Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0095-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-11011
Наименование: Осигуряване на безплатен, организиран транспорт за персонала на фирма ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ АД
Бенефициент: ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 11.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да насърчи конкурентните предимства на „Чипита България“ АД, утвърждаването й като социално-отговорна фирма, и да осигури устойчиво развитие на предприятието чрез инвестиция в човешки ресурси и по-добра организация на дейността по транспорт за служителите от и до предприятието
Дейности: Дейност 5. Подготовка и излъчване на платен репортаж, в национална медия, за завършване дейностите по проекта Дейността по подготовка включва – заснемане, монтаж на рекламен спот – платен репортаж, с продължителност 30 сек или 60 сек. Предвид заложената стойност и разход за тази дейност, процедура не се предвижда. Фирмата ще се води от икономически съображения и предложени най-добри оферти, за изпълнението на услугата от доставчик. Излъчването на платения репортаж е необходимо да се реализира в национална медия, с цел информиране на широката общественост за полученото финансиране и постигнатите резултати и извършените дейности. Предвид мащаба на проекта и социалната ангажираност на „Чипита България АД“, с тази дейност ще се заявят и посочат реализираните добри практики и пример, което има за цел да активизира интереса на бизнеса и обществото към ОП.
Дейност 6. Отчитане Дейността по отчитане е от особено важно значение извършените дейности и изпълнение на заложените цели в проектното-предложение.
Дейност 4. Информационни дейности За изпълнение на информационните дейности по проекта, се предвижда възлагане на външна фирма – печатница, студио за дизайн, рекламна агнеция с печатна база и т.н, подготовката и изработването на визуализационни материали: 4.1 изработка на информационна табела – 1бр.; 4.2 изработка на винил – 1 бр.; 4.3 подготовка и печат на брошури – 50 бр. Информационната табела се предвижда да е с подходящи размери, така че да има възможност да бъде поставена в транспортното средство за превоз на пътници. При изработката на винила следва да се осигури и избере дизайн и съдържание, според спецификата на дейността и на фирмата и представящ източниците на безвъзмезното финансиране. Следва да се постави в административния офис на фирмата, с цел информиране, както и представянето му на различни организирани от фирмата събития – подходящи презентации, срещи и т.н Подготовката на брошурите включва и дизайн и печат на листовката. Тиражът ще е малък 50 броя, цветни брошури за разпространение сред заинтересовани страни, клиенти, партньори и други, които ще се информират за целите, дейностите и резултатите от проекта. Всички материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията за осигуряване на публичност и с необходимите реквизити.
Дейност 3. Доставка на транспортна услуга за превоз служители на фирма Чипита България АД по определен маршрут Предвид разположението на производството в индустриалната зона на село Казичене и липсата на обществен транспорт в близост до нея, Чипита България АД извършва разходи за собствена сметка за осигуряване на безплатно и безпроблемно достигане на служителите до дружеството. Към настоящия момент, фирмата разполага със собствени средства за транспорт и ресурс да извършва такъв вид транспорт, но за обслужване на служителите, които пътуват от по-близки локации като Елин Пелин и по-голямата част от София. За да осигури безплатен организиран транспорт и за служителите си от районите на Костенец и Ихтиман (отстоят на около 65-70км от Казичене) е необходимо да бъде избрана външна транспортна фирма доставчик на услугата. С оглед стойността на планираната услуга, се предвижда провеждане на процедура по „открит избор“ съгласно ПМС69/2013г. Изчисленият общи пробег, който следва да се покрива е 150300км. за периода от 12 месеца, за който следва да се изпълнява услугата. Целева група по проекта са 127 служители, които според определения маршрут и спирки следва да бъде превозвани от: -гр. Костенец – Автогара - гр. Момин проход - с.Мирово - гр. Ихтиман – Автогара -с. Вакарел - София (спирки Горубляне и Враня) - Фирма Чипита България АД – с.Казичене /стопански двор/ и обратно. Следва да се вземе под внимание, че работният процес във фабриката на Чипита България АД се извършва на 4 смени (3 смени в едно денонощие реално пътуват по маршрута, 4-тата смяна почива), често се работи 7 дни в седмицата – и уикендите. Средно на месец работните дни за дружеството са 25 дни, през които следва да се обслужва маршрута. Предвид броя на служителите, които ще се превозват на три курса (в зависимост от смените), се изисква осигуряването на 1бр. автобус, с до 50 места. Маршрутът следва да се изпълнява между 4ч.сутринта и до около 22.30ч В двете посоки – общо за едно денонощие 6 курса (3 в едната посока и 3 обратната дестинация) следва да се превозват.
Дейност 2. Подготовка и реализация на публикация в медия за проекта Фирмата ще подготви прес-съобщение /публикация в медия, с което ще се осъществи публичност и информираност за стартиране на транспортната услуга, основната дейност по проекта. При избора на медията, в която ще се публикува обявата, „Чипита България“ АД ще се ръководи от и ще се позовава на разпоредбите на ПМС69/2013 и последващите го актуализации. Предвид предвидената стойност на тази услуга, фирмата ще се спре на най-изгодната оферта.
Дейност 1. Предварителни дейности, провеждане на тръжна процедура и избор на подизпълнител 1.1 Разпределяне на задълженията на екипа по проекта – планират се и се разпределят задълженията на членовете на екипа, който е предварително сформиран съгласно проектното предложение. Ръководителят ще бъде отговорен за цялостната реализация на проекта във фирмата, в това число за разработването и представянето на междините и крайни доклади и отчети, както и за кореспонденцията и връзката с Управляващия орган. Проектният екип ще следи постоянно дали дейностите се изпълняват съгласно българското законодателство и ще има грижа да събере всички необходими тръжни документи и да проведе тръжната процедура за избор на доставчик на транспортната услуга и останалите дейности. 1.2 Разработване на тръжната документация по проекта – в рамките на предварителните дейности ще бъдат разработени всички тръжни документи във връзка с избора на подизпълнител за доставката на транспортна услуга за превоз на работници на фирма „Чипита България“ АД. Изборът ще бъде направен в съответствие с изискванията на Постановление № 69 на МС от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ. 1.3 Провеждане на тръжна процедура - тази дейност по проекта предвижда провеждане на процедура в съответствие с изискванията на Постановление № 69 на МС от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на транспортна услуга. „Чипита България“ АД ще проведе тръжната процедура за избор на доставчик съгласно критериите за размер на извършената доставка. 1.4 Избор на подизпълнител доставчик на транспортна услуга за превоз на работници на фирма „Чипита България“ АД по определен маршрут. След избор на изпълнител по
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АТИА ПРИНТ" ООД
"Хидролукс АЙН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 122 BGN
Общ бюджет: 108 429 BGN
БФП: 61 587 BGN
Общо изплатени средства: 61 587 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 61 587 BGN
61 587 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 52 349 BGN
52 349 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 9 238 BGN
9 238 BGN
Финансиране от бенефициента 82 995 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз