Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0058-C0001
Номер на проект: 13-22-59
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Балчик чрез обучение в страната
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. Всеки член на екипа ще има конкретни разписани ангажименти. На срещите на екипа ежемесечно ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 2. Обучения по ключови компетентности 2.1 Развитие на умения за лична ефективност В обучението ще бъдат включени общо 40 служители, кметове на кметства и кметски наместници в община Балчик. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа и ще се проведе на две групи 2.2 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат общо 40 служителя, кметове на кметства и кметски наместници в община Балчик. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. Обучението е предназначено за всички служители в администрацията предвид важността на темата за създаване на добър психо-социален климат,, който от своя страна е предпоставка за ефективността на работа. 2.3 Обучение за работа с хора със специфични потребности. В обучението ще се включат общо 20 служителя, кметове на кметства и кметски наместници в община Балчик. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предвидено за служителите от центъра за услуги и информация на гражданите, кметовете и кметските наместници по населени места, които осъществяват административното обслужване на населението по места, други служителите имащи отношение към административното обслужване на гражданите /гражданска регистрация, устройство на територията и др./
Дейност 3. Обучения, проведени в Института по публична администрация 3.1 Административно регулиране на стопанската дейност /сигнатура по Каталога за 2013 - ПР–2/. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа и в него ще се включат двама общински служители. 3.2 Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЧР-4/. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа и в него ще се включат двама общински служители. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 4. Дейности по информация и публичност Провеждане на една пресконференции: начална за представяне пред обществеността, служителите от администрацията на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, както и с темите на обучението. Изработване на информационни листи с информация за проекта, темите на обученията. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях, те ще се разпространяват и на началната пресконференция. На сайта на общината в рубриката проекти ще бъде публикувана информация за проекта. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали за обученията, пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Регистрационни форми за обучение на общинските служители. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите. Флаш памети, брандирани с логата на програмата, съдържащи материали от обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Офис консумативи ООД
"СИП 2000" ЕООД
ЕВРИКА 3М
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 847 BGN
Общ бюджет: 72 962 BGN
БФП: 72 962 BGN
Общо изплатени средства: 72 962 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 962 BGN
2015 0 BGN
72 962 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 018 BGN
2015 0 BGN
62 018 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 944 BGN
2015 0 BGN
10 944 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Сключени договора със служители на общинската администрация
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Проведени срещи на екипа на проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Обучени служители, кметове на кметства и кметски наместници и получени сертификати
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Обучени служители и получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 4 - Организирани пресконференции
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Изработени рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз