Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0062-C0001
Номер на проект: 13-22-63
Наименование: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Видин
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 13.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност №1 „Управление на проекта. Разработване на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП“ Управлението на проекта е текуща дейност и ще се осъществява през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление, включващ ръководител и счетоводител; - разработване и прилагане на механизми за вътрешна работа на членовете на екипа, механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - всички други дейности, произтичащи от ангажиментите на кандидата по ОПАК и свързани с административно-техническото обезпечаване на проектните дейности; - избор на фирма-изпълнител за разработването на тръжни документации за процедури, които ще се проведат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в зависимост от заложеният бюджет по отделни дейности За нуждите на проектното управление се предвиждат разходи за канцеларски материали и консумативи.
Дейност №2 „Провеждане на обучения, включени в каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА)„ Съгласно проведения предварителен анализ се изготви списък с избраните теми за обучения от служителите в администрацията. Чуждоезиково обучение Курс: Разговорен английски език - надграждащ курс (от Каталога на ИПА - ЧЕО-1Б) - 34 служителя Компютърно обучение 1. Курс: Системи за управление на информационната сигурност на административното звено (от Каталога на ИПА - ИТО-3) - 3 служителя. 2. Курс: Административно обслужване (от Каталога на ИПА - ИТО-4) - 88 служителя. 3. Курс: MS Excel за икономисти (от Каталога на ИПА - ИТО-15) - 25 служителя. 4. Курс: Бази данни с MS Access - начинаещи (от Каталога на ИПА - ИТО-20) - 22 служителя. Община Видин ще подаде заявка по образец в ИПА с приложен опис на заявените обучения и съответния брой участници в тях. В заявката изрично се упоменава, че има групи за обучение с численост над 15 човека, защото в този случай от ИПА се изпращат лектори в общината, като командировъчните на лекторите са за сметка на ИПА, т.е включени са в таксата за обучение. Община Видин разполага със зали, в които могат да се проведат чуждоезиковите и компютърни обучения.
Дейност №3 „Провеждане на други специализирани обучения“ 1. Обучение по Планиране и управление на дейността на общината в условия на криза Обучението ще даде основни знания на служителите за подходите, методите и моделите за управление, същността и видовете кризи, както и етапите при управлението на кризата. Участниците ще придобият умения за измерване на потенциалните въздействия и установяване на границите на кризата, ще се научат да разпознават факторите, които биха могли да задълбочат влиянието на кризата. Полученият опит по време на обучението ще подпомогне служителите да овладеят различни техники за извличане на опит за управление в условията на криза, както и основните фактори, които влияят върху управлението в такъв етап. 2. Успешно общуване в неформална среда Обучението съдържа основополагащи социални умения за водене на удовлетворяващ страните разговор, техниките за активно слушане и адекватно на ситуацията поведение. Участниците ще се запознаят с личностовата типология в процеса на общуване с другите и ще имат възможност практически да отработят представените поведенчески и етични правила в общуването. В програмата се разглеждат типовете неформална среда и умението за корекции на общуването спрямо средата. 3. Ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми Обучението съдържа основна информация за същността и развитието на публичната администрация, ролята и взаимодействието й с другите сектори. Основни умения, които ще придобият служителите са разбирането на същността на инструментите за управление, познаването на видовете комуникативни канали и тяхното влияние върху преките задължения на служителите, което ще доведе до подобряването взаимодействието между звената и отработването на по-ефективни структури на комуникация.
Дейност №4 „Информация и публичност” Разгласяване на проекта, обхвата на услугите и дейностите, чрез провеждането на информационна кампания и разпространението на информационни материали, в т.ч.: - Организиране на пресконференции - 2 бр. за напредъка по проекта (встъпителна и заключителна) - Отпечатване и разпространение на 200 бр. рекламни информационни листовки. - Отпечатване на 50 бр. плакати. - Публикуване на информация за хода на изпълнение на проекта в официалния сайт на общината.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 152 BGN
Общ бюджет: 81 245 BGN
БФП: 81 245 BGN
Общо изплатени средства: 81 245 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 81 245 BGN
2015 0 BGN
81 245 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 059 BGN
2015 0 BGN
69 059 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 187 BGN
2015 0 BGN
12 187 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Приетите от УО отчети за изпълнение дейностите по проекта;
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Разработени документации;
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Проведени процедури по реда на ЗОП;
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Избрани изпълнители и подписани договори
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: 1.Проведени обучения от Каталога на ИПА;
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: 2. Обучени служители от община Видин
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: 1.Проведени специализирани обучения;
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: 2. Обучени служители от община Видин
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: 1. Проведени пресконференции
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: 2. Разработени и разпространени рекламно-информационни и листовки.
Индикатор 15 (Д) Дейност 4: 3. Изработени и поставени плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз