Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0153-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентоспособност чрез внедряване на енергоефективно производствено оборудване в КАМБЕРОВ ЕООД
Бенефициент: "КАМБЕРОВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: "Конкурентоспособност чрез внедряване на енергоефективно производствено оборудване в „Камберов“ ЕООД"
Дейности: Дейност 1 Доставка на автоматизирана система за кроене, система за управление на гладенето и парен котел
1.1. Доставка на автоматизирана система за кроене, система за управление на гладенето и парен котел в производствената база на КАМБЕРОВ ЕООД.
1.2. Монтаж и пускане в употреба на автоматизирана система за кроене, система за управление на гладенето и парен котел.
1.3. Обучение на персонала за работа с новото оборудване.
Дейност 2 Изграждане и въвеждане на система за управление на енергията (СУЕ) съгласно изискванията на стандартите БДС EN 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001
2.1 Разработване на система за управление на енергията (СУЕ) съгласно изискванията на стандартите БДС EN 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001
2.2 Внедряване на процедурите, формулярите и наръчника към системата
2.3. Верификация на СУЕ
Дейност 3 Сертификация на СУЕ в съответствие с EN ISO 50001
Дейност 4 Изработка на визуализационни материали
4.1. Изработване и поставяне на стикери върху новозакупеното оборудване
4.1. Изработване и поставяне на стикери върху новозакупеното оборудване
Дейност 5 Отчитане
извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 538 794 BGN
Общ бюджет: 1 077 588 BGN
БФП: 538 794 BGN
Общо изплатени средства: 538 794 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 538 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 538 794 BGN
2015 0 BGN
538 794 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 457 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 457 975 BGN
2015 0 BGN
457 975 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 80 819 BGN
2015 0 BGN
80 819 BGN
Финансиране от бенефициента 538 794 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Разкриване на нови работни места
Индикатор 7 (Д) Брой придобити сертификати за въведена система за управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз