Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0154-C0001
Номер на проект: ESF-2203-06-11009
Наименование: Подпомагане на териториалната мобилност на заети лица в Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД в Пловдивска област
Бенефициент: Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Подпомагане териториалната мобилност на служителите и работниците на Либхер Хаусгерете Марица ЕООД в Пловдивска област
Дейности: Дейност №1: Организация и управление Предвид заложените цели и мащабността на проекта да се извозват над 70% от служителите на компанията - се изисква създаване на добра организация, координация и управление. В тази връзка е сформиран екип за управление и организация на проекта, който включва: ръководител, вътрешен координатор, външен координатор и счетоводител. Всеки един от членовете на екипа има необходимият брой години опит – или в изпълнението на сходен тип дейности, или в организацията, изпълнението и отчитането на проекти. Външният координатор ще окаже техническа подкрепа за реализация на дейностите по избор на доставчик на гориво, вкл. изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедурата и оценка и класиране на получените оферти. Екипът като цяло осъществява дейности относно: координиране и методическо подпомагане на бенефициента при реализирането на проекта; контролиране спазването на нормативната уредба и Ръководството за изпълнение на проекта, контролиране качеството на предоставената услуга по транспортиране в съответствие с поетите в проектното предложение ангажимент, контролиране на работодателя за спазване на представените в ДБТ графици за работното време на лицата; периодично изготвяне на необходима информация – справки, отчети, анализи относно реализацията на проекта; коректно изготвяне на месечните, полугодишни и годишни доклади за изпълнение на проектните дейности; водене и отчитане на финансово-счетоводната документация по проекта. Екипът ще изпълнява вътрешен мониторинг и съответно ще предприема мерки за корективни дейности при всяка възникнала ситуация водеща до проблеми с изпълнението на дейностите и/или с тяхното отчитане.
Дейност № 2: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици - Изборът на доставчик по Дейност № 3 ще се проведе в съответствие с ПМС № 69/2013 г. Приложимата процедура – предвид размера на разхода - е открит избор, т.е. процедура, при която право да подават оферти имат всички заинтересовани лица. Отделните стъпки на процедурата са: Изготвяне на проект на тръжната документация, включваща всички задължителни документи, за провеждане на процедура заедно с проект на Заповед за назначаване на оценителна комисия; получаване на одобрение на така изготвената тръжна документация; Съгласуване с Договарящия орган (ДО) на датата за публикация на обявата в национален ежедневник и на интернет страницата на Агенция по заетостта, след получено официално предварително одобрение на тръжната документация; Стартиране на процедурата за определяне на изпълнител с издаване на решение за откриване на процедурата, съгласно ПМС № 69/2013 г., и публикуване на обява в най-малко един национален ежедневник; Оценка на получените оферти и изготвяне на протокол от дейността на комисията за оценка на офертите; Изпращане на Протокола и Решението/ Заповедта за определяне на изпълнител до ДО за одобрение, заедно с копия на всички получени оферти и цялата документация по процедурата; След одобрение на проведената процедура от страна на ДО, решението за избор на изпълнител се изпраща на всички кандидати в 3-дневен срок от одобряването му от страна на ДО; подписване на договор. - Относно избора на изпълнители на информационните материали по Дейност № 4 и Изготвянето на Одитния доклад по Дейност № 5 – предвид приложимите прагове – ще се спази Ръководството на бенефициента и изборът ще се проведе в съответствие с ПМС № 69/2013 г.
Дейност № 3: Предоставяне на организиран транспорт на 1 200 заети лица от Либхер България Броят на превозваните в рамките на дейността ще бъде 1 200 заети лица наети на трудов договор в Либхер. Всички те ще бъдат превозвани от населени места различни от с. Радиново, където се намира завода на Либхер. В завода се работи на 4-ри смени, както следва: 1) първа смяна от 06:00 ч. до 14:30 2) редовна от 8:30 ч. до 17:00 ч. 3) втора смяна от 14:30 ч. до 23:00 ч., и 4) нощна смяна от 23:00 ч. до 06:00 ч. Най-много работници и служители се превозват за двете основни смени – първа и втора. За смяната от 8:30 се превозват най-вече служители от администрацията. Всеки работен ден разпределението на маршрутите/автобусите е както следва: ОТИВАНЕ НА РАБОТА – общо 761 км: 1)първа смяна – 9 маршрута, 9 автобуса 2)редовна смяна – 3 маршрута, 3 автобуса 3)втора смяна – същите 9 маршрута и 9 автобуса като първа смяна 4)нощна смяна – 5 маршрута, 5 автобуса ВРЪЩАНЕ ОТ РАБОТА – 752.70 км : в обратна посока се изминават маршрутите по които служителите са дошли на работа: 1)първа смяна – 9 маршрута, 9 автобуса 2)редовна смяна – 3 маршрута, 3 автобуса 3)втора смяна – 9 маршрута и 9 автобуса 4)нощна смяна – 5 маршрута, 5 автобуса При 1 200 превозвани служители и работници дневно се получава средно по 45-46 души на всеки един курс/автобус в едната посока. Като се съберат изминатите от всички курсове км. на отиване и връщане от работа се получава сбор за 1-но работно денонощие от общо 1 513.70 км. Според особената си работна програма, Либхер ще има 229 работни дни през 2013 г., т.е. средния брой работни дни на месец е 19.
Дейност № 5: Одит на проекта При извършването на прегледа на направените по проекта разходи Одиторът ще провери и удостовери дали въпросните разходи, заявени от Възложителя във финансовия отчет, са реално извършени, точни и допустими, дали предоставените от безвъзмездната помощ средства са изразходвани съгласно условията на Договора за безвъзмездна помощ; Одиторът се наема, за да представи на Възложителя и доклад за фактическите констатации във връзка с изпълнените договорени процедури.
Дейност №4: Дейности по информиране и публичност Методологията на проекта предвижда серия от взаимосвързани дейности за популяризиране на целите, основните дейности и очаквани резултати на проекта. Тези дейности ще бъдат изпълнени съгласно приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 2-10 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП 'Развитие на човешките ресурси'. Дейностите включват: 1.Две публични представяния на проекта в рамките на периода за изпълнение; 2.Прес-съобщения в регионалната преса; 3.Изготвяне и отпечатване на информационни табели за всички автобуси; 4.Изработка на информационно табло; 5.Актуални съобщения в секция Новини на сайта на бенефициента; 5.Детайлна вътрешна комуникация за всички служители и работници на Либхер България; 7.Обозначение с необходимите лога и реквизити на всички документи, създавани във връзка с изпълнение на проекта; 8.Всеки документ по проекта ще включва позоваване, сочещо, че оперативната програма, е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Материалите, които ще се изработят (табели за автобусите и информационно табло) ще се възложат като външна услуга, съгласно изискванията и приложимите прагове на ПМС № 69/2013 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ХЕБРОС БУС" ООД
Пепеланов Студио ООД
ДАЙРА - М ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 237 199 BGN
Общ бюджет: 222 547 BGN
БФП: 222 547 BGN
Общо изплатени средства: 222 547 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 222 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 222 547 BGN
222 547 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 189 165 BGN
189 165 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 33 382 BGN
33 382 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз