Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1052-C0001
Номер на проект: ESF-1203-02-09006
Наименование: Стартиране на самостоятелна стопанска дейност - "ХОУМ ЦЕНТЕР"
Бенефициент: "ХОУМ ЦЕНТЕР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Създаване на заетост на неактивни групи на пазара на труда в община Сливен чрез стимулиране на предприемачеството
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на стратегия за стартиране дейнoстта на собственото предприятието Описание: Дейността включва описание на бизнес идеята, разработване на мисия и визия на фирмата, анализ на средата, SWOT анализ, идентифициране на организационните цели, формиране на стратегии за тяхното постигане (маркетингова,организационна, технологична и финансова) , методи за изпълнение, мониторинг и оценка. Обосновка: Динамичната и силно конкурентна бизнес среда , изисква планиране на развитието на носъздадената фирма, за да се предпази от фалит, да се наложи и задържи на пазара.
Дейност 2: Обучение на наетия персонал (самонаето и наето лице) по ключово компетентност: Дигитална компетентност Описание на дейността: Самонаетото и наето лице (продавач-консултант), ще преминат обучение по ключова „Дигитална компетентност”с продължителност 45 учебни часа ( теория и практика). Дейността ще се извърши от лицензирана от НАПОО обучаваща организация. След успешното завършване на обучението ще бъде издаден Сертификат по придобитата ключовата компетентност. Обосновка на дейността: Персоналът в новосъздадената фирма е необходимо да притежава компетенции и практически умения за работа с компютър. Те са изключително важни, поради използването на информационните технологии в сферата на търговията и услугите. Обученията са съобразени с въвеждането на електронно обработка на информация в работния процес. Ще бъде използвана компютърна конфигурация, собственост на кандидата, както планираното за закупуване със средства от безвъзмездната финансова помощ мултифункционално устройство и специализиран софтуер. Обучението е в съответствие с постигане на заложените цели на проекта и приоритетните действия съгласно чл.3 от Регламент 1081/2006.
Дейност 3: Първоначално закупуване на материали Описание на дейността: След предварително проучване на пазара ще бъдат закупени материали за първоначалното зареждане на „Хоум центер”. Те ще бъдат изложени в наето под наем и оборудвано със стелажи търговско помещение от 100 кв.м. Част от материалите ще се използват при извършване на довършителни строителни работи по интериорно оформление на домове и офиси. Материалите ще бъдат със сертификати за съответствие, съгласно Директива за строителни продукти (89/106/ЕЕC). Ще бъдат закупени и консумативи, необходими за издаване на касови бележки и фактури. Обосновка на дейността: закупуването на материалите и консумативите е необходимо за стартиране дейността на новосъздадената фирма .
Дейност 4: Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието Дейността включва следните поддейности: 1. Закупуване на касов апарат – 1 бр. – отчитане на касовите продажби и свързване с НАП 2. Закупуване на мултифункционално устройство /копир, принтер, скенер/, необходимо за разпечатване на фактури 3. Закупуване на специализиран софтуер – необходим за отчетност на складовите наличности и заявки 4. Закупуване на система за видео наблюдение, необходима за сигурността на обекта 5. Закупуване на климатична инсталация -2 бр., енергиен клас А, необходима за създаване на нормални условия за работа на търговски център , съответстваща на търговската площ на помещението (100 кв.м). Обосновка на дейността: Закупуването на оборудване и специализирания софтуер са необходими за създаване на нормални условия за функциониране и безопасност на търговския обект.
Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца Дейността включва: разкриване на две работни места - едно за самонаето лице и едно за продавач консулатнт. Собственикът на фирмата ще извършва ръководна, административна и изпълнителска дейност. Той ще предоставя на клиентите довършителни услуги по интериорно оформление на домове и офиси. Ще се осигурява, съгласно Закона за облагане дохите на физическите лица , приложим за самонаето лице. Търговската дейност в «ХОУМ ЦЕНТЕР» ще се извършва от продавач-консултант , нает на трудов договор на пълно работно време, при месечна работна заплата, съгласно минималния осигурителе праг за длъжността. Ще бъде наето безработно лице, със средно и по-високо образование и с добри комуникативни умения. Ще бъде извършено привеждане на работното помещение в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ, като за целта ще бъде извършена оценка на риска и сключен договор със служба за трудова медицина. Ще бъдат разработени и необходимите документи (длъжностна характеристика, вътрешен правилник за трудовия ред, работно време и др.) Обосновка: извършване на търговската и трудова дейност в съответствие с българското законодателство.
Дейност 6: Публичност и визуализация на проекта Описание на дейността: 1. Изработване и монтиране на външна табела по образец на Агенция по заетост – 1 бр., пълноцветен печат 2. Отпечатване на рекламно-информационен флаер с логото на ЕС и ЕСФ – 100 бр. 3. Отпечатване на 5 броя самозалепващи се информационно – рекламни стикери и поставянето им върху закупеното по проекта оборудване. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, както и от заложените бройки различно оборудване, предвидени в дейностите по проектното предложение
Дейност 7: Управление и отчетност на проекта Описание на дейността: 1. Сключване на договори с екипа, изпълнители и доставчици – договорите с екипа ще бъдат сключени със собственика на фирмата, а на договорите с подизпълнители ще бъде наложен двоен подпис – ръководител на проекта и собственик на фирмата; 2. Регистрация на фирмата по ЗДДС – първата седмица след подписване на договора. 3. Изготвяне на подробен план-график за изпълнение на проекта със задачи, срокове за изпълнение и отговорници; 4. Подготовка и избор на изпълнители, съгласно изискванията на ОП „РЧР” и ПМС 69/11.03.2013 г. 5. Провеждане на месечни работни срещи на екипа; 6.Изготвяне на месечни технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки.; 7.Мониторинг и оценка на изпълнението на проекта Обосновка на дейността: Необходимост от регистрация на фирмата по ЗДДС, въвеждане и прилагане на система за ефективно управление на проекта, непрекъснат обмен на информация със собственика на фирмата и съгласуване при вземане на управленски решения, спазване на ПМС 69/11.03.2013 г. и изскванията на ДО.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 953 BGN
Общ бюджет: 19 351 BGN
БФП: 19 351 BGN
Общо изплатени средства: 19 351 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 351 BGN
2015 0 BGN
19 351 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 449 BGN
2015 0 BGN
16 449 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 903 BGN
2015 0 BGN
2 903 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз