Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0217-C0001
Номер на проект: ESF-2203-02-10002
Наименование: На път - към устойчив напредък
Бенефициент: "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 06.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата основна цел на Проекта е насърчаване на географската мобилност на работната сила в България чрез повишаване на адаптивността и гъвкавостта им. Това, от своя страна, ще допринесе за подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване – главни приоритети на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Дейности: Дейност 1: Сформиране на управленския екип (ръководител, координатор, счетоводител) на Проекта и ясно разпределение на задачите и отговорностите в този екип по дейностите на проекта; На основата на предложението в Проекта и в съответствие с Договора за неговото осъществяване се сформира окончателно основният управленски екип и се определят отговорниците по отделните задачи. Основният управленски екип трябва да осигури успешното изпълнение и отчитане на Проекта. Ключовите фигури в него са: • Ръководителят е отговорен за цялостната реализация на Проекта, в това число – разпределянето на задачите и координиране дейността на другите членове на екипа, планирането на месечната дейност и подготвянето на отчети, контролиране изпълнението на месечния план-график и спазване сроковете за изпълнение на задачите, при завършване на проекта отчита неговото цялостно изпълнение и осигурява приемането му от Агенцията по заетостта при МТСП. • Координаторът по Проекта ще има задължението да координира дейността по проекта между Водещата организация и Подизпълнители, участва в организирането и контролирането на проектните дейности, отговаря за популяризирането на Проекта и резултатите от него, подпомага счетоводителя по отчитането на Проекта. • Счетоводителят обработва подадената му счетоводна документация и участва в изготвянето на отчети. Взема пряко участие в подготовката и провеждането на търговете. Извършва други дейности по проекта по преценка на ръководителя.
Дейност 2: Избор на доставчик на дизелово гориво чрез процедури по ПМС 69/2013 Изборът на доставчик на дизелово гориво ще се извърши от ръководителя, счетоводителя и координатора на проекта на базата на изпълнена процедура по ПМС 69/2013. Доставката на дизелово гориво ще бъде възложена на подизпълнител с цел по-голяма прозрачност на възлагането и намиране на оптимална и икономически най-изгодна оферта за доставка на суровината. При определяне на подизпълнител по Проекта ще бъдат спазени всички изисквания на Българското и Европейското законодателство.
Дейност 3: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност; Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща провеждането на две презентации, на които ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на първата презентация ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати. Втората презентация ще се проведе при приключването на Проекта и ще има характер на своеобразен обществен отчет за направеното по него и постигнатите резултати, както и за проблемите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Изработване и поставяне на подходящо място информационни табели за Проекта, както и дизайн, предпечат и печат на информационни брошури и стикери ще допринесе за информираността на широк кръг заинтересовани лица и популяризирането на Проекта и Оперативната Програма. Ще бъдат публикувани 2 обяви, свързани с процедурите по ПМС 69/2013
Изпълнение на Дейност 4 „Превоз на работниците на фирма „Кан Учетехспорт България” ООД до и от работното им място с. Кукорево, общ. Ямбол В рамките на тази дейност ще бъде осъществен същинския превоз на работниците на фирма „Кан Учтехспорт България ”ООД от домовете им до работното им място в производствената база в с.Кукорево,общ.Ямбол . Транспортът ще се осъществява със следните транспортни : Автобус „Мерцедес 608 Д”, с шофьор – Желязко Русев Атанасов; Автомобил „Тойота Версо” , с шофьор – Лазар Стоянов Петров и автомобил „Рено Еспейс” , с шофьор Георги Дамянов Гочев.И трите превозни средства пътуват по маршрута: Гр.Ямбол-с.Кукорево-ул.Независима държава – Обходен път-ул.Преслав-бул.Димитър Братоев –ул.Дружба-ул.Николай Петринин –ул.Търговска – бул.Граф Игнатиев и обратно Работниците работят на пет и шестдневна работна седмица, в зависимост от натовареността на производството.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РАСИ - КРАСИМИР КРЪСТЕВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 829 BGN
Общ бюджет: 18 772 BGN
БФП: 18 772 BGN
Общо изплатени средства: 18 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 18 772 BGN
18 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 15 956 BGN
15 956 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 816 BGN
2 816 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз