Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0013-C0001
Номер на проект: 13-22-14
Наименование: Общинска администрация Берковица-ефективна и отзивчива
Бенефициент: Община Берковица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 11.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Берковица чрез обучение в страната
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима члена – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
2. Обучения в Института по публична администрация /ИПА/ 2.1 Изграждане на публичен имидж /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-4/. В обучението ще бъдат включени 8 служители на ръководни длъжности от община Берковица. Продължителността на обучението е 2 дни, 16 часа. Целта е служителите да формират умения за по-добро поведение пред медиите, да тренират уменията за справяне в кризисна ситуация; да подобрят уменията за вербална и невербална комуникации; 2.2 Делова комуникация и етикет /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-6/. В обучението ще бъдат включени 8 служителя на ръководни и експертни длъжности, които пряко участват в делови срещи в общината. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта е подпомогне успешното делово общуване; да предостави нови знания и умения за прилагане на етичните стандарти при вземане на ефективни професионални решения; да предложи начини за преодоляване на проблемни служебни ситуации; да запознае участниците с правилата и механизмите на въздействие в деловия етикет и деловото облекло. За участниците в обучението са предвидени командировъчни в размер според Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
3. Обучения за усъвършенстване на ключови компетентности 3.1 Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация В обучението ще бъдат включени 20 служителя, работещи в центъра за обслужване на гражданти, експерти, които осъществяват ежедневни комуникации с граждани. Обучението е с продължителност 3 дни, 24 уч. часа. Целта е да се развият междукултурните компетентности; да се запознаят участниците с характерните особености на основни типове култури, както и с правилата на общуване в тях; да се представят правила и примери за ефективни вербални и невербални комуникации в междукултурна среда; да се развият практически умения за ефективно междукултурно общуване. 3.2 Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективността на екипите в организацията. В обучението ще се включат 60 служителя. Обучението ще е с продължителност 3 дни 24 учебни часа. Обучението е предназначено за служители в общинска администрация. Целта е участниците да създадат умения за организиране на работно си време, за ефективна вътрешна комуникация в структурните звена.
4. Обучение „Компютърни умения и ефективност на административната дейност” 4.1 Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност и информационна сигурност В обучението ще бъдат включени 20 служители на общинска администрация кметове и кметски наместници. Продължителността на обучението ще е 40 уч. Часа. Тематиката на обучението ще включва: Комуникации в ИНТЕРНЕТ. В този модул ще се включи задължителният минимум от знания за безпроблемно комуникиране и обмен на данни чрез ИНТЕРНЕТ. (Електронни пощи, работа с архиви, обмен на файлове, търсене на информация, он-лайн комуникация, използване на социалните мрежи за търсене и обмен на данни и пр.). Запознаване с действащите Автоматизирани информационни системи за административно обслужване на гражданите, „Информационна сигурност” и как се постига в условията на автоматизация.Ще бъдат разширени знанията по EXCEL, с цел подобряване на уменията при създаване на бази данни, търсене и селектиране на информация, автоматизация на контрола върху резултати, срокове и пр., връзка с MSAccess. Назграждане на знанията и усъвършенстване на презентационните умения с Power Point. 4.2. Управление на проекти с MS Project. В обучението ще се акцентира върху използването на програмния продукт за улесняване и контрол при управлението на проект. Работа с електронно подписани документи, електронни таблици, функции, презентиране, управление изпълнението на проекти с MS Project. В обучението ще бъдат включени 5 експерти, ръководители на проекти.
5. Дейности за информация и публичност Провеждане на една пресконференции: начална за представяне пред обществеността, служителите от администрацията на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, както и с темите на обучението. Изработване на информационни листи с информация за проекта, темите на обученията. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях, те ще се разпространяват и на началната пресконференция. На сайта на общината в рубриката проекти ще бъде публикувана информация за проекта. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали за обученията, пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Форми на заявления за обучение на общинските служители. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите. Флаш памети, брандирани с логата на програмата, съдържащи материали от обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Офис консумативи ООД
"СИП 2000" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 902 BGN
Общ бюджет: 86 654 BGN
БФП: 86 654 BGN
Общо изплатени средства: 86 654 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 86 654 BGN
2015 0 BGN
86 654 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 73 656 BGN
2015 0 BGN
73 656 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 998 BGN
2015 0 BGN
12 998 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Брой сключени договори със служители на общинска администрация
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Брой проведени срещи на екипа на проекта
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Брой изготвени междинни технически
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Обучени служители на общинска администрация
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Обучени служители на общинска администрация
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Обучени служители на общинска администрация
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: Организирани пресконференции
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Изработени информационни листи
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: Изработени банери
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: Изработени семинарни папки
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: Изработени химикалки
Индикатор 19 (Д) Дейност 5: Изработени блок листи за писане от 20 листа
Индикатор 20 (Д) Дейност 5: Отпечатани форми за заявления за обучение на общинските служители
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: Брандирани флаш памети с логота на програмата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз