Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0058-C0001
Номер на проект: 13-13-59
Наименование: Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Берковица
Бенефициент: Община Берковица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 11.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в община Берковица в ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността започва със сформиран екип за управление на проекта, който ще се състои от трима членове – ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Непосредствено след стартиране на проекта, ще състави работен план за неговото изпълнение. Планът ще включва разпределение на функциите и отговорностите, координиране изпълнението на дейностите и сроковете за тяхното изпълнение. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Част от задълженията на екипа за управление на проекта включват: организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържането и съхраняването на необходимата документация по проекта ще е съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи.
Дейност 2: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители В рамките на тази дейност ще се осъществи подготовката и провеждането на необходимите процедури за възлагане на обществени поръчки. Ще бъде избран изпълнител чрез директно възлагане по реда на чл. 14, ал.5 т. 2 от ЗОП, с предмет „Изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители за дейностите по проекта”. Изпълнителите ще се избират при спазване на принципите публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Видът на всяка конкретна процедура ще бъде съобразен с изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и стойност за съответната дейност, предвидена в бюджета на проекта. За постигане целите на проекта ще бъдат проведени следните процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на външни изпълнители за: 1) Изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители за дейностите по проекта; 2) Разработване на анализи, изследвания необходими за разработване на общинския план (например анализи на икономическото и социалното състояние, SWOT анализ анализи разходи-ползи), Провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие с оглед разработване на общински план за развитие в периода 2014-2020 г. и Разработване на общински план за развитие 2014-2020; 3) Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация и провеждане на съпътстващи обучения свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол; 4) Информация и публичност. С избраните изпълнители ще бъдат подписани съответните договори. След сключване на договорите ще се пристъпи към изпълнение на дейностите, предвидени в проекта.
Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица В рамките на тази дейност ще бъдат разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Берковица. За осъществяването на дейността ще бъде избран изпълнител - чрез публична покана по реда чл. 14, ал. 4, т. 2 на ЗОП. Изпълнението на дейността е в пълно съответствие със стратегическите политики на национално ниво и ниво ЕС, включително и със стратегията на ЕС „Европа 2020”. За изпълнение на дейността съществува необходимост много ясно да се знае от изпълнителят що е мониторинг, контрол и последваща оценка. Мониторинг- Събира, регистрира и докладва информацията, касаеща всички аспекти от изпълнението на проекта. Мониторингът е връзката между планирането и контрола. Той установява дали начинът на реализиране на политиките постига заложените цели, ако се осъществява правилно. Контрол- Процес, състоящ се най-общо от три основни стъпки: измерване на напредъка в посока постигане на целите; оценка на предстоящите задачи и вземане на навременни решения за изпълнение на корективни мерки за постигане на целите. Последваща оценка- Последваща оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на периода на действие на документите за стратегическо планиране, уточнени в чл. 9, т. 4 – 7 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Неотменна част от тези документи е и общинския план за развитие. Съгласно чл. 34 ал. 2 от ЗРР последващата оценка включва: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Кметът на общината ще внесе за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие. Минимумът от компоненти, които ще бъдат обект на мониторинг и контрол са:  Сравнение между планираните и изпълнените дейности на месечна база;  Сравнение между предвидения график и реалното изпълнение;  Сравнение на планирания бюджет с реално извършените разходи;  Наличност и използване на предвидените ресурси;  Техническо изпълнение и отчитане на индикаторите по реализацията на политиките след приключване на програмния период на общинския план за развитие; Наличната фактическа информация ще бъде обект на постоянен анализ и усъвършенстване (ex ante, interim, ex post). Въвеждането на разработените правила и методики ще се осъществи с акт (решение) на общинския съвет на община Берковица.
Дейност 4: Провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие с оглед разработване на общински план за развитие в периода 2014-2020 г. В съответствие със Закона за обществени поръчки ще бъде избран изпълнител за извършване на дейността, чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП. Избраният изпълнител ще се съобрази със Закона за регионалното развитие, чл. 34 относно изискванията за съдържанието на последващата оценка, а именно: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействия; 3. оценка на ефективността ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Квалификацията на експертите, участващи в изготвянето на оценка на изпълнявания общински план за развитие ще бъде съобразена изцяло със законово заложените изисквания с цел постигане на максимално професионални и обективни резултати. Оценката ще се проведе по реда на чл. 42 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРР.
Дейност 5: Разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за разработване на общинския план за развитие Задължителен елемент от структурата на ОПР е разработването на анализи, проучвания и изследвания на икономическото, социалното, екологичното развитие на общината. Те са основа за изграждане на аналитичната част от плана и трябва да бъдат фокусирани върху спецификите (икономически, социални, екологични и др.) на Община Берковица. За целите на проучванията, изследванията и анализите ще бъдат използвани статистически данни, както и всяка друга обективно изготвена и представена официална информация. Ще бъдат използвани както първични, така и вторични източници на информация и ще се следват законово заложените изисквания по отношение на структурата на тези документи. Разработването на необходимия комплексен анализ (вкл. респективните анализи, изследвания, проучвания) ще бъде логично и последователно, с подход на надграждане на вече съществуващи такива (ако са налични). Идеята е да се създаде възможно най-актуален и адекватен информационно-аналитичен ресурс, който да бъде достатъчно солидна основа за създаването на стратегически документ (ОПР) за периода 2014-2020. Използването на стари, неактуални икономически и социални анализи като основен ресурс е знак за некачествено свършена работа и няма да се толерира от бенефициента при възлагане изпълнението на дейността. В изпълнението на дейността ще вземат участие и експерти от община Берковица, за да се осигури по-висока степен на хармонизация и акуратност при провеждането на оценка. Те ще подпомагат горепосочените експерти, ангажирани с изпълнението. Ръководният екип, както и ангажираните експерти ще съблюдават за всички съпътстващи изпълнението дейности, с цел избягване на непрофесионално свършени задължения от изпълнителите от една страна, и от друга-избягване на двойно финансиране. Изготвянето на съответните анализи, проучвания и изследвания ще бъде осъществено от изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП.
Дейност 6: Разработване на общински план за развитие на Община Берковица за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. ОПР (2014-2020) на Община Берковица ще бъде разработен като логическа последователност от взаимосвързани предшестващи и съпътстващи дейности. В процеса на неговото концептуализиране и изготвяне ще бъде приложена освен аналитичната, изследователската, статистическата и др. информация, а също така ще бъде приложен проактивен подход на участие на всички заинтересовани страни в процеса- като гаранция за прозрачност и демократичност при осъществяване на базови процеси при формулирането на стратегически документи и респективните конкретни политики от публичните органи. Общинският план за развитие на община Берковица (2014-2020) ще се изготви в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020 г. За да се осигури по-висока степен на хармонизация и акуратност при изготвянето на документа в изпълнението на дейността ще вземат участие и експерти от община Берковица. Те ще подпомагат външните експерти, ангажирани с изпълнението на дейността. С оглед спазването на нормативните изисквания, актуалността и адекватността при структурирането и изготвянето на документа, както и избягване на дублиране на вече финансирани и извършени дейности ръководният екип и експертите на Общината ще съблюдават за коректната реализация при изпълнението на ОПР от Изпълнителя. За разработването на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. ще бъде избран външен изпълнител съгласно правилата на ЗОП чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2.
Дейност 7: Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица За изпълнението на тази дейност ще бъде проведено обучение за общо 10 участника. Ще бъдат обучени експерти от общинска администрация Берковица, на които част от служебните задължения ще бъдат и проследяване на изпълнението на конкретните политики на община Берковица. В обучението ще се включат и представители на всички заинтересовани страни. Обучението, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол ще се проведе след изпълнение на дейността „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица”. След завършване на обучението, ще бъдат предоставени съответните удостоверяващи документи за служителите и СГО, които са го преминали. За изпълнение на дейността ще бъде избран външен изпълнител по реда на ЗОП чрез публична покана по реда на чл. 14, ал.4, т. 2.
Дейност 8: Дейности по информация и публичност В рамките на проекта се предвижда провеждане на 2 конференции в гр. Берковица пред обществеността за представяне на проекта (в началото) и за популяризиране на резултатите от проекта (в края на проекта). На конференциите ще бъде оповестено, че проектът се финансира от ОПАК и ще бъдат спазени изискванията за визуална идентификация. За осъществяване на дейността ще бъде избран изпълнител чрез директно възлагане по реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП За популяризиране на проекта ще бъдат изготвени следните информационни материали: • Информационна брошура Брошурата ще бъде издадена в началото на проекта в тираж 100 бр. – за представяне на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта и безвъзмездната финансова помощ от ЕС и в тираж 100 бр. в края на проекта за представяне на постигнатите резултати. Тя ще бъде разпространена сред заинтересованите страни и ще бъде оформена в съответствие с изискванията за визуална идентификация на ЕС. • Информационна табела – 1 бр. Табелата ще бъде поставена на видно място в сградата на общинската администрация. Ще предоставя информация за наименованието на проекта, финансовия принос на Общността, както и периода на изпълнение на проекта и др. • Банери – 2 бр.; • 100 папки; • 100 химикалки. Всички информационни материали ще съдържат текст указващ, че проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския съюз и националния бюджет на Република България. Те ще включват също флага на ЕС, названието “Европейски съюз”, логото и слогана на ЕСФ – “Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”, името на Оперативна програма “Административен капацитет”, логото и слогана на ОПАК – “ОПАК. Експерти в действие”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 739 BGN
Общ бюджет: 70 664 BGN
БФП: 70 664 BGN
Общо изплатени средства: 70 664 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 664 BGN
2015 0 BGN
70 664 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 064 BGN
2015 0 BGN
60 064 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 600 BGN
2015 0 BGN
10 600 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 3 (Д) Изготвена аналитична база ( анализи, проучвания, изследвания) на състоянието на община Берковица
Индикатор 4 (Д) Извършена качествена оценка на изпълнявания общински план за развитие
Индикатор 5 (Д) Разработен Общински план за развитие на община Берковица 2014-2020г.
Индикатор 6 (Д) Проведено петдневно обучение на 10 души
Индикатор 7 (Д) Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 (Д) Проведена информационна кампания
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Успешно изпълнен и отчетен проект
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Разработени правила и методики за : мониторинг при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация; контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация; последваща оценка при изпълнението на конкретни п
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Въведени правила и методики за: мониторинг при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация; контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация; последваща оценка при изпълнението на конкретни полит
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Извършена оценка на изпълнявания общински план за развитие
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: Разработен комплексен анализ община Берковица
Индикатор 15 (Д) Дейност 6: Изготвен Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на община Берковица
Индикатор 16 (Д) Дейност 7: Проведени съпътстващи обучения
Индикатор 17 (Д) Дейност 7: Обучени служители от общинска администрация и представители на структурите на гражданското общество от община Берковица
Индикатор 18 (Д) Дейност 8: Проведени пресконференции
Индикатор 19 (Д) Дейност 8: Издадени и разпространени брошури за популяризиране на проекта
Индикатор 20 (Д) Дейност 8: Поставена информационна табела
Индикатор 21 (Д) Дейност 8: Изработени банера
Индикатор 22 (Д) Дейност 8: Разпространени папки
Индикатор 23 (Д) Дейност 8: Разпространени химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз