Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0378-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-06004
Наименование: Път към заетост доходи и социални придобивки
Бенефициент: ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Да запазим мотивацията за работа и намалим личните разходи за изпълнение на трудовите задължения на работниците и служителите в „Тимбарк България” ЕООД
Дейности: 1. Организация и управление изпълнението на проекта. При следване изискванията на РБИП, договаряне, разпределяне и изпълнение задълженията на екипа за управление на проекта. Обособяване и функциониране на счетоводната система на проекта, включително откриване и обслужване на негова банкова сметка: ясна и проследима одитна пътека. Създаване и поддържане на досие за техническото и финансово изпълнение на проекта. Установяване и осъществяване на работната комуникация и взаимодействие с ДО по наблюдение, оценка, отчитане, верифициране и финансиране изпълнението на дейностите на проекта, включително посещения на място, изготвяне на справки, междинни и финални доклади за напредъка и изпълнението на проекта.
3. Осигуряване на специализиран транспорт от и до работното място за 28 работници и служители на „Тимбарк България” ЕООД за период от 12 месеца. Изпълнителят трябва да е предоставил в рамките на процедурата за възлагане на поръчката документи за това, че предлаганите от него превозни средства отговарят най-малко на стандарт евро – 3 и изискванията за извършване на специализиран превоз. Той ще осъществи извозването на 28 работници и служители на „Тимбарк” ЕООД от местоживеенето им в град Ловеч до местоработата им в с.Казачево. Маршрутът на придвижване включва всички места в град Ловеч, разположени най-близо до домовете на извозваните работници и служители. Извозването ще се извършва с 1 15-местен микробус. Маршрутът е: гр.Ловеч, ЖК „Младост”, Автобусно обръщало – спирка „Слави Мес” - Автогара - Ловеч - спирка „3-ти март” - спирка „Салито” - ЖК „Здравец” - спирка „М.Иванов” - спирка „РУСО” - спирка „Областен съвет” - с. Казачево и обратно. Общата дължина на един курс по този маршрут е 28.8 километра. Дневно ще бъдат осъществявани 4 курса по този маршрут, както следва: 1. Ловеч -Казачево -Ловеч - 8.00 часа 2. Ловеч -Казачево -Ловеч -9.00 часа 3. Ловеч - Казачево -Ловеч -17.00 часа 4. Ловеч-Казачево -Ловеч -18.00 часа Общата дължина на курсовете дневно е 115,2 километра. Курсовете се изпълняват в рамките на работните дни през седмицата. В рамките на договарянето с изпълнителя на превоза ще бъде изискано удостоверение/ сертификат от компетентен орган и/ или техническата документация на фирмата-производител на ползваните превозни средства за разходната норма на гориво. Планираният на този етап долен праг е 9.0 литра на 100 километра при смесено каране, 2 – 2.8 литра двигател Турбо HDI, замерени при потегляне на втора предавка.
2. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейности по проекта. Постигането на проектните цели и резултати изисква осигуряването на доставки и услуги, които Бенефициентът не може да осъществи сам. Договорът и Ръководството изискват в тези случаи да се приложат съответните процедури на ПМС№69/2013, за да се гарантира законосъобразността на направените разходи и нормалния процес на финансово обезпечаване на дейностите за постигане целите на проекта. По тази причина отделяме договарянето на изпълнители по ПМС №69 като самостоятелна дейност в плана си за действие. Ето защо предвиждаме и юрист – експерт тръжни процедури в екипа за управление на проекта. Дейността ще се изпълни чрез следните стъпки: изработване на график на предвижданите процедури, внасяне на графика за задължително предварително одобрение от ДО, получаване на одобрението на ДО на заложения брой и видове процедури, изпълнение на процедурите, следвайки указанията на ДО и утвърдените типови образци на документацията към Ръководството за бенефициенти, сключване на договори с избраните изпълнители. Експертът, съобразно описаните в секция ІІ задължения и отговорности, създава досиета по всеки договор и подпомага процеса на контрол, оценка и приемане на договорените дейности, както и тяхното отчитане в междинните/ окончателни доклади за напредъка на проекта.
4. Публичност и визуализация на дейностите по проекта. Дейността е планирана следвайки изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности по информиране и публичност по ОП РЧР. Тя е предвидена като самостоятелен елемент в плана ни за действие предвид важността й за ангажиране вниманието и усилията на заинтересованите страни на местно ниво за устойчива подкрепа на мобилността на работещите в регион Ловеч. Разбира се, мотив за осъществяването на тази дейност е необходимостта заинтересованите страни, целевите групи и цялата местна общност да разберат приноса на ОП „РЧР” и ЕСФ за осъществяване на проекта и постигане на неговите резултати. Извън оперативните изисквания за брандиране с логото на програмата и ЕСФ, както и задължителните текстове, описани в Ръководството, на всички документи, създадени и комуникирани във връзка с изпълнението на проекта, при изпълнение на тази дейност предвиждаме: 1. Изработване и монтиране на информационна табела на офиса на проекта. 2. Изработване и поставяне на информационна табела за превозните средства, осъществяващи специализирания транспорт на работниците и служителите ни. 3. Организиране и провеждане на входяща и заключителна пресконференции, които съответно да дадат информация за целите и очакваните резултати на проекта – впоследствие: за резултатите и въздействията от неговото изпълнение. (заключителната пресконференция ще бъде в края на публичното събитие по т.4) 4. Организиране и провеждане на Работилница за всички заинтересовани страни от изпълнението на проекта, както и местните и регионални медии на тема „Мобилността на работната сила – стимул за запазване на заетостта и доходите”. Целта на работилницата е в дискусионен режим между участниците, в контекста на изпълнения проект, достъпните публични инструменти за създаване на заетост и осигуряване на доходи, както и перспективите на новия планов период, да бъде очертан модел, по който местния бизнес, социални партньори и местните власти да прилагат и предлагат мерки и дейности в тези области. 5. Платени публикации в медиите. Макар ключови за обществото, адресираните от проекта проблеми не представляват „сензационна” по същността си „новина”. Те са ежедневна и обща, а не изключителна и силно лична драма. Разработеният от проекта подход представлява разумен и дългосрочен отговор на тези проблеми, но той не дава „искра на момента”. Използваме тези изрази от езика на търговските медии на местно и регионално ниво, защото информацията е тяхното пазарно пространство и техният пазарен продукт. Това разбиране ограничава възможността ни да дадем важни факти да представим обективната картина на проекта и подкрепата и помощта на Програмата/ ЕСФ през каналите на търговските медии. С платените публикации, които предвиждаме, ние гарантираме обема и качеството на информацията си, която ще предоставим за публикуване и разпространение на търговските медии.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Печатница Дъга" ООД
ЕКОТРАНС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 801 BGN
Общ бюджет: 18 071 BGN
БФП: 18 071 BGN
Общо изплатени средства: 4 560 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 560 BGN
2015 0 BGN
4 560 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 876 BGN
2015 0 BGN
3 876 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 684 BGN
2015 0 BGN
684 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз