Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0104-C0001
Номер на проект: 13-22-107
Наименование: Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен
Бенефициент: Община Гърмен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 13.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Цели на проекта
Дейности: Дейност 1.Провеждане на обучения на общинските служители в ИПА Служителите на общината ще вземат участие в следните обучения, избрани от каталога на Института за публична администрация: УА - 3 - Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда – 2 служители; ИТО – 8 Електронни таблици с MS EXCEL-– 2 служители; ИТО – 1 Е - правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие-– 2 служители;
Дейност 2. Провеждане на индивидуални специализирани обучения за общинските служители, извън ИПА Дейността включва провеждане на специализирани обучения за придобиване на специфични умения на служителите на общинската администрация, като: • Работа с неграмотни и със специфични потребности клиенти - 3 дневно обучение за 4 общински служители; • Развитие на ефективни комуникационни и презентационни умения и работа с медии - 3 дневно обучение за 10 общински служители; • Създаване на мрежи от партньорства - 3 дневно обучение за 4 общински служители.
Дейност 3. Обучения за развиване на ключови компетентности на общинските служители Основни теми, които ще обхващат обученията са: 1. Умения за комуникация 2. Ефективно управление на времето 3. Умение за вземане на решение и управление на конфликти 4. Работа в екип Ще се включат всички служителите на общината и кметствата, както експертите, така и ръководителите им. Обученията ще се проведат на две групи по 35 участника, за по три дни за да не се нарушава работния процес в общината.
Дейност 4 Информация и публичност По тази дейност ще бъдат организирани 2 пресконференции за медиите, представящи проекта и резултатите от него. Ще бъдат изработени и разпространени 100 бр. информационн брошури. Ще бъде използван Интернет като ефективен канал за комуникация чрез публикации на сайта на общината. Ще бъде изработен банер, който да се ползва по време на обученията.
Дейност 5 Управление на проекта Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Избор на външен изпълнител за подготовка на тръжните процедури на дейности 2, 3 и 4 от проекта; • Организирането и провеждането на процедури за избор на изпълнители; • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 654 BGN
Общ бюджет: 62 106 BGN
БФП: 62 106 BGN
Общо изплатени средства: 62 106 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 106 BGN
2015 0 BGN
62 106 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 790 BGN
2015 0 BGN
52 790 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 316 BGN
2015 0 BGN
9 316 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Брой обучени служители на общинската администрация
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Брой проведени обучения по теми
Индикатор 7 (Д) Дейност 2: Брой общо обучени общински служители
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 9 (Д) Дейност 3: Брой проведени групови обучения
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) Дейност 4: Брой проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Брой разработени, отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Брой изработени банери
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: Брой изготвени междинни и окончателен доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз