Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0006-C0001
Номер на проект: 13-22-6
Наименование: Компетентна и ефективна Областна администрация Плевен
Бенефициент: Областна администрация Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 12.12.2013
Дата на приключване: 12.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на човешките ресурси и подобряване на професионалната компетентност в Областна администрация Плевен чрез обучения
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обучения на служителите на Областна администрация - Плевен 1.1. Обучения от каталога на Институт за публична администрация (ИПА) за 2013г.  Изграждане на публичен имидж (ЕФ-4) – 2 служители  Стратегически мениджмънт в държавната администрация (УА-1) – 1 служител  Публичен имидж – елемент на доброто управлние (УА-6) – 1 служител  Управление на конфликтите и разрешаване на проблемите (ЧР-4) – 2 служители  Ефективни междукултурни комуникации (ЕФ - 8) – 1 служител  Механизми за противодействие на корупцията (ПР-22) – 1 служител  Устройство на територията – политика и управление(ФС-8) – 2 служители  Управление на собствеността (ФС-6) – 2 служители  Планиране на човешките ресурси (ЧР-1) – 1 служител  Въведение в държавната админситрация (3O-1) – 2 служители  Основи на управлението в администрацията (3О-2) – 2 служители  Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2) – 1 служител  Връзки с обществеността (ЕФ-3) – 1 служител  Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР-6) – 4 служители  Основни производства по АПК (за юристи) (ПР-5) – 4 служители  Прилагане на ГПК (за юристи) (ПР-7) – 2 служители  Административно обслужване (ИТО-4) – 2 служители  Административно регулиране на стопанската дейност (ПР-2) – 1 служител  Конфликт на интереси – правна рамка и практики (ПР-17) – 1 служител  Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2) – 1 служител  Работа с електронно подписани документи (ИТО - 5) – 2 служители  Прилагане на нормативната уредба за планиране на ЧР в ДА (ПР-3), 1 служител  Професионалана етика и етично регулиране в ДА (ПР-25) – 25 служители. Групово обучение, което е предвидено да се проведе на място.  Практически умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск и прояви на корупция (ПР-27) - – 32 служители. Групово обучение, което е предвидено да се проведе на място.  Лична антикорупционна тетрадка (ПР-29) - – 32 служители. Групово обучение, което е предвидено да се проведе на място. 1.2. Чуждоезиково и компютърно обучение, различно от предлаганите в Каталога на ИПА  Практически английски език съгласно Общата европейска езикова рамка - за служители от двете дирекции, областен и зам. областни управители, главен секретар – общо 21 служители.  Автоматизиране на информационните дейности - за служители от двете дирекции, общо 10 човека  Подобряване на презентативните умения – за всички служители от областна администрация, общо 10 човека 1.3. Обучения, които не са включени в каталога на ИПА  Обучения в ключови компетентности: екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство – служители от цялата администрация, 29 човека
Дейност 2 Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност се изразяват в провеждането на две пресконференции – пресконференция за оповестяване на началото на проекта и пресконференция за приключване на проекта и оповестяване на резултатите. Междувременно публичността на проекта ще се реализира и чрез публикации в медиите и в сайта на ОА, отпечатването и разпространението на 100 брошури, чрез които ще се информира широката общественост за дейностите по проекта и за неговото финансиране. В допълнение ще бъдат изработени банери. Дейностите ще бъдат извършени в пълно съответствие с изискванията, посочени в Приложение 13 „Задължения на бенефициента за осигуряване на информация и публичност”, част от Документите за информация.
Дейност 3 Управление на проекта Управлението на проекта ще се осъществява от екип в състав Ръководител, Счетоводител и Юристконсулт. Членовете на екипа са служители на Областна администрация Плевен. Подбрани са служители, които да имат достатъчен опит в управлението на проекти и тяхната ангажираност да позволява качественото изпълнение на дейностите по проекта. Дейностите по Управление на проекта включват: 1. Дейности по координация и организация на обученията; 2. Провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители за провеждане на обученията извън каталога на ИПА, дейностите за информация и публичност. Юристконсултът от ЕУП ще отговаря за подготовката на тръжна документация за планираните процедури по реда на ЗОП, при осигуряване осигуряване на пълна целесъобразност и законосъобразност. Процедурите ще бъдат проведени в пълно съответствие с изискванията на българското законодателство. 3. Дейности по отчитане (изготвяне на междинни и окончателен доклад) към Управляващия орган на ОПАК 4. Упражняване на контрол и мониторинг върху изпълнението на дейностите. Автобиографиите на членовете на екипа са приложени към настоящото проектно предложение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ" ООД
БГ ЕВРО 2020
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 513 BGN
Общ бюджет: 51 425 BGN
БФП: 51 425 BGN
Общо изплатени средства: 51 377 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 829 BGN
2015 15 547 BGN
51 377 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 455 BGN
2015 13 215 BGN
43 670 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 374 BGN
2015 2 332 BGN
7 707 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Брой обучения
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Брой теми на обучения
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Брой обучени жени
Индикатор 10 (Д) Дейност 1: % обучени жени
Индикатор 11 (Д) Дейност 1: Брой получени сертификата
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Брой проведени пресконференции
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Брой изготвени банери
Индикатор 14 (Д) Дейност 2: Брой разпространени брошури
Индикатор 15 (Д) Дейност 2: Брой публикации
Индикатор 16 (Д) Дейност 2: Брой качени материали на сайта на ОА Плевен
Индикатор 17 (Д) Дейност 3: Подписани договори
Индикатор 18 (Д) Дейност 3: Избрани външни изпълнители
Индикатор 19 (Д) Дейност 3: Проведени работни срещи
Индикатор 20 (Д) Дейност 3: Изготвени протоколи
Индикатор 21 (Д) Дейност 3: Изготвени междинни и окончателни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз