Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0420-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-07002
Наименование: Осигуряване на организиран транспорт за работещите в "Топлик" ООД, съобразен с тяхното работно време и местоживеене
Бенефициент: "Топлик" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разширяване на комплекса от социални мерки за насърчаване на географската мобилност на персонала на „Топлик” ООД
Дейности: Дейност 1: „Организация и управление на проекта” Професионалното управление на проекта ще бъде осъществено чрез подходящо подбран екип от специалисти, работещ по утвърдените от ръководството на дружеството методология и критерии за всяка длъжност. През първия месец след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от Ръководител на проекта, Координатор на проекта, Счетоводител и Технически сътрудник. Управителят на „Топлик” ЕООД ще подпише граждански договори с избраните специалисти и заедно с Ръководителя на проекта ще детайлизират ежедневните им задължения по избраната методология и представените критерии за всяка длъжност. Непосредствено преди стартирането на проектните дейности екипът за организация и управление на проекта ще проведе встъпителна среща за стартирането на проекта. Предмет на встъпителната среща е запознаване с приложимите процедури за изпълнение на проекта, разпределение във времето на конкретните задачи между членовете на екипа. На следващите си срещи екипът за организация и управление на проекта ще обсъди и приеме следните документи, необходими за ефективното управление на проекта: • Длъжностни характеристики за всеки член на екипа; • План за управление на проекта; • Процедури за вътрешен мониторинг и контрол; • Критерии за оценка на напредъка и качественото изпълнение на проекта; • План за управление на риска. Ръководството на „Топлик” ЕООД ще осигури техническото обезпечаване на работата на екипа за организация и управление на проекта. Цялостната дейност на екипа за организация и управление на проекта, свързана с провеждането на работните срещи на екипа, срещи с външни изпълнители и заинтересовани страни и за съхранение на проектната документация, както и достъп до релевантна проектна информация и документи: доклади, решения, скици и др. ще се осъществява в работните помещения на „Топлик” ЕООД. По тази причина в бюджета на проекта не са предвидени разходи за наем на помещение. Екипът за организация и управление на проекта ще представя на Договарящия орган необходимата информация и отчети, свързани с изпълнението на проектните дейности. За целта постоянно ще се провежда финансов мониторинг като неразделна част от общия мониторинг на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще организира воденето на точна и редовна документация и аналитични счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки текущата счетоводна система на дружеството, но организирана по начин, гарантиращ отделна счетоводна аналитичност само за дейностите и целите по проекта. Тази система ще се прилага в съответствие с националното законодателство. Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, ще подлежат на ясно идентифициране и проверка от страна на представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори. Екипът за организация и управление на проекта ще изготвя и представя на Договарящия орган следната информация относно изпълнението на договора: • месечни справки за включените в проекта лица и изпълняваните дейностите през съответния период; • полугодишни и годишен доклади за напредъка на проекта; • междинни и заключителен доклади. Месечните справки ще се представят в последния работен ден на всеки месец в регионалната структура на ДО по мястото на изпълнението на проекта. Полугодишният доклад се състои от техническа част и финансова част и представлява обобщен преглед на постигнатия напредък по проекта за описвания период. Годишният доклад се състои от техническа част и финансова част и представлява обобщен преглед на постигнатия напредък по проекта за описвания период. Междинните доклади ще се представят при всяко искане за междинно плащане и ще включва всички разходи, направени по проекта за описания период. Междинните доклади се състоят от техническа част и финансова част и ще се изпращат в регионалния офис на ДО, на територията на който е подадено настоящото проектно предложение при кандидатстването. След приключване на изпълнението на дейностите по проекта ще бъде изготвен заключителен доклад. В изготвянето му ще участват всички членове на екипа за организация и управление на проекта. Заключителният доклад се състои от техническа част и финансова част и се отнася до изпълнението на договора като цяло. Заключителният доклад ще бъде представен на съответния представител на Договарящия орган не по-късно от два месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта. Основните видове документи, които ще бъдат прилагани към финансовите отчети, ще отговарят на изискванията на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.2.03 „На път”.
Дейност 2: „Провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта" Процедурите за избор на изпълнители на дейностите по проекта ще бъдат проведени в пълно съответствие с разпоредбите на ПМС № 69/2013 г. При възлагане на изпълнението на дейности на изпълнители, „Топлик” ЕООД ще спазва разпоредбите на Общи насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕО) 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Дейността „Провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта" ще бъде изпълнена със собствени сили на „Топлик” ЕООД, при което екипът за организация и управление на проекта ще има задача да осигури подготовката и провеждането на процедурите законосъобразно и в предвидените срокове. Ще се разработят документациите, ще бъде определен съставът на комисията за оценка на предложенията на кандидатите и ще се проведат процедури за избор на изпълнители съгласно ПМС № 69/2013 г. Ще бъдат избрани най-подходящите изпълнители от гледна точка на качество на извършваните дейности и икономическа ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в документациите за избор изпълнители на проектните дейности. Ще бъдат сключени договори с изпълнителите за реализирането на отделните дейности, включени в проекта.
Дейност 3: „Осигуряване на организиран транспорт за работещите в „Топлик” ЕООД до и от работното място" Дейността по осигуряване на организиран транспорт за работещите в „Топлик“ ЕООД, съобразен с тяхното работно време и местоживеене ще бъде осъществена от местата на живеене на работещите до техните работни места, разположени в гр. София, гр. Правец и с. Трудовец. Във връзка с това ще бъде организирано тяхното ежедневно извозване с транспортни средства – собственост на дружеството. С проектното предложение се предвижда превозът на работещите в „Топлик“ ЕООД до и от работното място да бъде организиран по 15 самостоятелни маршрута – единадесет до гр. София, три до гр. Правец и един до с. Трудовец. По всеки от маршрутите ще се пътува по един път в денонощието (до работното място и обратно) в работните дни на седмицата. Извозването на работещите ще се извършва с леки автомобили, собственост на „Топлик“ ЕООД. Детайлните транспортни схеми, описващи подробно маршрутите в километри от началната точка, откъдето тръгва съответното превозно средство, местата, от които се качват/слизат работещите в „Топлик“ ЕООД до работното място и обратно, са представени в раздела „Методика на дейности, свързани с осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в съответното предприятие“ към настоящия Формуляр за кандидатстване.
Дейност 4: „Осигуряване на информация и публичност" След подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат проведени начална и финална пресконференции. Началната пресконференция ще се проведе в края на първия месец, на която ще бъде представен екипът за организация и управление на проекта и предвижданите за изпълнение основни дейности. Финалната пресконференция се планира да се проведе в края на петнадесетия месец от стартирането на проекта, на която ще бъде отчетено неговото изпълнение. Резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат представени и на колектива на „Топлик” ЕООД. С проектното предложение се предвижда да бъде публикувана статия, оповестяваща стартирането на проекта, предвидените дейности и очакваните ползи след неговото реализиране. Ще бъде подчертан финансовият принос на Европейската комисия и съфинансирането от страна на държавния бюджет на Р. България за реализирането на тези ползи. При успешното завършване на дейностите отново ще бъде публикувано съобщение в пресата с обобщени резултати от проекта. С проекта се предвижда да бъдат изготвени и разпространени 2000 бр. информационни брошури, в които, наред с описанието на проекта, ще се отбележи финансовият принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. Този подход ще бъде приложен и при осъществяване на дейностите по публикуване на съобщения в медиите, както и при подготовката на всички обяви, публикации и други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. В тези документи задължително ще се оповести, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси ”. На интернет страницата на „Топлик” ЕООД ще бъде публикувана обща информация за проекта, както и регулярни съобщения за напредъка на проектните дейности. В съответствие с изискванията на ЕС, след подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде изготвена информационна табела, която ще бъде поставена на входа на „Топлик” ЕООД за целия период на изпълнение на проекта. При изпълнение на описаните мерки по информация и публичност задължително ще се спазват правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
Дейност 5: „Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта" За да се прецени достоверността на изготвените по проекта финансови отчети, ще бъде извършен независим финансов одит на проекта. Одитът на проекта ще бъде проведен от дипломиран експерт-счетоводител или фирма за одит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 163 497 BGN
Общ бюджет: 66 492 BGN
БФП: 66 492 BGN
Общо изплатени средства: 65 360 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 699 BGN
2015 32 660 BGN
65 360 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 794 BGN
2015 27 761 BGN
55 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 905 BGN
2015 4 899 BGN
9 804 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз