Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0156-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Рила Пътища" ООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството
Бенефициент: "Рила - Пътища" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на „Рила Пътища“ ООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството"
Дейности: Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 5: Отчитане на проекта
извършване на енергиен одит
Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 4: Извършване на финансов одит на проекта
Дейност 2: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
ЕЛТЕХНИКА
МАРИНИ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 480 269 BGN
Общ бюджет: 2 960 537 BGN
БФП: 1 480 269 BGN
Общо изплатени средства: 1 480 252 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 480 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 962 175 BGN
2015 518 078 BGN
1 480 252 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 258 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 817 848 BGN
2015 440 366 BGN
1 258 214 BGN
В т.ч. Национално финансиране 222 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 144 326 BGN
2015 77 712 BGN
222 038 BGN
Финансиране от бенефициента 1 480 269 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Енергийни спестявания на ел. енергия вследствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Асфалтова база
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания на пр. газ вследствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Асфалтова база
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за подгряване на гореща вода за битови нужди за част от адмнистративна сграда на компанията, включваща слънчев колектор и ел. бойлер
Индикатор 9 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 10 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз