Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0006-C0001
Номер на проект: ESF-2203-03-02002
Наименование: Териториална мобилност и по-добър достъп до работното място
Бенефициент: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА-ВАРНА" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Развитие на човешкия капитал в МБАЛ ,,Света Анна-Варна”АД за осигуряване на по-висока заетост, доходи, и социална интеграция
Дейности: 1. Сформиране на екип на проекта Провеждане на работни срещи с лицата определени за екип на проекта, разпределение на отговорностите и задачите, сроковете за изпълнение, йерархия на взаимоотношенията.
2. Подбор на целева група от пътуващи служители Запознаване на работещите в МБАЛ Света Анна Варна АД за възможностите, предоставени по настоящия проект. Обявяване на срокове и документи необходими за участие в проекта (заявлнение за участие); преглед на документите; разпределяне на участниците по маршрути.
3. Избор на транспортна фирма Провеждане на процедура по ЗОП за определяне на външен изпълнител за извършване на основната дейност по проекта. Дейността ще бъде извършена в съответствие с националното законодателство, гарантирайки равенство и прозрачност. По този начин ще бъде избрана фирмата изпълнител на транспортни услуги, предлагаща най-добри условия.
4. Осигуряване на териториална мобилност на служителите Осигуряване на териториална мобилност за служителите на лечебното заведение чрез предоставяне на организиран транспорт съобразен с тяхното работно време и местоживеене. Ще се изпълняват 5 маршрута до 23 населени места извън рамките на град Варна.
5. Публичност и информираност на обществото Информиране на широката общественост за проекта ще представи участниците в него и финансовото участие на Европейския съюз (ЕС) и Европейски социален фонд (ЕСФ). Мерките, свързани с публичността ще бъдат: предоставяне на информация в медиите, сайта на МБАЛ Света Анна Варна АД, провеждане на пресконференции, разработване на брошури, поставяне на информационна табела в двора на лечебното заведение и банер. Превозните средства използвани за целите на проекта ще бъдат ясно обозначени със стикери.
6. Отчитане Ежемесечното подготвяне на отчети по проекта ще позволи: спазването на сроковете; проследяване на изпълнение на поставените задачи; осигуряване на информация за напредъка на проекта, за изпълнителя и за управляващия орган; контрол върху индивидуалната отговорност на всеки член на екипа; установчване на удовлетвореността на представителите на целевата група. Ще се използват официалните бланки за отчет, предвидени по ОП РЧР. Отчетите ще касаят финансовите и техническите аспекти на дейността. Обобщението на месечните отчети ще намира израз в изготвянето на междинни и финални отчети по проекта. При изискване от страна на управляващия ирган и / или ръководителя на проекта ще бъдат изготвени текущи справки свързани с дейностите по проекта.
7. Одит Одитът ще се изразява в цялостен и задълбочен преглед на техническата и финнасова документация по проекта. Това ще позволи установяване на целесъобразността на направените разходи, спазването на националното законодателство, правилата и изискванията на ОП РЧР и други.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 327 924 BGN
Общ бюджет: 318 952 BGN
БФП: 318 952 BGN
Общо изплатени средства: 317 316 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 318 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 585 BGN
2015 251 731 BGN
317 316 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 271 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 747 BGN
2015 213 971 BGN
269 718 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 838 BGN
2015 37 760 BGN
47 597 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз