Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0059-C0001
Номер на проект: 13-22-60
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 10.12.2013
Дата на приключване: 10.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта. Организация на дейността на екипа. Процедури по ЗОП. Наблюдение и контрол на проектните дейности и действия за превенция на рисковете за изпълнение на проекта. Отчетност. (Управление на проект) Дейността ще бъде реализирана чрез следните поддейности: 1.1. Организация на дейността на екипа Ще се сформира екип, ще се назначат експерти и ще се разработи подробен и текущо актуализиран план график за действие с конкретни задачи, срокове, роли и задължения на екипа. Ще се координира работата на екипа по проекта с тази на изпълнителите на дейностите, които ще бъдат избрани чрез процедури по ЗОП. Всяка една от процедурите, които предстои да бъдат обявявани по ЗОП, ще се фиксира във времето, в логическата последователност на взаимно обвързаните и следващи една от друга дейности. Ще се разработи детайлен план за мониторинг и контрол на дейностите, човешките ресурси и бюджета, с ясно формулирани индикатори, които да позволяват ранна диагностика на проблеми и бързи дейности за тяхната превенция. Екипът ще разработи начален доклад, който при необходимост ще актуализира и ще оптимизира предложената в проектното предложения методология. 1.2. Процедури по ЗОП Екипът ще подготви тръжна документация, включително техническо задание и методика за оценка, в съответствие с изискванията на ЗОП за две процедури за избор на изпълнители по дейности, както следва: • Дейност 3 • Дейност 4 Ще се проведат две процедури за избор на изпълнител. 1.3. Наблюдение и контрол Ще бъде разработен план за текущо наблюдение и контрол, както и оценка на междинните и крайни резултати от проекта. Екипът ще подготви първоначален доклад по проекта и ще го представи на вниманието на ръководството на община Гоце Делчев. Ще се осъществява текущо наблюдение и контрол над проектните дейности, още от подготвителната фаза, когато екипът ще разработи вътрешни процедури и правила за мониторинг на дейностите спрямо целите и резултатите, както и финансовите ресурси. Ще се подготвят междинни отчети за изпълнението на проекта съгласно изискванията на ОПАК. Ще се гарантира изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на договора по ОПАК.
Дейност 2: Обучение от каталога на ИПА за 2013 година Дейност 2, обучение от ИПА, ще включи следните обучителни курсове и семинари, които ще обхванат общо 70 служители на Общинска администрация Гоце Делчев: 2.1 ЧР-2: Управление и оценка на изпълнението – 5 служители (форма на обучение – семинар); 2.2 ЕФ-2: Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията – 5 служители (форма на обучение – семинар); 2.3 ЕФ-6: Делова комуникация и етикет – 10 служители (форма на обучение – семинар); 2.4 ПР-5: Основни производства по АПК – 5 служители (форма на обучение – курс); 2.5 ПР-16: Управление на отпадъците. Европейски норми и практики – 5 служители (форма на обучение – семинар); 2.6 СФ-11: Инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз – разработване, анализ и оценка на изпълнението им - 5 служители (форма на обучение – курс); 2.7 СФ-14: MS PROJECT – Инструмент за интегриране на разработване, утвърждаване, мониторинг и контрол на общински стратегически документи. Общински план за развитие 2014-2020 г. Програма „Администрация“, програма за управление на отпадъци - 5 служители (форма на обучение – семинар); 2.8 СФ-15: Законът за обществените поръчки – споделени практически знания и умение за прилагането му при планиране, договориране, управление и отчитане - 10 служители (форма на обучение – семинар); 2.9 ФС-6: Управление на собствеността - 10 служители (форма на обучение – курс) ; 2.10 ИТО-1: Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие - 10 служители (форма на обучение – семинар);
Дейност 3: Обучение по ГИС Дейност 3, обучение по ГИС, ще включи следните поддейности: 1.1 Въвеждащо обучение в ГИС – Въвеждащото обучение в ГИС ще осигури основа за разбиране на същността на географските информационни системи, какви са техните възможности и как да се използват за нуждите на общинската администрация. Служителите ще се запознаят с основните функции на ГИС, предимствата на ГИС базата от данни и същността на координатните системи и картографските проекции, както и тяхното значение. Служителите на общината ще визуализират географски данни, създават карти, извършват заявки към ГИС база от данни, извършват пространствен анализ и решават географски проблеми чрез системен подход. Въвеждащото обучение ще се проведе на 2 етапа: • Дистанционно обучение - Развитието на съвременните информационни технологии дават възможност за провеждането на този метод на обучение. Дистанционното обучение е интерактивно обучение, което използва компютри или технологии за комуникация, като средство за преподаване. Този вид обучение има редица предимства, някои от които са: спестява време, може да се провежда в удобно за обучаващите се време, географското разстояние е без значение. Дистанционното онлайн обучение ще осигури интерактивност в процеса на обучение с използването на най-съвременните средства за нагледност, визуализация и схематично представяне. Дистанционното обучение ще бъде съпроводено с възможността за получаване на навременна помощ на курсистите в процеса на тяхното обучение в реално време. Ще бъдат осигурени всички необходими условия за провеждането на дистанционното онлайн обучение, с използването на интерактивни форми на обучение. Тази дейност ще се осъществи посредством онлайн базирана система за електронно обучение с включен лекционен материал и упражнения, които обучаемите трябва да изпълнят в определен срок. Присъствено обучение • Присъствено обучение - Обучението ще бъде структурирано под формата на модули, всеки от които ще включва теоретична и практическа част. Теоретичната част ще бъде представена под текстова форма, на достъпен език, обогатена с подходящ илюстративен материал. Упражненията ще са представени под формата на работа със софтуер. Всяко упражнение ще е организирано в последователни стъпки. След изпълнението на всяка стъпка, обучаващия ще може да сравни работата си с реалният резултат, представен чрез илюстративен материал. 1.2 Обучение за напреднали потребители / по наличния в общината базов софтуер/: • Присъствено обучение Обучението за напреднали потребители по наличния в общината базов софтуер ще представи на служителите основните концепции на ГИС и ще включва следните стъпки на обучение:  Изобразяване на данни;  Заявка към данни;  Работа с пространствени данни;  Работа с таблици;  Редакция на данни;  Анализ на пространствени взаимовръзки; 1.3 Обучение за системна администрация • Присъствено обучение Обучението за системна администрация ще включва:  Сървърна администрация;  Въведение в ГИС услуги;  Планиране и дизайн на картни услуги;  Създаване на кеширани картни услуги;  Основи на геобаза данни;  Създаване на връзки към геобаза данни; За провеждането на всички обучения ще бъдат изработени и предоставени учебни материали, които служителите на община Гоце Делчев ще могат да използват по време и след провеждане на обучението.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Чрез дейностите за информация и публичност, обученията ще бъдат оповестени на гражданите на община Гоце Делчев и същевременно ще бъде извършено популяризиране на възможностите, които новите обучения от ИПА и ГИС технологиите предоставят на общината. Ще се извършат следните дейности: o Организиране и провеждане на първоначална и заключителна пресконференция по проекта в зала на Община Гоце Делчев. Осигурени печатни материали, минерална вода и кафе пауза за 30 участника. o Изработване на Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране: Дизайн, изработка и инсталация на flash банер, с размери 320х240; съдържащ 2 броя хипер-препратки; ротация на три изображения и текст. o Дизайн, изработка и доставка и монтаж на 2 броя разяснителни табели за проекта и неговите източници на финансиране, размери 50/70 см., изработени от метализирана пластмаса, лазерно гравиране и боя, обща дебелина минимум 5 мм., възможност за външен и вътрешен монтаж на стена с 4 бр. дистанционери, графично и текстово съдържание – текст и лога, предоставени допълнително от Възложителя, съгласно изискванията на програмата. o Доставка на комплект рекламни материали. Всеки комплект ще включва USB флаш памет (капацитет минимум 4 GB), папка А4 с нотпад, конферентна чанта, химикалка. Всички продукти ще са с отпечатано лого и име на програмата - 60 комплекта. o Изработване на рекламен информационен банер - изработен от винил с размери 80см х 200см, едностранен пълноцветен печат, включително свободностояща алуминиева стойка с възможност за сгъване и лек транспорт. o Дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на информационни брошури/листовки - 200 бр., хартия 90 гр офсет, пълноцветен печат, сгъване на две места.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 601 BGN
Общ бюджет: 57 999 BGN
БФП: 57 999 BGN
Общо изплатени средства: 57 999 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 999 BGN
2015 0 BGN
57 999 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 299 BGN
2015 0 BGN
49 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 700 BGN
2015 0 BGN
8 700 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 (Д) Обучени жени
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Подготвени план за действие, план график и план за текущо наблюдение;
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Изготвена тръжна документация по ЗОП за избор на изпълнител на Дейност 3 и Дейност 4;
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Изготвена тръжна документация по ЗОП за избор на изпълнител на Дейност 4;
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Договори
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Обучени служители и издадени сертификати
Индикатор 9 (Д) Дейност 3: Обучени служители и издадени сертификати
Индикатор 10 (Д) Дейност 4: Изработен 1 бр. Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране;
Индикатор 11 (Д) Дейност 4: Поставяне на 2 бр. разяснителни табели за проекта и неговите източници в сградата на община Гоце Делчев
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: USB
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: папки с нотпадове
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: химикалки
Индикатор 15 (Д) Дейност 4: конферентни чанти
Индикатор 16 (Д) Дейност 4: Информационни брошури
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Изработен 1 бр. рекламен информационен банер, размер 80см х 200см;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз