Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/016
Наименование: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол
Бенефициент: Община Никопол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 18.12.2013
Дата на приключване: 18.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Никопол
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Постигане на устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Никопол и създаване на визия за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на град Никопол.
Дейности: дейност 1: "Организация и управление на проекта" дейност 1: "Организация и управление на проекта"
дейност 2: „Разработване на документация за процедура за определяне на изпълнител“ дейност 2: „Разработване на документация за процедура за определяне на изпълнител“
дейност 3: "Изготвяне на ИПГВР" дейност 3: "Изготвяне на ИПГВР"
дейност 4: "Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост" дейност 4: "Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост"
дейност 5: „Разпространение на информация и публичност" дейност 5: „Разпространение на информация и публичност"
дейност 6: „Одит на проекта“ дейност 6: „Одит на проекта“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 000 BGN
Общ бюджет: 167 984 BGN
БФП: 167 984 BGN
Общо изплатени средства: 159 585 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 500 BGN
2015 93 085 BGN
159 585 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 500 BGN
2015 83 287 BGN
142 787 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 000 BGN
2015 9 798 BGN
16 798 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз