Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0081-C0001
Номер на проект: 13-22-83
Наименование: Подобряване на компетентността и ефективността на служителите в Националния център за информация и документация
Бенефициент: Национален център за информация и документация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 11.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работата на служителите в НАЦИД за реализиране на ефективни политики и качествено обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: І.Организиране и провеждане на обучения 1. Под-дейност 1: Провеждане на обучение в ИПА: „Политика на Европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България»- (ПР–10) за 13 служители по 2 дни; 2. Под-дейност 2: Провеждане на обучение в ИПА: „Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация»- (ПР–3) за 2 служители по 2 дни; 3. Под- дейност 3: "Управление на предоставянето на услуги" за 16 участника за 3 дни; 4. Под- дейност 4: "Ефективна организация на работното и личното пространство" за 14 участника за 3 дни; 5. Под- дейност 5: "Управление на промяната" за 10 участника за 3 дни.
II. Дейности за информация и публичност Организиране на разяснителна кампания за представяне на помощта на програмата „Административен капацитет” за постигане на целите на проекта. Дейността включва: • планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на целите и резултатите от проекта – организиране на пресконференция и презентация пред служители от НАЦИД и обществеността за оповестяване на началото на проекта, целите и очакваните резултати; организиране на заключителна пресконференция; • публикуване на актуална информация на интернет страницата на НАЦИД и разпространяване на прес-съобщения; • изготвяне на предметни рекламни материали за популяризиране на резултатите от проекта
III. Управление на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Провеждане на тръжни процедури, съобразно предвидените по проекта дейности; • Изготвяне на междинни доклади и изготвяне на окончателен доклад по изпълнение на проекта; • Подготовка и анализ на анкетни карти за ползата от проектните дейности за целевите групи За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, който ще ръководи и координира проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на проведените обучения, верификация на направените разходи и мониторинг. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ламбаджиев Стандарт" ООД
Консорциум „P&C”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 104 BGN
Общ бюджет: 25 131 BGN
БФП: 25 131 BGN
Общо изплатени средства: 21 110 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 110 BGN
2015 0 BGN
21 110 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 943 BGN
2015 0 BGN
17 943 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 166 BGN
2015 0 BGN
3 166 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията-обучени жени от общия брой служители
Индикатор 4 (Д) Общ брой получени сертификати за успешно обучение
Индикатор 5 (Д) Дейност 1-организиране и провеждане на обучения; специфични цели 1, 2 и 3
Индикатор 6 (Д) Под-дейност 1. "Политика на Европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България" - (ПР10) за 13 служители по 2 дни
Индикатор 7 (Д) Под-дейност 2: Провеждане на обучение в ИПА: „Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация»- (ПР–3) за 2 служители по 2 дни;
Индикатор 8 (Д) Под- дейност 3: "Управление на предоставянето на услуги" за 16 участника за 3 дни;
Индикатор 9 (Д) Под- дейност 4: "Ефективна организация на работното и личното пространство" за 14 участника за 3 дни;
Индикатор 10 (Д) 5. Под- дейност 5: "Управление на промяната" за 10 участника за 3 дни.
Индикатор 11 (Д) II. Дейности за информация и публичност-организирани пресконференции
Индикатор 12 (Д) II. Дейности за информация и публичност-публикувани прессъобщения
Индикатор 13 (Д) II. Дейности за информация и публичност-изработени и разпространени предметни рекламни комплекти
Индикатор 14 (Д) III. Управление на проекта-скл. договори по проведени тръжни процедури
Индикатор 15 (Д) III. Управление на проекта-представени доклади за изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз