Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0428-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-07010
Наименование: Мотивационна програма за насърчаване на териториалната мобилност на човешките ресурси в "Кока-Кола ХБК България" АД
Бенефициент: "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на географската мобилност на работната сила в Кока – Кола ХБК България АД за повишаване на гъвкавостта на заетите лица, респективно подобряване качеството на техния трудов живот и конкурентноспособността на дружеството като цяло
Дейности: Дейност №4: „Обезпечаване на визуализация и публичност на проекта” Описание: Планираните дейности по обезпечаване на информация и публичност на изпълнението на проекта са: • Организиране и провеждане на 2 пресконференции, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, свързани с изпълнението на проекта. • 3 информационни табели - две от които ще бъдат поставени в завода в град Костинброд и съответно в логистичния център в село Марково. Другата табела ще бъде поставена в административната сграда в град София, от където ще работи по-голямата част от екипа по проекта. • 6 подвижни информационни табели, които ще бъдат използвани за визуализирането на транспортните средства. • 200 информационни дипляни, които ще бъдат раздадени на представителите на целевата група с цел информиране, че организираният транспорт се осъществява с финансовата подкрепа на ЕСФ и националния бюджет. • 2 публикации в печатни издания, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи. • Публикуване на периодични информационни съобщения за напредъка по проекта на корпоративния сайт на „Кока-Кола ХБК България“ АД с цел осигуряване на широка публичност на проекта и включените в него дейности, както и периодично обновяване на тази информация. При реализацията на гореописаните мерки ще бъдат спазвани стриктно графичните и текстовите изисквания на Ръководството за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обосновка: Описаните мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент на ЕК №1828/ 2006 и Регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР”. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на ОП РЧР.
Дейност №5: „Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта, включително комуникация с ДО и извършване на одит на проекта” Описание: Тази дейност предвижда спазване на план- графика за изпълнение на проекта, стриктно придържане към планираните дейности в него и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол и мониторинг по осъществяване на дейностите, в това число по отношение на външните изпълнители, избрани по реда и условията на ПМС № 69/2013 г.; анализиране и оценка на документи; поддържане на архив на проекта и осъществяване на комуникация с ДО в съответствие с изискванията на Оперативната програма и др. Като част от тази дейност се предвижда и извършването на външен одит на проекта от регистриран одитор с цел изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост на техническите и финансовите отчети и тяхното съответствие с приложимите одитни пътеки и счетоводни стандарти. Обосновка: Описаната дейност е заложена да обезпечи успешната реализация на проекта посредством постоянен процес на управление, координация, мониторинг и отчитане, включително комуникация с ДО и извършване на одит на проекта..
Дейност №1: „Сформиране на екип за изпълнение на проекта” Описание: В рамките на изпълнение на тази дейност ще бъде сформиран екип за управление изпълнението на проектните дейности. За целите на проекта членовете на екипа ще сключат граждански договори за почасова работа на база заповед за назначаване на екип. Обосновка: Изпълнението на тази дейност е ключова за създаването на условия за качествено и навременно изпълнение, както и обезпечаване на процесите на мониторинг и контрол на проектните дейности в съответствие с изискванията и условията на Насоките за кандидатстване, Договора за безвъзмездна финансова помощ и Оперативното ръководство за изпълнение на договори по настоящата процедура
Дейност №3: „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заети в предприятието лица за период от 12 месеца” В настоящия проект е планирано изпълнението на интегрирана социална програма за осигуряване на съобразен с работното време и местоживеенето на заети лица в Кока-Кола ХБК България АД транспорт до и от работното място им място. В конкретната програма са планирани общо 6 маршрута, които обезпечават превоза на служители до завода в град Костинброд и логистичния център в село Марково, а именно: 1. Маршрут №1 „Ж.к. Младост 4, град София – завода на Кока – Кола ХБК България АД в град Костинброд” (дължина 36 км. - подробно описание в „Детайлна транспортна схема”) – планиран е, за да отговори на нуждите от транспорт за служители, работещи на редовна смяна в завода на Кока – Кола ХБК България АД в град Костинброд. Поради тази причина е необходимо изминаването на маршрута 2 пъти (до и от работното място) за едно денонощие, 252 дни в рамките на 12 месеца. Следователно средномесечено с необходимо изминаването на 1512 км. 2. Маршрут №2 „Ж.к. Младост 4, град София - завода на Кока – Кола ХБК България АД в град Костинброд” (дължина 36 км. - подробно описание в „Детайлна транспортна схема”) – планиран е, за да отговори на нуждите от транспорт за служители, работещи на първа, втора и трета смяна в завода на Кока – Кола ХБК България АД в град Костинброд. Поради тази причина е необходимо изминаването на маршрута 6 пъти (до и от работното място) за едно денонощие, 365 дни в рамките на 12 месеца. Следователно средномесечено с необходимо изминаването на 6570 км. 3. Маршрут №3 „Бул. Г. М. Димитров, град София - завода на Кока – Кола ХБК България АД в град Костинброд” (дължина 47 км. - подробно описание в „Детайлна транспортна схема”) – планиран е, за да отговори на нуждите от транспорт за служители, работещи на първа, втора и трета смяна в завода на Кока – Кола ХБК България АД в град Костинброд. Поради тази причина е необходимо изминаването на маршрута 6 пъти (до и от работното място) за едно денонощие, 365 дни в рамките на 12 месеца. Следователно средномесечено с необходимо изминаването на 8577,50 км. 4. Маршрут №4 „Хотел Плиска, град София - завода на Кока – Кола ХБК България АД в град Костинброд” (дължина 30 км. - подробно описание в „Детайлна транспортна схема”) – планиран е, за да отговори на нуждите от транспорт за служители, работещи на редовна смяна в завода на Кока – Кола ХБК България АД в град Костинброд. Поради тази причина е необходимо изминаването на маршрута 2 пъти (до и от работното място) за едно денонощие, 252 дни в рамките на 12 месеца. Следователно средномесечено е необходимо изминаването на 1260 км. 5. Маршрут №5 „Град Драгоман - завода на Кока – Кола ХБК България АД в град Костинброд” (дължина 37 км. - подробно описание в „Детайлна транспортна схема”) – планиран е, за да отговори на нуждите от транспорт за служители, работещи на първа, втора и трета смяна в завода на Кока – Кола ХБК България АД в град Костинброд. Поради тази причина е необходимо изминаването на маршрута 6 пъти (до и от работното място) за едно денонощие, 365 дни в рамките на 12 месеца. Следователно средномесечено с необходимо изминаването на 6752,50 км. 6. Маршрут №6 „Град Пловдив - село Марково” (дължина 22 км. - подробно описание в „Детайлна транспортна схема”) – планиран е, за да отговори на нуждите от транспорт за служители, работещи на редовна, първа, втора и трета смяна в логистичния център на Кока – Кола ХБК България АД в село Марково. Поради тази причина е необходимо изминаването на маршрута 8 пъти (до и от работното място) за едно денонощие, 252 дни в рамките на 12 месеца. Следователно средномесечено е необходимо изминаването на 3696 км. Обосновка: При планирането на маршрутите, заложени в настоящия проект е спазен принципа на икономическа ефективност и оптимизация на разходите. В бюджета на проекта са заложени само реалните километри за извозването на лицата без в тях да се включват километри за извършването на евентуални празни курсове от страна на доставчика на услугата. Дружеството счита, че спецификата на сменния режим на работа, графиците на представителите на целевата група и местонахождението на отделните адреси могат да бъдат съобразени по начин, при който в максимална степен да бъдат оптимизирани транспортните разходи за изпълнението на дейността. От друга страна, заложената в настоящия проект мотивационна програма за осигуряване на организиран транспорт от и до работните места в град Костинброд и село Марково е планирана, така че да бъде максимално съобразена с работното време и местоживеенето на представителите на целевата група. В заключение, дейността е ключова за постигането на специфичните цели на проекта, тъй като: • Позволява да се осигурят адекватни на потребностите на служителите социални придобивки под формата на съобразен с работното време и местоживеенето на заетите лицата транспорт. Това е възможно чрез планирането на икономически най-изгодни маршрути, съобразни с местоживеенето на заетите лица, и съответно обезпечаване на транспортна услуга при оптимизиране на разходите за изпълнението й. • От друга страна, дейността е инструмент за повишаване на гъвкавостта на заетите лица, утвърждава принципа за равни възможности и подобрява социалната защита. Това от своя страна е ключова предпоставка за обезпечаване от страна на работодателя на дългосрочна устойчива заетост и повишаване на конкурентноспособността на заетите лица и дружеството като цяло. • За част от останалите логистични центрове в други населени места в страната, в които работят служители, които живеят в различно от съответното населено място, дружеството ще продължи със собствени средства да покрива разхода им за транспорт, тъй като тяхната численост и спецификата на професионалния им профил не позволяват прецизно планиране на броя смени и съответно необходимите километри за извозването им от и до работното място в периода на реализация на проектните дейности.
Дейност №2: „Провеждане на процедури за избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС № 69/2013 г.” Описание: Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС № 69/2013 г. за следното: 1. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заети в предприятието лица за период от 12 месеца. 2. Осигуряване на публичност и визуализация на проекта. 3. Доставка на материали и консумативи за обезпечаване администрирането на изпълнението на проектните дейности. 4. Извършване на одит на проекта. Обосновка: чрез провеждане на гореописаните процедури се цели да бъдат избрани най-добрите, отговарящи на нуждите на предприятието, доставчици и изпълнители за изпълнение на планираните в проекта дейности по ПМС № 69/2013 г. при спазване на основните принципи на откритост, прозрачност и конкурентост при избора. Натовареността на служителите на работното място, необходимостта от специфична експертиза и спазването на принципите на обективност и независимост при изпълнението на заложените проектни дейности обосновават избора на външни изпълнители за горепосочените дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 235 136 BGN
Общ бюджет: 189 181 BGN
БФП: 189 181 BGN
Общо изплатени средства: 189 181 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 189 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 027 BGN
2015 142 154 BGN
189 181 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 160 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 973 BGN
2015 120 831 BGN
160 804 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 054 BGN
2015 21 323 BGN
28 377 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз