Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1109-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-11051
Наименование: Старт на таксиметрова фирма ЕВРО КАБС
Бенефициент: ЕВРО КАБС ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Пълна готовност с проверени резултати в 30-дневен изпитателен/начален период и старт на същинската основна стопанска дейност на новорегистрираното дружество, т.е. начало на предоставяне на платени услуги по таксиметрови превози на пътници и багаж на територията на град Пловдив и прилежащия регион, както и дестинации до обекти в съседни области в рамките на РБългария
Дейности: Дейност 3– Наем за срока на проекта(с монтаж и настройка) на АГУ на метан Осигуряването на АГУ метан е условие: 1) за снижаване на себестойността на стандартна таксиметрова услуга и подсигуряване на конкурентоспособността на новата фирма и предоставяните от нея таксиметрови услуги. В схема на ОП РЧР –„ На път“ по бюджетна линия BG051PO001-2.2.03 e заложена максимално допустима средна цена за превоз на пътници от 0,65 лв/км. На едно превозно средство. Съобразявайки своите фирмени интереси и условията поставени в тази програма фирмата намира за уместно влагането на гориво с възможно допустима най-ниска цена и в тази връзка разглежда наемането и поставянето на метанова уредба като неотложен разход. 2) Природният газ (метанът) е най-атрактивното гориво. Той е екологично чист и е с най-ниска цена от горивата. Той е едно от алтернативните горива, чието използване се насърчава от ЕС и които до 2020 година трябва да заемат 10% от автомобилния парк на ЕС. 3)Поради по-високата детонационна устойчивост на природния газ, по-доброто смесообразуване с въздуха, по-пълното изгаряне и липса на миещи свойства, износването на двигателите се намалява с 1.5 до 2 пъти. Годността на запалителните свещи се увеличава с 40%-50 %, а срокът на ползване на маслата 1.3- 1.8 пъти. И най-значимия ефект: 4) Използването на метан намалява емисиите от вредни газове. В проектното предложение е заложено финансиране на дейност 3 със средства по правилата на ЕСФ, като наем за срока на проекта от 6 месеца. В задачите по дейност 3 е включена процедурата за избор на изпълнител за наемане и монтаж на АГУ метан. В критериите за избор на доставчик основни ще са условията по съпоставимост на наема цена за предлагано качество и техническа състояние и спецификация на уредбата; Общо Разходи за Дейност 3, финансирани от ЕСФ: 646.56 лв. без ДДС и 129.31 лв. невъзст-мо ДДС
Дейност 1 – Закупуване на транспортно средство Основната дейност на новосъздаденото дружество е сухопътен таксиметров транспорт на пътници в гр.Пловдив. Тази дейност подлежи на особен контрол по отношение на техническите възможностите и външен вид на транспортното средство. Изисквания за таксиметров автомобил: Годините на автомобила не трябва да бъдат повече от 5 г. от датата на първа регистрация. Автомобилът да бъде с жълт цвят. Да има застраховка гражданска отговорност и задължителна застраховка " злополука на пътниците ". Съобразявайки се с изискванията по програмата и изискванията към таксиметровите фирми беше предвидено закупуването на нов автомобил с характеристики подробно описани в образец Б4. В проектното предложение е заложено финансиране на едно транспортно средство – лек автомобил от дейност 1 със средства по правилата на ЕФРР. В задачите по дейност 1 е включена процедурата за избор на изпълнител за доставка на лек автомобил по заложената техническа спецификация Приложение Б4, към настоящата документация. В критериите за избор на доставчици основни ще са условията за съпоставимост на предлаганата цена за качество; свързаните гаранционни условия като качество и място на получаване на услугата и гарантирана продължителност; възможности на доставчика за извънгаранционно поддържане и цени на тези услуги в 5 (пет) годишен период след изтичане на гаранционният срок. За определяне на цената при изготвяне на Бюджет Б1 е използвана офертата на фирма "Пан сервиз ауто. Общо Разходи за Дейност 1, финансирани от ЕФРР: 8739,24 лв без ДДС 1 747,85 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 6 – Организация, управление и счетоводно отчитане на дейностите по проекта За нуждите на проекта и изпълнение на заложените дейности ще бъде сформиран експертен екип от ръководител и счетоводител.Екипа за организация и управление е подробно описан като функции и задължения в раздел II на настоящия документ. Експертите са ще са наети по граждански договор за 80 часа. Предвижда се провеждането на регулярна вътрешна оценка за изпълнението на проекта. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез количествени и качествени индикатори, описани в проектното предложение. Ще се изготвят два тримесечни отчета от всеки представител от екипа на проекта. Възнагражденията и осигуровките на екипа по управление за сметка на предприятието е предвидено да се субсидират с предоставената БФП и са заложени в раздел В на образец Б1. Съгласно насоките за кандидатстване по проект BG051PO001-1.2.03 е необходима отделна банкова сметка, обслужваща съхранението, заверяването и разплащането на финансовите средства по одобрения проект в етапа на изпълнение. В дейността се включват осигуряване на средства за покриване на разходите за месечна такса за поддръжка на сметка и таксите за издадени преводи към доставчици, служители и държавни органи за плащане на доставки, заплати, осигуровки и др.задължения, свързани с обслужването на дейността по проекта. Сумата, посочена в „Ед.Цена“ на стр. А 6.1 в Бюджет Б1 е извадка от актуалната Тарифа на ОББ АД, в сила от 11.03.2013 г. Обща ∑ за Дейност 6, финансирана по програмата: 1334.6 лв.
Дейност 2– Закупуване, монтаж и регистрация на ЕТАФП и табела „Taxi“ Поставянето таксиметров апарат с фискална памет и обозначителна табела с надпис „Taхi“са задължителни за всяко превозно средство, с което се осъществява таксиметрова дейност. Изискванията са заложени в Наредба 35 на МТ,МФ и ДАСМ и Наредба 34 на МТ Общо Разходи за Дейност 2, съфинансирани от ЕФРР: 215.83 лв. и 43.17 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 8 – Закупуване на консумативи Осигуряване на бланки за фактури, касови ролки, касова книга и други консумативи изброени на страница А3.2 на бюджет Б1, необходими за дейността през периода на реализация на фирмените услуги. Единичните цени на изброените консумативи са взети от оферти в интернет страницата на Office One Superstore. Общо Разходи за Дейност 8, финансирана от ЕСФ: 24.85 лв. без ДДС и 4.97 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 10– Осигуряване на средства за заплати и осигуровки за 3 месеца за самонаетото лице Предвидено е по проект в стартовия период всички дейности, свързани с управлението на дружеството и предоставяните услуги по таксиметров превоз на пътници да бъдат изпълнявани от собственика на фирмата като самонаето лице на длъжност Ръководител на ЕВРО КАБС ЕООД. В предвид дадените разяснения в насоките за кандидатстване по програма BG051PO001-1.02.03 и прилежащите методически указания за изчисляване на възнагражденията беше определена сумата в група А раздел 1.1. За изчисленията са използвани следните изходни данни: 1. Брой работни дни в 2013 г:252 Пресметнато за 3 месеца при 8 часов работен ден са 504 часа. 2. Почасовото възнаграждение е определено на базата на данните за средна работна заплата от НСИ за сектор Н-Транспорт,складиране и съобщения за мес. XII.2012 г, т.е. 826 лв 3. Осигуровките за сметка на работодателя за месец върху 826 лв. са 147.04 лв. Общо Разходи за Дейност 10, финансирана от ЕСФ: 2 580,48 лв.
Дейност 4 – Узаконяване на дейността Основната дейност на дружество е сухопътен таксиметров транспорт на пътници в град Пловдив. Тази дейност подлежи на особен контрол и изисква изпълнение на следните условия: 1) ГТП на 2 пъти годишно на 6 месеца. В бюджет Б1 е включен 1преглед на ст-ст 38 лв. с ДДС за срока на проекта. 2) Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници от ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 3) Удостоверение за годност на лек таксиметров автомобил от ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 4) Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство от ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ 5) Удостоверение за регистрация от ОбПловдив, съгл. чл. 24 ЗАвП 6) Застраховка ГО (2 вноски) В бюджет Б1 е включена стойността на две вноски, покриващи 6-месечния срок на проекта. 7) Застраховка АВТОКАСКО В бюджет Б1 е включена ст-стта на две вноски, покриващи 6-месечния срок на проекта. 8) Винетен стикер месечен 2013 за 2 месеца В бюджет Б1 е включена стойността на две едномесечни винетки като е предвидено, че като се изключи изпитателния срок в стартовия месец, то действителното време, в което може да се реализират винетките са 2 месеца. 9) Сертификат по чл.4,ал.3 на Наредба 3 за нормиране на разхода на горива и смазочни материали на автомобила. Определянето на разходната норма е необходимо условие за определяне на действителния разход на гориво и двигателно масло, поето със средства по програмата. За попълвана на бюджет Б1 са взети актуални тарифни цени на таксите от ИА АВТОМОБИЛНА АДМ-ЦИЯ, ОБИЩАНА ПЛОВДИВ, А-ЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ср. пазарна цена на ЗАСТРАХОВКИ ГО и АВТОКАСКО, ср.пазарна цена за ГТП, тарифа на ТЕХНОТЕСТ АД-серттифициращ орган с акредитация от ИА „БСА” Общо Разходи за Дейност 3, финансирана от ЕСФ: 1178.67 лв. без ДДС и 98.00 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 9 –Закупуване на горивни смеси, двигателно масло и гуми При разработването на проекта е заложено влагането на горивна смес- природен газ /метан/, който е най-атрактивното гориво. Той е екологично чист и е с най-ниска цена от горивата. Той е едно от алтернативните горива, чието използване се насърчава от ЕС и които до 2020 година трябва да заемат 10% от автомобилния парк на Евро зоната. За нуждите на настоящата дейност е предвидено в Дейност4 е изпълнение на задачи по сертифициране и нормиране на горивни смеси и двигателни масла за конкретното превозно средство и условията на употребата му, съобразно Наредба 3. Определянето на разходната норма е необходимо условие за определяне на действителния разход на гориво и двигателно масло, поето със средства по програмата. За нуждите по определяне на прогнозните количества за изчисление на разхода на тези материали в бюджет Б1 са изпозвани следните изходни данни: 1) Техн. Спецификация на автомобила: Обем на резервоара 35l, разход: градско 7.1 L/100km или 4.3 kg/100km 2) Средна скорост( дневна и нощна) за гр. Пловдив 24.6 км/ч; Изминати км на ден:при 8 часов работен ден:8х24.6 =196.8 км на ден; средно работни дни в месеца 23.07 3) Пазарна цена за кг. метан 1.68 лв. с ДДС 4) Пазарна цена на бензин А-95 R: 2.51 лв. с ДДС за литър 5) Смяна на масло на 9000 км, съгласно Наредба 3 Предвидено е в проектното предложение да бъде включено в тази дейност избор на изпълнител по ПМС 69 за доставка на гориво, изчислено за 3 месечния стартов период, двигателно масло 2л и закупуване на 2бр. зимни гуми със средства от програмната схема. Отчитането на действително изразходваните горивни материали ше се извършва на база определените разходни норми по сертификат, съгласно наредба 3 Общо Разходи за Дейност 9, финансирана от ЕСФ: 1285.84 лв. без ДДС и 257.17 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 7 – Изработка на информационни стикери Дейността включва изработка и монтаж на информационни стикери с размер в см 50/35 на превозното средство, 17 бр. стикери с размер в см 4/7, с които ще бъдат обозначени закупеното оборудване и стопански инвентар. Общо Разходи за Дейност 7, финансирана от ЕСФ: 90.55 лв. без ДДС и лв. 18.11 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 5 – Изготвяне на стратегия Кандидатстващото предприятие е новосъздадена местна единица, която ще развива своята стопанска дейност на територията на РБългария. Основната дейност на предприятието ще е „Превоз срещу заплащане по заявен от клиента/пътника маршрут“. На тази база дружеството попада в класификация КИД 2008 в сектор H-ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ. През първото полугодие от създаването си предприятието ще има един щатен служител- самонает собственик на длъжност ръководител на дружество-таксиметров превозвач. Спомагателната дейност-счетоводство ще бъде възложена на външен изпълнител срещу заплащане. В обхвата на дейност не попадат дейностите на настоящото проектно предложение, който ще бъдат реализирани от експерт-счетоводител, нает на почасов граждански договор. Преследваната бизнес цел с реализацията на проектните дейности е създаване на ефективно работещо предприятие, самоиздържащо се след края на проекта чрез предоставяне на услуги по сухопътен таксиметров превоз на пътници в стандартен формат както и разработване и внедряване на качествено нови услуги като в този списък на етап реализация на проекта и в първата година от създаване на дружеството са включени следните услуги: * Услуга „Поща“, която по същество е превоз на пратка от документи от адрес на адрес в гр.Пловдив * Услуга „Room service”: превоз на храна и лекарства до адрес на клиента * Услуга „На път”: превоз на работници от/на работното им место по договор с работодател С разработването на първите две услуги ще се търси възможност за разширяване на стандартния диапазон клиенти (активно работещото население на града) в по широк кръг като деца и възрастни. Услуга „На път“ ще е опит за осъществяване на контакт с работодатели-потенциални кандидати по ОП РЧР схема “На път“. Като цяло целите преследвани с въвеждането на изброените нови услуги са: -постигане на висока плътност на „заетост“/ангажираност в работното време чрез търсене на нова форма на стандартната услуга; - създаване на клиентска база от ползватели на новите услуги, което по същество е качествено нова услуга, залагаща не на „случаен“ клиент, както е при стандартната услуга, а на измерим клиент, с който ще могат да се изграждат трайни взаимоотношения. В сектора на таксиметровия превоз в град Пловдив има няколко големи фирми, които са определящи в определената цена на стандартната услуга. Това са фирми Елма ООД, Бига ООД, Лидер ЕООД и Такси1 Пловдив. Изготвянето на СТРАТЕГИЯ трябва да включва подробен маркетингов анализ и търсене на форми и методи за успешно внедряване на иновативните услуги и форми за подобряване на заетостта. За разработката на стратегията ще бъдат използвани услугите на външен изпълнител. Изискванията, поставени към него са наличие на качествено и детайлно познаване на дейността на български фирми в областта на сухопътния превоз на пътници срещу платени услуги, както и опит и познания за оценка на силни и слаби страни в плановете за изпълнение на фирмените цели, по организацията на работа с надеждни вътрешни правила и практики, познания по реализация на дейности по проектни предложения и постигане на качествени резултати. Общо Разходи за Дейност 3, финансирана от ЕСФ: 500 лв. без ДДС и 0 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 11 – Тест период и начален старт на дейността С изпълнението на задачите по Дейност 11 се поставя началото на реализацията на ЕВРО КАБС ЕООД и постигане на първите приходи от стандартни таксиметрови услуги. I.Важна част от осъществяването на задачи по Дейност 11 е проверка за годност и надеждност на работа в 30-дневен изпитателен период. Ще се провери монтажа и изправността на транспортното средство чрез изпитания в реална работна среда, ще се провери качеството на монтираното оборудване и приетите вътрешни правила и организация за работа при пълна натовареност. Тези задачи ще бъдат описани в подробен доклад с анализ на констатирани пропуски и приемане на срокове за отстраняването им. II.Старт на основната дейност след края на едномесечната изпитателна фаза с продължителност 2 пълни работни месеца. В този период ще се реализират таксиметрови услуги по превоз на пътници по зададен от тях маршрут и ще се търсят възможности за внедряване на новите услуги „На път“, „Поща“ и “Room service”. За Дейност 11 има заложени конкретни количествени индикатори: -Прогнозни приходи от таксиметрови услуги през месец 4: 306.46 лв -Прогнозни приходи от таксиметрови услуги през месец 5: 796.80 лв -Прогнозни приходи от таксиметрови услуги през месец 6: 917.34 лв Общо Разходи за Дейност 11, финансирана от ЕСФ: 200 лв. без ДДС и 40 лв. невъзстановимо ДДС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Тимотей 2008 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 145 BGN
Общ бюджет: 16 984 BGN
БФП: 16 984 BGN
Общо изплатени средства: 15 688 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 316 BGN
2015 371 BGN
15 688 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 019 BGN
2015 316 BGN
13 335 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 297 BGN
2015 56 BGN
2 353 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз