Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0147-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в мина Катрище, общ.Кюстендил"
Бенефициент: "КАТСТРОЙ-13" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в мина Катрище, общ. Кюстендил"
Дейности: Енергиен одит
1. Визуализация на проекта
2. Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
3. Доставка на ДМА – производствено оборудване
4. Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 230 530 BGN
Общ бюджет: 461 059 BGN
БФП: 230 530 BGN
Общо изплатени средства: 230 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 230 530 BGN
2015 0 BGN
230 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 195 950 BGN
2015 0 BGN
195 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 579 BGN
2015 0 BGN
34 579 BGN
Финансиране от бенефициента 230 530 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов Челен товарач- годишно
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за подгряване на гореща вода за битови нужди за част от адмнистративна сграда на компанията, включваща слънчев колектор и ел. бойлер- годишно
Индикатор 9 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 10 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 12 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз