Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0012-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Техническа помощ за подготовка на проект „Доизграждане канализационна и подмяна водопроводна мрежи – гр. Суворово”
Бенефициент: Община Суворово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Суворово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект за техническа помощ е осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане канализационна и подмяна водопроводна мрежи – гр. Суворово”, с оглед одобрението на горепосоченото проектно предложение за финансиране в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Осигуряването на качеството на подготовката на горепосочения инвестиционен проект ще допринесе за изпълнение на поетите от Република Бълга
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи” Разработване на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”, в съответствие с изискванията на Европейската Комисия, по-специално Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз”, Методическите насоки на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти и други приложими документи за извършване на анализи „ползи-разходи” за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”.
Дейност 2: Разработване на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията Разработване на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 3: Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на инвестиционния проект (включително строителни дейности, строителен надзор, техническа помощ за управлението на инвестиционния проект).
Дейност 4: Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с приложимите изисквания, подготвената проектна документация и резултатите от анализа „ползи-разходи”.
Дейност 5: Одит на проекта Осъществяване на одит върху изпълнението на проекта от страна на независим одитор
Дейност 6: Осигуряване на информация и публичност за проект Осигуряване на информация и публичност за обществеността на територията на община Суворово във връзка с изпълнението на настоящия проект и постигнатите цели, ползи и резултати, посредством публикуване на прес-съобщения в местно печатно издание, организиране на пресконференции и поставяне на информационен плакат за проекта.
Дейност 7: Последваща оценка на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Суворово.
Дейност 8: Подкрепа за организацията и управлението на проекта Осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на община Суворово, с оглед качественото и ефективно управление и изпълнение на проекта, включително разработване на необходимите процедури и образци на документи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 064 400 BGN
Общ бюджет: 766 902 BGN
БФП: 766 902 BGN
Общо изплатени средства: 766 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 766 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 655 026 BGN
2010 196 494 BGN
2011 0 BGN
2012 - 84 618 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
766 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 613 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 524 021 BGN
2010 157 195 BGN
2011 0 BGN
2012 - 67 695 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
613 521 BGN
В т.ч. Национално финансиране 153 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 131 005 BGN
2010 39 299 BGN
2011 0 BGN
2012 - 16 924 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 380 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз