Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0371-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-06003
Наименование: Актавис пътува
Бенефициент: "Балканфарма-Троян" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 11.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Да се създаде устойчив модел за насърчаване и осигуряване на заетост на висококвалифицирани кадри от други населени места, чрез предоставяне на услугата транспорт от и до работното място
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Изпълнеието на дейностите и специфичните особености на Проекта изисква създаването на управленски екип. Екипът ще включва Ръководител и счетоводител. Ще бъдат организирани въвеждаща и регулярни междинни срещи на екипа, при които ще се съблюдава напредъка по проекта. Ще се прецизира плана за изпълнение на конкретните дейности и ще се предприемат корективни мерки при необходимост. Екипът ще носи отговорността за техническото и финансово отчитане на проекта и предаване на необходимите отчети в срок. Дейността ще обезпечи финансовото и техническо управление и отчитане по проекта: изпълнение на заложените задължения; контрол за законосъобразност и целесъобразност при разходването на бюджета; осъществяване на оперативен контрол спрямо външните изпълнители; провеждане на регулярна комуникация; поддържане на комуникация и обсъждане напредъка на проекта с общините Троян и Ловеч.
Дейност 2. Съставяне на задания и стартиране на процедура по избор на изпълнители за изработка на инфорамционни материали и доставка на канцеларски услуги Да се съставят задания в съответствие с изискванията на програмата и целите на проекта; Да се изпратят до потенциални фирми изпълнителки с искане за оферта Да се направи обоснован избор на фирми- изпълнителки на отделните дейности.
Дейност 3. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от Работодателя за заетите в предприятието с постоянно местожителство в гр. Ловеч Изготвен е график и маршрут за дейността по осигуряване на транспорт на целевата група. Изпълнението на дейността е обусловено от необходимостта от осигуряване на мобилна заетост на висококвалифицирани кадри.
Дейност 4. Информиране и публичност. За популяризиране на дейностите, начина за участие и социалния ефект от осъществяването на проекта ще се организира информационна кампания, която ще се състои от следните етапи: • Поставяне на информационна табела на входа на предприятието. Табелата е с размери 85/50 см и осигурява видимост и за преминаващите хора и автомобили; • Поставяне на самозалепващ стикер с размери 85/50 см. във фоайето на Административна сграда на Актавис- Троян и идентичен стикер на автобуса, превозващ работниците и служителите по дадения маршрут; • Изработка на брошури, тип флаери, двустранно/ едностранно напечатани, които да се раздават на всеки един външен посетител в предприятието. В брошурите да ще са описани програмата, насоката, номера на договора, договарящия орган, бенефициента и кратко съдържание на финансираните дейности; • В началото и в края на изпълнението на проекта ще бъде направено прессъобщение до двата местни седмичника ( в-к „Троян 21” и в-к „Троянски глас”), в което ще са описани програмата, насоката, номера на договора, договарящия орган, бенефициента и кратко съдържание на финансираните дейности; • При стартиране и приключване на проектоно предложение, на интранет страницата на Актавис България, ще бъде публикувана информация за участието на предприятието в програмата, насоката, номера на договора, договарящия орган, бенефициента и кратко съдържание на финансираните дейности Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. За достигане до максимално широка аудитория за популяризирането на проекта и достигане на информацията сред потенциални бенефициенти, в рамките на информационната кампания ще бъдат публикувани тематични статии и интервюта в регионалната преса, които да представят проекта и информацията, свързана с него. Като допълнителен информационен канал ще се използват активно и възможностите на интернет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 242 BGN
Общ бюджет: 19 227 BGN
БФП: 19 227 BGN
Общо изплатени средства: 19 227 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 227 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 000 BGN
2015 15 227 BGN
19 227 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 400 BGN
2015 12 943 BGN
16 343 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 600 BGN
2015 2 284 BGN
2 884 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз