Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0042-C0001
Номер на проект: 13-22-43
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в община Любимец
Бенефициент: Община Любимец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 10.12.2013
Дата на приключване: 10.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и капацитета на служителите в администрацията на Община Любимец
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип и управление на проектните дейности В рамките на дейността се предвижда: Състав на екипа: Ръководител; Счетоводител; Координатор и Юрист. Провеждане на месечни срещи на експертите от екипа на проекта, които ще бъдат отговорни за неговото управление и изпълнение; провеждане на дискусии във връзка с общите и конкретни отговорности, плана за действие, процедурите, отчитане и комуникация с УО и всички необходими дейности за успешното изпълнение на проекта. Тези работни срещи ще включват : 1. Запознаване членовете на екипа с целите на проекта, дейностите и резултатите; 2. Разпределяне на задълженията между експертите, включени в екипа; 3. Определяне на правила за работа и докладване; 4. Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; 5. Контрол върху изпълнението на договорите с подизпълнители. Ръководителят на проекта има основната отговорност за наблюдение и контрол по изпълнението на всички дейности. Докладва на ръководството на общината и отчита проекта към УО на ОПАК. Той ще бъде подпомаган в работата си от целия екип по изпълнението на проекта. Администрирането на проектния бюджет ще се осъществява от счетоводителя на проекта.
Дейност 2. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се включват мерки за визуализация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Любимец ще предостави информация и ще осигури публичност, чрез използване на подходящи средства описани по-долу: Провеждане на 2бр.пресконференции /1бр. – непосредствено след старта на проекта и 1бр. в края на периода на изпълнение на проекта/. Двете пресконференции ще бъдат осъществени с цел да се информирана широката общественост за стартиране и респективно финализиране на проекта и предвидените за изпълнение дейности. Осъществяването на тези кампании ще доведе до постигане на засилен интерес от страна на служителите и ще бъде осигурена публичност за ролята и позицията на ЕС в процеса на финансиране на проекта, съобразно специфичните изисквания на донора. С цел постигане на достатъчна визуализация ще бъдат изготвени и разпространени информационни брошури и банери. При изготвянето на материалите осигуряващи публичност и информираност ще бъдат съобразени специфичните изисквания на донора и ще бъде разпространена подкрепата на ЕС в процеса на финансиране и реализация на проектните дейности. Дейността за информация и публичност на осъществявания проект и финансовия принос на ЕСФ ще бъде възложена на изпълнител с предварително определени детайли от възложителя, в пълно съответствие с процедурите предвидени в ЗОП.
Дейност3. Обучения на целевата група за повишаване на професионалната компетентност и ефективност на служителите 3.1 Обучение №1 „Развитие и усъвършенстване на личната ефективност” Обученията от направление развитие и усъвършенстване на личната ефективност са насочени към подобряването на широк кръг от личностни и професионални компетенции на хора от различни сфери на дейност. Въпреки че всяко обучение има свой собствен насоченост, компетенциите, които отделните обучения изграждат, се разглеждат от позицията на цялостното личностно развитие. Обученията са насочени към повишаване на ефективността, но се отделя внимание и на въпроса, защо точно тези са най-добрите стъпки към постигането на лична ефективност. Обученията са предназначени за по- широка аудитория и дават практически решения и инструменти за справяне с повечето често срещани житейски ситуации и проблеми, което ги прави еднакво приложими и в личен, и в служебен план. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 42 участника, разделени на 3 групи по 14 човека. Участниците в това обучение ще изградят умения,свързани с управление на времето, управление на стреса, креативно мислене и др. 3.2 Обучение№2 „Ефективно управление на служителите в администрацията, чрез планиране и организиране на работата” Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 14 участника. Такова обучение ще преминат служители от ръководния персонал на община Любимец– кмет, кметски наместници, , секретар на общината, директор дирекция и началник отдели. Обученията от направление Ефективно управление са създадени, за да усъвършенстват опита на служителите, свързани с планирането и организиране работата на служителите, както и повишаване личностните компетенции, свързани с управлението на хора, екипи, организации и работни процеси. Основната цел на обученията е повишаване на ефективността на ръководителите чрез обогатяване на гледните им точки и изграждане на работещи стратегии за ефективно дългосрочно управление на екипите и процесите, за които отговарят. При създаването на обучителните програми в направление Ефективно управление е отделено внимание на всички основни предизвикателства, пред които са изправени съвременните ръководители. Включени са обучения, които адресират нуждата им не само по-ефективно да управляват екипите си, но и да се грижат за тяхното развитие, мотивация и добра работна среда. 3.3 Обучение№3 „Адаптивност на служителите при работа с уязвими групи” Съществува двустранно затруднение при взаимодействие на общинските служители с определени групи граждани със специфични трудности в публичното общуване (неграмотни или малограмотни граждани; граждани, които не притежават достатъчно правни познания; граждани с различна степен на моторни инвалидизации). Обучението ще допринесе за по-добро взаимодийствие между служителите и потребителите на услугите, както по отношение на административно обслужване, така също и като и създаване на доверителни отношения. Обучителната програма ще спомогне на служителите в Община Любимец при работата им с уязвими групи, ще им помогне да се избегне възможността от възникване на индиректна дискриминация, породена от погрешно разбиране на основни социални интеграционни проблеми. Основната ориентация на обучението е даване на възможност на служителите в администрацията да изпълняват по – добре задълженията си и да общуват по -ефективно и по-свободно с малцинствени групи и с хора в неравностойно положение. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 42 участника, разделени на 3 групи по 14 човека. 3.4 Обучение№4 „Делова комуникация и етикет” Обучението е включено в каталага на ИПА за 2013г. Обучението включва всички форми на писмена комуникация, изпращана или получавана при определени взаимоотношения, включително писма,документи, електронна поща ,телеграми. Предмет обучението по деловата кореспонденция и етикет са и различни модели на делови текстове, свързани с официално-деловото общуване и цели да изгради умения за писане на делови послания. Свързаните с деловата кореспонденция задачи се отнасят до знания за специализираната документация в сферите на обществения живот; познаване на основните принципи, стандарти и реквизити при проектиране на делови документи от различни документационни системи; моделиране на делови текстове в различни комуникационни ситуации; овладяване на деловия език като специфичен регистър на езика; усвояване на знаците на деловия речев етикет;контрол на аргументативната, стилистичната,правописната и пунктуационната компетентност при създаването на делови текстове.Етикетът съдържа правилата за поведение и нормите на нравствеността. Доброта и внимание, учтивост и вежливост, такт и маниери, уважение и достойнство - това са основните области на поведенческия етикет. Обучението ще бъде с продължителност 2 дни и ще обхване общо 14 участника.
Дейност4. Подготовка на документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители Дейността предвижда провеждане на следната документация: 1. Процедура за избор на изпълнител/и за провеждане на обучения на общинските служители, съгласно ЗОП. 2. Процедура за избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на информираност и публичност по проекта, съгласно ЗОП. 3. Процедура за избор на изпълнител на дейности, свързани с логистиката: настаняване, кафе- паузи, наем на зала, наем на техника и транспорт и др., съгласно ЗОП. Изпълнението на дейността ще премине през следните етапи: 1. Разработване на документациите за провеждане на процедурите за дейностите по проекта от юриста по проекта – 50 часа; 2. Провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители; 3. Набиране на оферти за изпълнение; 4. Избор на изпълнители; 5. Сключване на договори за изпълнение на дадените услуги между общината и спечелилите фирми.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Информационно обслужване АД
"Ансоконсулт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 410 BGN
Общ бюджет: 60 568 BGN
БФП: 60 568 BGN
Общо изплатени средства: 60 568 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 568 BGN
2015 0 BGN
60 568 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 483 BGN
2015 0 BGN
51 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 085 BGN
2015 0 BGN
9 085 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обученията
Индикатор 7 (Д) Служители, успешно преминали обученията
Индикатор 8 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 9 (Д) Д1: Сформиран, компетентен и ефективен екип
Индикатор 10 (Д) Д1: Сключени договори с членовете на екипа на проекта
Индикатор 11 (Д) Д1: проведени срещи на екипа по проекта
Индикатор 12 (Д) Д2: Пресконференции
Индикатор 13 (Д) Д2: Публикации в средствата за информация
Индикатор 14 (Д) Д2: Изготвени и разпространени информационни брошури
Индикатор 15 (Д) Д2: Изработени химикалки
Индикатор 16 (Д) Д2: Изготвени рекламни банери.
Индикатор 17 (Д) Д3: Проведени обучения
Индикатор 18 (Д) Д3: Обучени служители
Индикатор 19 (Д) Д4: Разработени документации за провеждане на тръжни процедури
Индикатор 20 (Д) Д4: Проведени процедури
Индикатор 21 (Д) Д4: Сключени договори с изпълнители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз