Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0408-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-04001
Наименование: Трудова мобилност
Бенефициент: "Арт Техно Гроуп" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Инвестиране в човешкият капитал и повишаване качеството на живот, професионалната и лична мотивация, социализация и откриване на нови възможности за професионална реализация на работещите в Арт Техно Гроуп ООД
Дейности: Дейност 1. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в предприятието лица . Дейността ще се възложи на Външен изпълнител по реда на ПМС 69/2013 г. Дейността включва организиране на транспорт с лек автомобил , пет местен за заетите в дружеството лица, които живеят извън населеното място, където работят. Автомобилът ще се движи по маршрута – от начална точка гр. Правец, автобусна спирка – спортна зала – продължава към гр. Ботевград – автобусна спирка Болница – продължава към гр. София, район Искър, ул. 5010 № 10 и обратно по същия маршрут.Тръгването от началната точка ще е в 6.45 часа сутрин, а тръгване от фабриката на Арт Техно Гроуп ООД следобяд в 17.00 часа. Пътуванията ще се извършват ежедневно през работните дни в месеца за периода на изпълнение на проекта. Пътуващите лица ежедневно ще се подписват в присъствен списък, а в договора с фирмата-изпълнител ще се впишат клаузи са стриктен контрол и прозрачност на изпълнение на услугата.
Дейност 2: Информиране и публичност В рамките на дейността ще бъдат изработени 2 броя информационни табели 100 х 120 см. Всички дейности, свързани с информиране и публичност изцяло ще отговарят на изискванията за публичност и визуализация по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. През цялото времетраене на проекта, Бенефициента ще използва всяка възможност за да упомене финансовия принос от Европейския съюз. Освен това на всички документи, създадени в рамките на изпълнение на проекта и пряко свързани с проекта ще се поставят логото на ОП РЧР, логото на ЕСФ, наименованието на проекта.
Дейност 3: Организация и управление на проекта През цялостното времетраене на проекта екипът по проекта ще подготвя доклади за напредъка по проекта, като следи за постигане на заложените индикатори. В края на проекта ще бъдат изготвени окончателен технически доклад, окончателен финансов отчет, окончателното искане за плащане и всички приложими документи, съгласно указанията в Ръководството за бенефициенти по Схемата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Билборд АД
"Сечо" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 468 BGN
Общ бюджет: 23 069 BGN
БФП: 23 069 BGN
Общо изплатени средства: 23 069 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 725 BGN
2015 13 344 BGN
23 069 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 266 BGN
2015 11 342 BGN
19 609 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 459 BGN
2015 2 002 BGN
3 460 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз