Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0177-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария" ЕООД
Бенефициент: Многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: "Многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария" ЕООД
Дейности: Дейност 1: Доставка на енергийноефективно оборудване.
Дейност 2: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 3: Докладване
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Софарма Трейдинг АД
Енкон Сървисис
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 392 208 BGN
Общ бюджет: 2 784 416 BGN
БФП: 1 392 208 BGN
Общо изплатени средства: 1 392 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 392 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 392 208 BGN
2015 0 BGN
1 392 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 183 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 183 377 BGN
2015 0 BGN
1 183 377 BGN
В т.ч. Национално финансиране 208 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 208 831 BGN
2015 0 BGN
208 831 BGN
Финансиране от бенефициента 1 392 208 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 8 (Д) Приемо-предавателен протокол за доставка
Индикатор 9 (Д) Финален приемо- предавателен протокол
Индикатор 10 (Д) Поставена табела
Индикатор 11 (Д) Поставени стикери
Индикатор 12 (Д) Становище от Асистента по верификация
Индикатор 13 (Д) Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 14 (Д) Създадени инвестиции със средства от безвъзмездна финансова помощ по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз