Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0102-C0001
Номер на проект: ESF-2203-07-12001
Наименование: Насърчаване на мобилността на служителите в "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД
Бенефициент: "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е да осигури мобилността на 242 лица, чрез осигуряването на транспорт до работното им място, което ще осигури запазването на заетостта на лицата и е предпоставка за разкриване на нови възможности за заетост и привличане на нови и по-добри кадри от региона.
Дейности: Дейност 4: Организиран транспорт до работното място Изпълнението на основната дейност по осигуряването на организиран транспорт до работното място на настоящето проектно предложение се предвижда да бъде реализарано посредством използването на автомобилният парк собственост на „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД. Дружеството разполага с нов и модерен автомобилен парк от водещи европейски производители с марките: Пежо, Форд, Фолксваген, Мерцедес Бенц, Сетра и др. Автомобилите са оборудвани с най-съвременни системи за сигурност и комфорт, а също така и отговарят на изискванията на обществеността за отговорно отношение към природата и ресурсите, поради факта, че автомобилите са икономични и имат по-малък CO2 отпечатък върху околната среда, поради това че отговарят на европейските норми за вредни емиси ЕВРО 3 и ЕВРО 4. Описаните в детайлната транспортна схема маршрути ще се изпълняват ежедневно в работните дни за времето на изпълнението на проекта по два пъти дневно – сутрин за отиване до работното място и в края на работния ден за транспорт до мястото на местоживеене. Изпълнението на дейността е насочена към към реализиране на хоризонталните политики на ЕС и хоризонталните принципи на ОП РЧР, което е в съответствие с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и на Европейската социална харта на Съвета на Европа. Ще се осигурят адекватни на потребностите на персонала социални придобивки под формата на съобразен с работно време и местоживеенето на лицата транспорт, което ще позволи на работещите в „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД да повишат своите доходи от труд и тяхната покупателна способност.
Дейност 3: Визуализация и публичност на проекта Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта ще бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно:  Публикуване на 2 прес-съобщения в медиите относно стартирането на проекта и резултатите от изпълнението му;  Две информационни табели с данни на проекта, оповестяване на участието на ЕС и всички задължителни реквизити;  Отпечатване и разпространение на 100 бр. информационни брошури; В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Дейност 1: Управление и координиране на дейностите по проекта С цел успешно управление и изпълнение на проекта е сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  Изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  Осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  Извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  Своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и осъществяване на ефективна комуникация с Договaращия орган. Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договора дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация, ще организира редовни срещи на екипа с цел постигане на ефективно изпълнение на заложените по проекта дейности, съобразно правилата и изискванията на Договарящия орган. В рамките на проекта ще се реализират срещи между екипа по проекта за изготвяне на План за действие за изпълнение на проектните дейности с отговорници и срокове; координация и логистика на реализиращите се и предстоящите дейности; провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнител на отделните дейности, съгласно ПМС 69 и изискванията на Програмата.
Дейност 5: Одит на проекта Предвидената дейност ще се извърши от одобрен одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Ще му бъде предоставен достъп до цялата документация по проекта и съответните разходооправдателни документи, доказващи изпълнението на проектните дейности. Извършването на тази дейност е необходимо с цел установяване на законността и целесъобразността на направените разходи и в съответствие с разпоредбите на договора за безвъзмездна помощ. Независимият одит е гаранция за отговорното и ефективно разходване на отпуснатата безвъзмездна помощ.
Дейност 2: Подготовка на тръжната документация и провеждане на процедурите за избор на доставчик в съответствие с правилата на ПМС № 69/2013 В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Дейностите са свързани с: 1. Избор на външен изпълнител за изпълнение на дейност визуализация и публичност на проекта; 2. Избор на външен изпълнител за доставчик на гориво при изпълнение на дейност организиран транспорт до работното място; 3. Избор на външен изпълнител за изпълнение на дейност одит на проекта. Възлагането на тези услуги и доставки ще бъде осъществено в съответстве с реда, предвиден в ПМС №69/2013 г. и последващите му изменения, а така също и указанията, дадени в Ръководството за изпълнение на проекти по настоящата процедура. По този начин ще се гарантират принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДЖЕЙ ПОЙНТ" ООД
"Одитори ВГ" ООД
„Сима” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 216 688 BGN
Общ бюджет: 192 206 BGN
БФП: 192 206 BGN
Общо изплатени средства: 140 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 192 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 140 000 BGN
2015 0 BGN
140 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 163 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 119 000 BGN
2015 0 BGN
119 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 000 BGN
2015 0 BGN
21 000 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз