нови пазар за посетителите и инвеститори. Специфична цел 3: Повишаване възвожностите за развитие на бизнеса, привличане на нови инвестиции и намаляване на социалните различия.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта, отчетност, вътрешен мониторинг и контрол) дейност 1 (Организация и управление на проекта, отчетност, вътрешен мониторинг и контрол)
дейност 2 (Изготвяне на документация за участие и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки) дейност 2 (Изготвяне на документация за участие и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки)
дейност 3 (Действия за информиране и публичност за финансовия принос на ЕФРР) дейност 3 (Действия за информиране и публичност за финансовия принос на ЕФРР)
дейност 4 (Формулиране на Визия за развитие на град Нови пазар до 2020 г.) дейност 4 (Формулиране на Визия за развитие на град Нови пазар до 2020 г.)
дейност 5 (Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания) дейност 5 (Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания)
дейност 6 (Формулиране на Цели и Стратегия на ИПГВР на град Нови пазар) дейност 6 (Формулиране на Цели и Стратегия на ИПГВР на град Нови пазар)
дейност 7 (Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на града) дейност 7 (Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на града)
дейност 8 (Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР) дейност 8 (Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР)
дейност 9 (Преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на ИПГВР съгласно ЗООС и изготвянето им при преценка на компетентните органи) дейност 9 (Преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на ИПГВР съгласно ЗООС и изготвянето им при преценка на компетентните органи)
дейност 10 (Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури) дейност 10 (Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури)
дейност 11 (Изготвяне на бюджет на ИПГВР) дейност 11 (Изготвяне на бюджет на ИПГВР)
дейност 12 (Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР) дейност 12 (Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР)
дейност 14 (Извършване на одит на проекта) дейност 14 (Извършване на одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 524 BGN
Общ бюджет: 152 113 BGN
БФП: 152 113 BGN
Общо изплатени средства: 144 508 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 89 929 BGN
2015 54 579 BGN
144 508 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 80 462 BGN
2015 48 834 BGN
129 296 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 466 BGN
2015 5 745 BGN
15 211 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз