Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0035-C0001
Номер на проект: ESF-2203-03-02018
Наименование: Насърчаване на териториалната мобилност на работната сила в "Строителен и технически флот" АД - гр. Варна - комплекс от мерки за запазване заетостта на работещите в дружеството
Бенефициент: "Строителен и технически флот" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 09.12.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на географската мобилност на работната сила в „Строителен и технически флот” АД и осигуряване на социални придобивки под формата на транспорт, съобразен с работното време и местоживеене на работещите в „Строителен и технически флот” АД
Дейности: Д1: „Формиране на екип за управление и администриране на проекта” Екипът включва: ръководител на проекта, координатор на проекта, счетоводител и технически сътрудник.
Д2: Избор на изпълнител за доставка на гориво и доставка на гориво Изборът на изпълнител на доставка на гориво за целите на проекта ще се извършва в съответствие с изискванията на ПМС 69/ 2013 година за избор на доставчик, при стриктно съблюдаване на принципа за прозрачно, икономично и ефикасно разходване на средствата.
Д3: Организиране на транспорт на целевата група от „Строителен и технически флот” АД до и от работното им място Настоящата дейност цели организиране на транспорт на служители от „Строителен и технически флот” АД до и от работното им място. За ефективното изпълнение на дейността е предвидено да бъдат използвани общо 4 броя транспортни средства, собственост на „Строителен и технически флот” АД, както следва: 1 автобус с бр.места 28+1 за шофьора и 3 леки автомобила, всеки, от които с бр.места 4+1 за шофьора. Предвидените транспортни средства, които ще пътуват по съответните маршрути, са както следва: - Автобус „Исузу Класик Бус”– всеки работен ден 1 път на денонощие по съответния маршрут; - Лек автомобил N1 „Хюндай Пони” – всеки работен ден 2 пъти на денонощие по съответния маршрут; за почивни и празнични дни – 1 път на денонощие по съответния маршрут. - Лек автомобил N2 „Шкода Фелиция” – всеки работен ден 1 пъти на денонощие по съответния маршрут; - Лек автомобил N3 „Лада нива” – всеки работен ден 2 пъти на денонощие по съответния маршрут; за почивни и празнични дни – 1 път на денонощие по съответния маршрут. Ще се осъществява транспорт на служители, работещи при следните режими на работа: Редовна смяна – 8 часов работен ден и 5-дневна работна седмица; Редовната смяна ще бъде превозвана от автобус „Исузу Класик Бус”, лек автомобил N1 „Хюндай Пони” , лек автомобил N2 „Шкода Фелиция” и лек автомобил N3 „Лада нива”. Работещи на смени – 24-часови смени. Предвидено е лек автомобил N1 „Хюндай Пони” и лек автомобил N3 „Лада Нива”. За правилното и ефективно изпълнение на дейността са изготвени детайлни транспортни схеми, по които ще се осъществява транспорта на служителите до и от работното им място Дейността включва още и дистрибутиране на транспортните схеми и запознаване на шофьорите с маршрутите на движение, планиране на времеви графици, транспортиране на заетите лица от целевата група, контрол на изпълнението на дейността и отчитане. Транспортирането на служителите се извършва до и от материално-техническа база, собственост на Дружеството и намираща се в с. Езерово. Настоящата дейност ще стимулира териториалната мобилност на работната сила в Дружеството, ще подобри качеството на живот на служителите чрез създаване на добавена стойност за служителите, изразяваща се в социални придобивки под формата на съобразен с работното време и местоживеенето на лицата транспорт и подобряване условията на труд.
Д4: Публичност и разпространение на информация Дейността включва избор на доставчик и реализация на дейностите по публичност и разпространение на информацията по проекта и ще бъде извършена съгласно изискванията в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност” по ОП РЧР. Кандидатът ще прилага мерките за информираност и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) 1828/ 2006 на ЕК от 08 Декември 2006.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Реклама-Варна ЕООД
Бизнес Пресс ЕООД
"Ергос" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 624 BGN
Общ бюджет: 17 272 BGN
БФП: 17 272 BGN
Общо изплатени средства: 17 272 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 125 BGN
2015 11 147 BGN
17 272 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 206 BGN
2015 9 475 BGN
14 681 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 919 BGN
2015 1 672 BGN
2 591 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз