Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0189-C0001
Номер на проект: ESF-2203-06-08009
Наименование: Географска мобилност на заетите лица в "Асарел-Медет" АД и "Асарел-Транс" ООД
Бенефициент: "Асарел-Медет" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: • Проектът цели да предостави възможност на „Асарел- Медет ” АД и на „Асарел-Транс” ООД да се възползват от комплекса мерки на ОП РЧР, насочени към насърчаване на географската мобилност на работната сила в България. • Цел на проекта е да бъдат обхванати заети лица, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт. • Цел на проекта е да се финансират дейности за организиране на транспорт на заетите лица, като предпоставка за запазване на заетостта на лицата в двете дружества
Дейности: Дейност 1- Организация и управление Описание на дейността: - управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнението на дейностите по проекта , финансово изпълнение; - процедури при избор на изпълнител за доставка/ предоставяне на услуги; - отчитане и изготвяне на доклади за напредъка при изпълнение на проектните дейности; - счетоводно отчитане на направените разходи; - закупуване на канцеларски материали и консумативи. Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта, осигуряващи успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-2.2.03 “На път”
Дейност2 - Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в „Асарел-Медет” АД и „Асарел-Транс” ООД. Обобщени параметри за планиране разходите за Дейност 2 « Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица в „Асарел-Медет ” АД и „Асарел-Транс” ООД». • Прогнозна цена за дизелово гориво - 2,21 лв./л. без ДДС • Заплащане на лицата който ще извършват превоза на пътници - 3,50 лв./ч. • За автобуси над 16 до 55 места - % на искана безвъзмездна финансова помощ за субсидиране на реално количество гориво за изпълнение на маршрут - 63% при среден експлоатационен разход на гориво 40 л./100 км. • За автобуси до 16 места - % на искана безвъзмездна финансова помощ за субсидиране на реално количество гориво за изпълнение на маршрут - 100% при експлоатационен разход на гориво /Пежо Боксер 19,2 л./100 км., Ивеко Дейли 22,1л./100 км. , Мерцедес спринтер 19,9 л./100 км./ Разполагаем парк от МПС за целите на проекта табл.2
Дейност 3 - Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност. Описание на дейността. Проектът предвижда дейности за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана /финансирана от ЕСФ отговарящи на следните изисквания: 1. Инсталиране на постоянна обяснителна табела. 2. В хода на изпълнение на програмата, бенефициентите ще поставят информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по операцията, в съответствие с указанията, залегнали в ръководството за изпълнение на проекти по съответната процедура. 3. Когато определена операция се ползва от финансиране по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, бенефициентът се задължава да информира участниците в операцията за финансирането от програмата и от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 4. Всеки документ, включително всяко уверение за участие или друг сертификат, свързани с операция от този тип включва позоваване, сочещо, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Дружествата ще направят всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд. Ще се прилагат правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие Обосновка на дейността: Дейностите по информиране и публичност отразяват политиката в рамките на общността и в частност задачите и целите на ЕСФ за изпълнение целите на Европейската стратегия по заетостта и спомага за икономическото и социално сближаване на страните от ЕС като подкрепя страните членки за развитие на човешките ресурси и постигане на пълна трудова заетост, в това число и чрез географската мобилност на заетите лица.
Дейност 4 - Одит на проекта. Описание на дейността: Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекти за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи. Обосновка на дейността: Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурните фондове, препоръчват независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие. Извършването на одит на договори за безвъзмездна финансова помощ на стойност над 200 хиляди лева е задължително, като разходите за одит не могат да надвишават 1 на сто от размера на безвъзмездната финансова помощ.
Партньори
Партньори:
"АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 386 280 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз