Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0314-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-01005
Наименование: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в Алко БГ ЕООД
Бенефициент: Алко БГ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 11.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насърчаване на географската мобилност на заети лица, които пътуват ежедневно до и от работното си място, но нямат възможност за целта да ползват градски транспорт, като по този начин се цели запазване на тяхната заетост
Дейности: Дейност 1: Сформиране екип за изпълнение на проекта; Дейността предвижда сформиране и поддържане на специална структура за изпълнение и управление на проекта - Екип на проекта. Той ще се състои от: Ръководител на проекта и Счетоводител на проекта. Екипът е определен при подготовка на проектното предложение. Участието му в етапа на разработването на проекта ще гарантира познаването на проектната идея, дейностите и планираните резултати. Членовете на екипа ще бъдат ангажирани по проекта след сключване на договори, регламентиращи задължения и отговорностите им при изпълнението на проекта. Екипът ще бъде отговорен за техническото и финансово изпълнение на проекта. В тази връзка ще се провеждат ежеседмични срещи, на които ще се следи за изпълнението на календарния график и напредъка на проекта. Ще бъдат отчитани извършените дейности и планирани предстоящите. Ръководителят на проекта ще изготвя подробен план за действие и разпределя задачите. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на ДО доклади, междинни технически доклади и окончателен технически доклад, придружени с финансови отчети. За организацията и управлението на проекта, Алко БГ ЕООД ще предостави за ползване фирмено офис помещение.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на подизпълнители за планираните по проекта услуги; Ще се прчилагат процедурите за избор уредени в ПМС № 69/.2013г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Предвидени по проекта процедури: - • Избор на изпълнител за „Информиране и публичност по проекта“, планирана стойност на услугата <15 000 лв. без ДДС, не се предвижда процедура. Изборът ще бъде извършен като се събере една оферта, отговаряща на техническите изисквания в договора за безвъзмездна финансова помощ. Извършения разход ще бъде доказан със сключен договор и първичен платежен документ. • Избор на изпълнител за „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в Алко БГ ЕООД за 12 месеца ”, с два лота – Лот 1 (маршрут 1) и Лот 2 (маршрут 2). Предвидените в бюджета стойности за разходите за услуги без ДДС е по-голяма или равна на 15 000 (петнадесет хиляди) лева, за това от изпълнителите ще се събират не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение. След събирането на определения брой оферти, те ще се оценяват за съответствие с поставените изисквания и ще се класират по критерий „икономически най-изгодна оферта”. След избор на изпълнител се извършва проверка за липса на обстоятелства по чл. 31, ал.1 и 2 от ПМС № 69/201г. и се подписва договор с определения изпълнител.
Дейност 3: Информиране и публичност по проекта; Ще бъде изработена табела, пълноцветна и с размери най-малко: дължина–80см. и ширина-55 см. Ще бъдат изработени 2 бр. табели за превозните средства по време на осъществяване на транспорта на работниците от и до работното място. При изготвяне и/или отпечатването на материали по проекта, задължително на заглавната страница ще се посочват схемата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи. Всички материали ще съдържат, логото на ЕС и съответните графични стандарти в Приложение 1 на Регламент № 1083/2006 както и позоване на ЕС; логото на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и и позоване на ЕСФ; пълно изписване на оперативната програма- Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”; Послание, което символизира помощта на ЕС- „Инвестира във Вашето бъдеще!”
Дейност 4: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в Алко БГ ЕООД за 12 месеца. Осигуряването на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в Алко БГ ЕООД ще се бъде възложено на изпълнител. Поради териториалното разположение на населените места от където по местоживеене са служителите от целевата група, транспортът ще се осъществява по 2 маршрута. По маршрут 1 ( Велико Търново – с.Поликраище – Велико Търново) ще бъдат превозвани 18 лица /сутрин/ от гр. Велико Търново, с местоживеене град Велико Търново до месторабота с. Поликраище и обратно в края на работното време. Превозът ще се извършва избран изпълнител от 1 превозно средство отговарящо на специфичните законови изисквания, два пъти за денонощие в посочените посоки – до работното място и от работното място до местоживеене. Заложени километри за денонощие 100 км. Предприятието работи месечно 21 работни дни. Следователно месечно изминати километри 2100 км. По маршрут 2 ( Горна Оряховица – Лясковец- Горна Оряховица - с. Янтра – с. Първомайци – с. Поликраище – с. Първомайци – с. Янтра – гр. Горна Оряховица – гр. Лясковец – гр. Горна Оряховица) ще бъдат превозвани 16 лица /сутрин/ от следните населени места по местоживеене от гр. Лясковец – 4 рима служители - 1 мъж и 3 жени, от гр. Горна Оряховица – 7 служители - 1 мъж и 6 жени; от с. Янтра 1 служител – 1 жена; от с. Първомайци – 4 ма служители - 4 жени;. Транспортът ще бъде осигурен до месторабота с. Поликраище и обратно в края на работното време. Превозът ще се извършва избран изпълнител от 1 превозно средство отговарящо на специфичните законови изисквания, два пъти за денонощие в посочените посоки – до работното място и от работното място до място на местоживеене. Заложени километри за денонощие 80 км. Предприятието работи месечно 21 работни дни. Следователно месечно изминати километри 1680 км.
Дейност 5: Отчитане на проекта Ще бъдат изготвени следните документи, във връзка със задълженията на Бенефициента по отношение на отчитането: • Подробен план график за изпълнение на дейностите по проекта и график за провеждане на процедури; • Доклади, с които се отчита техническото и финансово изпълнение на проекта. • Всички изискуеми документи по отчитането на проекта (бюджети, справки и отчети, отразяващи изпълнението на договора). • Междинни и окончателен технически доклади и финансов отчет. Ще бъде осигурен подходящ софтуер за поддържането и архивирането на финансовите данни, документи и отчети в съответствие с изискванията на чл. 60d от Регламент (ЕО) № 1083/2006. В рамките на счетоводнтаа система ще се поддържа аналитичност за всички свързани с проекта транзакции. Всички разходооправдателни документи по проекта ще се съставят самостоятелно от останалите документи на фирмата и ще съдържат всички реквизити, съгласно българското законодателство. Особено внимание ще бъде отделено на процеса на верифицирането на разходите. Като етап от процеса верифицирането представлява процес на наблюдение и контрол върху финансовия и физическия напредък по проекта за потвърждаване на приемливостта на разходите за изпълнение на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АВИ - Дизайн" ООД
Б И Б Транс ЕООД
Транс-Универсал 60 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 33 252 BGN
Общ бюджет: 23 301 BGN
БФП: 23 301 BGN
Общо изплатени средства: 23 301 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 650 BGN
2015 16 651 BGN
23 301 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 653 BGN
2015 14 154 BGN
19 806 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 998 BGN
2015 2 498 BGN
3 495 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз