Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0028-C0001
Номер на проект: ESF-2203-03-02015
Наименование: Транспорт за работа на АГРОПОЛИХИМ АД и РИМАКЕМ ЕООД
Бенефициент: АГРОПОЛИХИМ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 09.12.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Девня
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на географската мобилност на работниците на „Агрополихим” АД и „Римакем” ЕООД чрез предоставяне на организиран транспорт от работодателя от и до работното място с цел осигуряване на предпоставки за запазване на заетостта на лицата
Дейности: Дейност 1 Превоз от и до работното място на работници на „Агрополихим” АД и „Римакем” ЕООД Предоставянето и организацията на транспорт за работници на „Агрополихим” АД и „Римакем” ЕООД се налага поради отдалечеността на местоживеенето на лицата от територията на терминала. От транспортната услуга ще се възползват предимно около 806 работници, работещи на график: 2 смени по 12 часа без почивни дни и 1 смяна 8 часа през работните дни. Смените са първа и втора. Работниците на „Агрополихим” АД и „Римакем” ЕООД ще бъдат транспортирани на база на график с описани единадесет маршрута, точен брой километри в посока и брой курсове на ден и брой на работниците по маршрут, като изпълнението на маршрутите ще бъде ежедневно за денонощните смени и през работните дни за 8 часовите смени. При необходимост с оглед успешна процедура за избор на изпълнител, ако предлаганите пазарни цени са по-високи, дружествата ще доплатят разликата между помощта и пазарната стойност със собствени средства.
Дейност 2 Дейности за осигуряване на визуализация и публичност Осигуряването на публичност е задължително изискване съгласно Регламент (ЕО) 1828/2006 на Европейската комисия. За прилагане на това изискване е разработено Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., въз основа на което бенефициентът в процес на изпълнение на проекта с цел разпространяване на информацията за приноса на ЕС ще извърши следното: - Упоменаване на финансовия принос на Европейския социален фонд, предоставен чрез Оперативната програма, в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, в изготвяните междинни и заключителни технически доклади и във всички останали изготвяни в рамките на проекта документи, както и при контакти със средствата за осведомяване; - Публикуване на информация за проекта в интернет страницата на бенефициента: http://www.agropolychim.bg - Изготвяне и отпечатване на информационна табела, публикации и брошури в рамките на проекта
Дейност 3 Управление на проекта Дейността включва традиционни дейности като: Сформиране и управление на екип по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, управление на доставките и тръжни процедури, отчетност, комуникация със заинтересованите страни и други. Дейността ще бъде изпълнявана през целия срок на проекта, както с помощта на вътрешни ресурси на водещата организация и партньорите, така и чрез отделяне на време от специално назначен екип от 3 души административен персонал, които ще имат непосредствен ангажимент относно администрирането и управлението на проекта. Продължителността на проекта е 15 месеца, като изпълнението на дейността по предоставяне на транспортна услуга е 12 месеца. Подготовката на дейността е 3 месеца. Това е причина процедурата за предоставяне на транспортна услуга да е съобразено с разумния срок за избор на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 281 086 BGN
Общ бюджет: 208 213 BGN
БФП: 208 213 BGN
Общо изплатени средства: 208 213 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 208 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 208 213 BGN
208 213 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 176 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 176 981 BGN
176 981 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 31 232 BGN
31 232 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз