Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0131-C0001
Номер на проект: 13-22-135
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация – община Иваново
Бенефициент: ОБЩИНА ИВАНОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 10.12.2013
Дата на приключване: 10.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е: Повишаване на уменията и компетенциите на служителите и подобряване на ефективността и ефикасността в работата на Общинска администрация в община Иваново.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 2 човека, с оглед на спецификата на дейностите на проекта. Екипът включва – ръководител и счетоводител. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи и ще следи за правилното изпълнение на проекта. Ръководителят на проекта, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Екипът ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът ще отговаря за подготовката, комуникацията и изпращането на всички необходими документи и доклади до УО на ОПАК. Настоящата дейност ще се реализира в рамките на целия период на срока на договора за БФП.
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на дейност 2 ще бъдат разработени тръжните документи за избор на изпълнители по дейностите 4, 5 и 6 и ще бъдат избрани изпълнителите за реализиране на на същите дейности, а именно дейностите свързани с обученията (с изключение на обученията, които ще се провеждат от ИПА) и на дейностите по информация и публичност. При подготовката и провеждането на процедурата за избор на изпълнител/и ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. При провеждане на избора на изпълнител/и общината ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3: Участие на служители от община Иваново в обучения, включени в каталога на ИПА При реализиране на Дейност 3, 10 бр. служители на община Иваново ще посетят 5 обучения /теми/ от Каталога на ИПА. Избраните обучения са изцяло съобразени със спецификата на служебните ангажименти на всеки един от служителите. Идентифицираните обучения, които ще се проведат в рамките на дейност 3 са както следва: 1.Основни производства по АПК за юристи, ПР-5 Обучението е 2,5 дни, 20 уч. часа. В обучението ще участват 4 служители: секретар на община, директор на дирекция, юрист и юрисконсулт. Основни теми: Предмет, обхват и действие на АПК. Основни принципи. Страни и представителства. Производство по издаване на индивидуални актове; общи и административни актове и нормативни, административни актове и др 2.Делова комуникация и етикeт, ЕФ - 6 Обучението е 2 дни, 16 уч.часа. В обучението ще участват 2 служители от общината. Основни теми: Какво е делова етика? Какво е трудова етика? Анализ на факторите за неетичност в организацията. Етични стандарти и етикети на отношенията и др. 3.Конфликт на интереси - правна рамка и практики, ПР-17 Обучението е 2дни, 16 уч. часа. В обучението ще участват 1 служител.Основни теми: Правна рамка – закон за предотвъртяване и разкриване на конфликти на интереси. Проверки за установяване на конфликти на интереси. Практика. Добри европейски практики и др. 4. Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси, ПР-18 Обучението е 1 ден, 8 уч. часа. В обучението ще участват 1 служител. Основни теми: Роля и значение на механизма на управление на конфликта на интереси за противодействие на корупцията. Понятие и видове конфликт на интереси. Индикатори за конфликт на интереси. Решаване на казуси и др. 5.Връзки с обществеността ( ЕФ – 3) В обучението ще участва В обучението ще участват 2 служители. Обучението е 3-дневно, общо 24 уч. часа. Основни теми, включени в обучението: мястото и ролята на ПР-специалиста в администрацията, Общуване:модел, етапи, видове; комуникационни канали и медии; успешно представяне пред публиката, публичният образ – същност и др. Обученията ще се провеждат в рамките на срока на настоящия проект, като мястото и датата им на провеждане ще бъдат обявявани от ИПА въз основа на предварително подадени заявки от служителите, изразили желание да участват в съответните обучения. Посочените по-горе обучения са изцяло съобразени с нуждите на общинската администрация и идентифицираните потребности на представителите на целевите групи.
Дейност 4: Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции В рамките на Дейност 4 ще бъдат организирани и проведени 3 бр. обучения по следните теми: 1. Обучение по „Работа в екип и екипна ефективност” В обучението ще бъдат включени теми като: Формиране на екипи; Роли и връзки в екипа – формални и неформални; Екипна ефективност; Мотивация; Доверие; Структура и цели на организацията; Визия и мисия на организацията. Индивидуални цели и цели на организацията; Роли на членовете в един екип в обичайна ситуация и при криза. Предвид спецификата на темата в обучението са включени по-голямата част от служителите на общината, а именно 42 човека. Обучението ще се проведе в 2 групи. Обучението на всяка група ще бъде по 3 дни, изнесено извън работно място и извън територията на община Иваново. 2. Обучения по „Лидерски умения” В обучението ще бъдат включени теми като: Лидерски компетенции – дефиниране на основните лидерски компетенции; техники за подобряване на представянето на другите и самите нас; техники за благоприятна съвместна работа; Ролята на лидера за достигане на високи резултати в компанията – лидерски стилове, организационен клима; Идентифициране на проблеми и рискове и определяне на подходяща реакция. Информирано вземане на решения – идентифициране и събиране на информацията, необходима за вземане на решенията. Аналитични подходи при вземане на решения и др. Мотивация и теории за мотивиране и др. В обученията по „Лидерски умения” са включени следните представители на целевата група Кмета на общината, Зам. Кметове –1, Секретар на общината, Кметовете на селата -12. Директори на дирекции –3 и началник 1. Всички тези лица имат ръководни функции в рамките на общинската администрация. Обучението ще се проведе в 1 група. Обучението ще се реализира в рамките на 3 дни, изнесено извън работно място и извън територията на община Иваново.
Дейност 5: Обучение за работа със специфични групи граждани –уязвимите групи Обучението по Дейност 5 включва 9 бр.- служители на общината, чиито професионални ангажименти са свързани с ежедневна работа с граждани, в т.ч. и със специфични групи, представители на уязвимите групи. Предвид спецификата на своите служебни ангажименти, в рамките на настоящата дейност обучаемите ще придобият необходимите знания и умения за работа с представители на различни специфични групи граждани, които се нуждаят от допълнително обгрижване и специфичен подход за работа с тях. Обучението ще подпомогне развитието на услугите за социално и икономическо включване на представителите на уязвими групи като неграмотни, дългосрочно безработни, без правни познания, хора със зависимости, малцинства и др. Обучението ще повиши компетенциите на служителите от общинската администрация за работа и административно обслужване на представителите на уязвимите групи, което ще доведе до по-лесна комуникация между общината и тези граждани. Включването на всички граждани в икономическия и социален живот на общината е една от основните предпоставки за успех.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Дейност 6 включва мерки за информация и публичност във връзка с популяризиране на проекта, неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичността са съобразени с Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. В рамките на дейност 6 ще бъде реализирано следното: Пресконференции – 2бр, встъпителна и заключителна Информационни брошури – 350 броя Банери – 4 бр; Публикация в пресата – 1бр; Информационна табела – 1бр. Поставяне на информация за дейностите, целите и резултатите от проекта на сайта на община Иваново
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 141 BGN
Общ бюджет: 53 793 BGN
БФП: 53 793 BGN
Общо изплатени средства: 53 793 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 793 BGN
2015 0 BGN
53 793 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 724 BGN
2015 0 BGN
45 724 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 069 BGN
2015 0 BGN
8 069 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Общ брой на обучените служители в общината - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Брой проведени обучения по ключови компетенции
Индикатор 6 (Д) Брой проведени обучения/теми от Каталога на ИПА
Индикатор 7 (Д) Брой проведени обучения за работа със специфични групи граждани –уязвими групи
Индикатор 8 (Д) Д1: Договори за членовете на екипа
Индикатор 9 (Д) Д1: Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 10 (Д) Д1: Изготвени и предадени доклади до УО на ОПАК
Индикатор 11 (Д) Д2: Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 12 (Д) Д2: Брой подписани договори
Индикатор 13 (Д) Д3: Брой проведени обучения/теми
Индикатор 14 (Д) Д3: Брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) Д4: Брой проведени обучения
Индикатор 16 (Д) Д4: Брой обучени служители
Индикатор 17 (Д) Д4: Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) Д5: Брой проведени обучения
Индикатор 19 (Д) Д5: Брой обучени служители
Индикатор 20 (Д) Д5: Получени сертификати
Индикатор 21 (Д) Д6: Проведени пресконференции
Индикатор 22 (Д) Д6: Разработени информационни брошури
Индикатор 23 (Д) Д6: Банери
Индикатор 24 (Д) Д6: Информацион-на табела
Индикатор 25 (Д) Д6: Публикация в пресата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз