Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0010-C0001
Номер на проект: 58-131-10-10
Наименование: Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПОСВ и съпътстващи съоръжения на гр. Поморие
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 31.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Стратегическата цел на настоящия проект е изготвяне на инвестиционен проект за разширение, модернизация и рехабилитация на Пречиствателна станция на отпадъчните води на гр. Поморие. По този начин ще се запази и възстанови естествената околна среда и екологична инфраструктура, чрез подобряването на състоянието на водите. Ще се създаде предпоставка за подобряване на екологичната инфраструктура на територията на община Поморие, което ще допринесе за постигането на целите на ОП “Околна среда”.
Дейности: Дейност 1 Подготовка за изпълнение на проекта и сформиране на екип Изпълнението на тази дейност включва събрание на проектния екип преди официалния старт на проекта, на което да се набележат текущите задачи по реализирането му в съответствие с насоките за попълване. Това ще допринесе за навременното изпълнение на заложените по-долу дейности. Конкретизирането на текущите задачи ще способства още за идентифицирането на потенциални проблеми в хода на изпълнение на проекта, както и за своевременно предприемане на действия по тяхното елиминиране.
Дейност 2 Избор на изпълнител за разработване на пред инвестиционни проучвания Съгласно разпоредбите на ЗОП и НВМОП е необходимо избор на изпълнител за разработване на пред инвестиционни проучвания за обект ГПСОВ - , ще се направят проучвания за определяне на подходящо реконструкция и модернизация, като се направят съответните хидроложки, геоложки и геодезически проучвания и др.съобразно спецификата на обекта за проектиране
Дейност 3 Изготвяне на Оценка на въздействие върху околната среда и Оценка за съвместимостта Провеждане на дейности във връзка с оценка на въздействие на обекта върху всички компоненти на околната среда, оценка за съвместимост по отношение на защитените зони по “НАТУРА 2000”.
Дейност 4 Провеждане на обществени обсъждания във връзка с ОВОС и ОС С резултатите от изготвените преценка за необходимостта от ОВОС (или доклад по ОВОС) е необходимо организирано обществено обсъждане с всички заинтересовани страни и местната общност. Предвижда се експертите, изготвили пред инвестиционните проучвания да се включат с експертна помощ при обществените обсъждания.
Дейност 5 Избор на експертна консултантска организация, която да подготви документация за възлагане на обществени поръчки, както и да изготвяне на проектно предложение за последващо кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда” Въз основа на техниоческата спецификация ще бъде избран изпълнител на обществена поръчка, съгласно изискванията на ЗОП. Необходимата във връзка с това тръжна документация ще бъде изготвена от членовете на работния екип, както и от служители на общината, притежаващи съответната квалификация и опит. Процедурата ще бъде проведена след съгласуване и одобряване на документацията от междинното звено на ОП “ОС”.
Дейност 7 Изготвяне на ПУП и Идеен проект Изработване на техническа документация, в идейна фаза, която да позволи на избраната проектантска фирма да избере съвместно с екипа на проекта най-оптималния вариант за разширение на Пречиствателната Станция
Дейност 6 Изготвяне на тръжно досие за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект Дейност 6 Изготвяне на тръжно досие за възлагане на обществена поръчка и избор на изпъ Въз основа на изготвените пред инвестиционни проучвания и изясняването инвестиционното строително намерение следва да се проведе процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, съгласно изискванията на ЗОП. Необходимата във връзка с това тръжна документация ще бъде изготвена от членовете на работния екип, както и от служители на общината, притежаващи съответната квалификация и опит. Процедурата ще бъде проведена след съгласуване и одобряване на документацията от междинното звено на ОП “ОС”. Изборът на изпълнител на обществената поръчка ще бъде извършен от комисия, като класирана ще бъде офертата предлагаща най-изгодно предложение по отношение на технологични и икономически показатели.
Дейност 8 Съгласуване на ПУП Изпълнение на дейност, която е задължителна и предхожда изготвянето на работен проект
Дейност 9 Изготвяне на Работен проект Разработване на работни проекти (работни чертежи и детайли) с цел показване на конкретни проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждане на обекта. Работния проект трябва да включва всички изискуеми части съгласно чл.24 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Дейност 10 Изготвяне на финансови анализи, включително анализ на разходите и ползите Изготвяне на оценка за икономическата съобразност на готовия инвестиционен проект. Икономическия анализ има за цел да докаже, че предложеното решение, на проблема с пречистването на отпадните води на гр. Поморие е икономически обосновано и необходимо. Цели се да бъде избран икономически и финансово най- изгодния вариант на изграждане. Ще се извърши от консултантската организация, която ще подготви и изготвянето на последващото проектно предложение по ОП ”Околна среда”
Дейност 11 Публичност и информираност на обществеността Мерките за осигуряване на публичност на проекта предвиждат провеждането на две събития, в началото и в края на проекта, чиято цел е осигуряването на максимална информираност, заинтересованост и включване на представители на всички заинтересовани страни. С реализирането на тези мероприятия ще бъде ангажиран кандидата Той ще бъде отговорен за организацията – осигуряване на зала и техника, кафе-паузи; отпечатване на информационни материали – брошури и подготвяне на прес съобщение; изготвяне на списъци на участниците и изпращане на покани. Реализацията на проекта ще бъде съпроводено с публикуването на навременна и подробна информация за стартирането и развитието на проекта и за резултатите от неговото изпълнение. Информацията ще бъде публикувана на сайта на общината, а също така дейностите
Дейност 12 Одит на проекта Изготвяне на окончателния одитен доклад за изпълнението на проекта, който ще съдържа и доклад за законосъобразността на изразходваните по проекта средства
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Консорциум "БЕТОНИНТЕЛЕКТ- ДЕДАЛ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 469 592 BGN
Общ бюджет: 350 849 BGN
БФП: 350 849 BGN
Общо изплатени средства: 350 849 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 350 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 293 918 BGN
2010 111 164 BGN
2011 0 BGN
2012 15 736 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 69 970 BGN
350 849 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 280 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 235 135 BGN
2010 88 932 BGN
2011 0 BGN
2012 12 589 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 55 976 BGN
280 679 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 58 784 BGN
2010 22 233 BGN
2011 0 BGN
2012 3 147 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 13 994 BGN
70 170 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз