Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0004-C0001
Номер на проект: 13-22-4
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Никола Козлево за реализиране на ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Никола Козлево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 10.12.2013
Дата на приключване: 10.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работата на общинските служители в община Никола Козлево за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Каолиново, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. В рамките на дейността ще бъде подготвена документацията за провеждане на тръжните процедури.
Дейност 2: Модулно обучение по ключови компетентности Обучение по ключови компетентности ще преминат общо 70 служители на общината, както следва: Дирекция „Финансовостопански дейности и административно обслужване” - 9 служителя; Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности” – 21 служители 1.Обучение „Организационното развитие и устойчивост като резултат от способностите, компетентността и възможностите за успех на служителите”-30 служители Дирекция „Финансовостопански дейности и административно обслужване”: 1.Главен счетоводител;2.Старши специалист „Счетоводство”;3. Специалист "ТРЗ и бюджет";4. Специалист "Счетоводство";5. Старши специалист „Гражданска защита, ОМП и СИ”;6. Специалист „ГРАО”;7.Главен специалист "СД и ОбС";8. Специалист „Административно обслужване”;9.Специалист „Информационно обслужване и технологии”. Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности”: 1.Директор на дирекция; 2.Главен специалист "УТ";3.Главен специалист "Инвеститорски контрол и незаконно строителство";4. Главен специалист "Образование, култура и социални дейности",;5-6.Главен специалист „Проекти и инвестиции”- 2 служители7.Главен специалист "Гражданско състояние и ритуали";8-9.Старши специалист „Защита на потребителите и контрол на общински пазари”- 2 служители;10.Старши специалист "Гражданско състояние и ритуали";11.Старши специалист "МДТ";12.Старши специалист "Връзки с обществеността";13.Старши специалист "УТ, озеленяване и благоустрояване"14-15.Специалист „Проекти и инвестиции”- 2 служители;16.Специалист "Екология и опазване на горите";17-21.Специалисти "Гражданско състояние и ритуали" – 5 служители и Специалист "МДТ". 2. Обучение „Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда” -20 служители Дирекция „Финансовостопански дейности и административно обслужване” - 5 служителя; Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности” – 15 служители Дирекция „Финансово стопански дейности и административно обслужване”: Старши специалист "Счетоводство и каса", Специалист "ТРЗ и бюджет", Специалист "Счетоводство", Старши специалист „Гражданска защита, ОМП и СИ”, Специалист „ГРАО” и Специалист „Административно обслужване”. Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности”: Главен специалист "УТ", Главен специалист "Инвеститорски контрол и незаконно строителство", Главен специалист "Образование, култура и социални дейности", Главен специалист „Проекти и инвестиции”, Старши специалист „Защита на потребителите и контрол на общински пазари”, Старши специалист "МДТ", Старши специалист "Връзки с обществеността", Старши специалист "УТ, озеленяване и благоустрояване", Специалист "Гражданско състояние и ритуали" – 6 служители и Специалист "МДТ". 3. Обучение „Управление на промяната в полза на прилагането на политики по успешна интеграция на малцинствата”- 20 служители Дирекция „Финансовостопански дейности и административно обслужване” - 5 служителя; Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности” – 15 служители Дирекция „Финансовостопански дейности и административно обслужване”: Старши специалист "Счетоводство и каса", Специалист "ТРЗ и бюджет", Специалист "Счетоводство", Старши специалист „Гражданска защита, ОМП и СИ”, Специалист „ГРАО” и Специалист „Административно обслужване”. Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности”: Главен специалист "УТ", Главен специалист "Инвеститорски контрол и незаконно строителство", Главен специалист "Образование, култура и социални дейности", Главен специалист „Проекти и инвестиции”, Старши специалист „Защита на потребителите и контрол на общински пазари”, Старши специалист "МДТ", Старши специалист "Връзки с обществеността", Старши специалист "УТ, озеленяване и благоустрояване", Специалист "Гражданско състояние и ритуали" – 6 служители и Специалист "МДТ".
Дейност 3: Обучение "Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност в малките населени места"- 2 групи Обучение по компютърни умения ще преминат общо 30 служители. Обученията ще включва запознаване с възможностите на (MS Word, MS Excel), „Работа с електронно подписани документи” и „Работа в интернет среда”. Продължителността на обучението ще е 60 уч. часа. Всички служители успешно курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Дейност 4: Обучение за тълкуване и прилагане на приложимото законодателство Предвидените обучения по съответното приложимо законодателство ще преминат общо 8 служители на общината. Ще бъдат проведени от Института по публична администрация. Конкретно това са: Секретар на общината -1 служител Семинар: "Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията" (ЕФ-2) )" е предназначен за ръководни кадри и експерти в централната и териториалната администрации. И има за цел подпомогне на общината да изгради знания и практически умения за разработване на комуникационна стратегия на администрацията. Неюристи- 4 служителя Семинар: "Основни производства по АПК"(ПР-6)" е предназначени за неюристи в централната и териториалните администрации и имат за цел да представят основните принципи на административния процес, спецефични норми на Административноправния кодекс и относимата към него съдебна практика, както и визията на Европейските демократични правни системи за прилагането на принципите и нормите на административния процес. Директор дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности” -1 служител; Секретар на общината -1 служител; Главен счетоводител – 1 служител; Главен специалист „УТ” - 1 служител Секретар на общината -1 служител Семинар: "Методи и техники за прозрачна администрация" (ПР-28) е главни секретари, секретари на общини и служители от централната и териториалната администрации и има за цел да се усвоят знания за подходите и формите на практическата реализация на принципа запредназначен за секратариръководни кадри и експерти в централната и териториалната администрации. Специалисти „Информационно обслужване и технологии”-2 служители Семинар: "Системи за управление на информационната сигурност на административното звено" (ИТО-3) е предвидено обучение на експерти на община Никола Козлево да се изградят основни знания за осигуряване на информационна сигурност на комуникационните системи в администрацията. (съгласно чл. 28 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност).
Дейност 5: Осигуряване на информация и публичност на проекта Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от местни, регионални и национални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Каолиново, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъде изготвена временна информационна табела, подготвени и отпечатани 300 цветни брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"БИ-ПРОМОУШЪН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 969 BGN
Общ бюджет: 70 166 BGN
БФП: 70 166 BGN
Общо изплатени средства: 70 166 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 114 BGN
2015 3 052 BGN
70 166 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 047 BGN
2015 2 595 BGN
59 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 067 BGN
2015 458 BGN
10 525 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: сключени договори
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: проведена тръжна процедура
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: проведени работни срещи
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: обучени служители
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: обучени служители
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: обучени служители
Индикатор 13 (Д) Дейност 5: организиране пресконференции
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: Публикации в регионални медии
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Изработени 300 информационни бюлетина
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: изработка временни информационни табели
Индикатор 17 (Д) Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз