Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0036-C0001
Номер на проект: ESF-2203-03-02019
Наименование: Транспортно обслужване на служители и работници на ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
Бенефициент: ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 09.12.2013
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е организиране на транспортно обслужване на назначените служители и работници в „Гранд Хотел Варна”АД, чието местоживеене /по настоящ адрес/ е на територията на град Варна, за период от 12 /дванадесет/ месеца, чрез избор на нов механизъм за насърчаване на географската мобилност на лицата, които са и предстои да бъдат наети на работа в дружеството
Дейности: Дейност 4: Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място 1. утвърждаване на изготвените маршрутни разписания; 2. изготвяне на поименен списък, включващ адресна регистрация на всички лица и Декларация, че същите са служители и работници на дружеството и предоставяне на транспортната фирма; 3. получаване на карти по образец за всички работници и служители на дружеството, удостоверяващи правото им да пътуват по съответните маршрути; 4. поставяне на табели на всички превозни средства, които ще извършват транспортното обслужване – автобуси и микробуси; 5. контрол относно спазването на договорираните условия за транспортно обслужване – спазване на маршрутни разписания, часове, видове транспортни средства /чрез проверки на място по маршрути; 6. мониторинг при изпълнение на дейностите по проекта; 7. подготовка на междинни, периодични и окончателни доклади.
Дейност 5: Одит на проекта Дейността е регламентирана от изискванията на Насоките за кандидатстване – задължителен одит при проекти на стойност над 200 000 евро. Разходите за дейността са преки разходи и са в размер до 1% от стойността на проекта. Подготвя се одитен доклад, в който подробно и регламентирано се описват всички заключения. Одитният доклад предшества искането за финално плащане на безвъзмездната помощ
Дейност 1: Организация и управление на проекта 1.Изготвяне на длъжностни характеристики за членовете на екипа и сключване на трудови договори с тях; 2.Разпределяне на отговорностите, задълженията и правомощията на членовете на екипа 3.Запознаване на всички членове на екипа с нормативните изисквания на националното законодателство и Регламентите на Европейския съюз, касаещи изпълнението на дейностите по проекта 4.Разработване на практическо ръководство за работа на екипа, включващо и времеви график за изпълнение на всяка дейност по доклади 5. Разработване на отчетни доклади и документи, доказващи изпълнението на дейностите по проекта 6. Извършване на дейности по популяризиране и публично оповестяване на полученото финансиране и дейностите по проекта.
Дейност 3: Визуализация и публичност на проекта Запознаване на обществеността с основната цел на проекта и за полученото финансиране от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 1. публикуване на публикацията за провеждане на информационни срещи 2. Изработени всички предвидени материали за визуализация и публичност и поставяне на рекламните материали на необходимите места: • табела в непосредствена близост до служебния вход/изход на обекта • табели на МПС, извършващи транспортното обслужване
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител Изборът на изпълнител/изпълнители ще се извърши съгласно изискванията на Постановление №69 на МС от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз. 1. процедура за избор на изпълнител за разкриване на банкова сметка – на основание ПМС №69. Банковата сметка ще бъде ползвана единствено за нуждите на проекта. 2. процедура за избор на изпълнител за дейностите по визуализация и публичност – на основание ПМС №69. Всички информационни и комуникационни материали ще бъдат изготвени съгласно изискванията на Ръководството за изпълнение на тези дейности. 3. процедура за избор на изпълнител за транспортно обслужване – на основание ПМС №69; • публикуване на обява в един национален и местни ежедневници; на интернет страницата на Изпълнителна агенция по Програма ФАР на Европейския съюз; на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативната програма; на собствената интернет страница/. • Съставяне на комисия за провеждане на процедурата за избор на изпълнител 4. процедура за избор на изпълнител за одит на проекта – на основание ПМС №69.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЧЕНСФИЛД-55 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 148 552 BGN
Общ бюджет: 130 317 BGN
БФП: 130 317 BGN
Общо изплатени средства: 29 710 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 710 BGN
2015 0 BGN
29 710 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 254 BGN
2015 0 BGN
25 254 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 457 BGN
2015 0 BGN
4 457 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз