Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1176-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02118
Наименование: Създаване на студио за комерсиален и специализиран софтуер МУК България ЕООД
Бенефициент: МУК България ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да се стартира самостоятелната стопанска дейност на студио за разработка на комерсиален и специализиран софтуер, целяща да допринесе за утвърждаването на иновативен бизнес модел в областта на информационните технологии и обслужването на бизнес клиенти. Да се повиши икономическата активност на лицето - кандидат чрез развитие на предприемачество, интеграция и подобряване на качеството на живот
Дейности: 1. Осигуряване на ефективно управление на проекта. Ще се сформира екип за управление на проекта от ръководител и счетоводител с доказан опит в управлениети и отчитането на проекти. Екипа за управление ще стартира реализацията на проекта, ще отговаря за отчетността, ще следи за поставените цели и заложените индикатори, ще изготвя всички видове счетоводни, финансови, технически и периодични доклади свързани с изпълнението на проекта, ще разработи методика на работа при обявяване на тръжни роцедури и закупуване на активи.
2. Осигуряване на публичност и визуализация на проекта и информиране на обществеността за отпуснатата БФП Дейността ще включва следните етапи: 1. Изработка и монтаж на информационна табела 2. Изработка на информационни стикери, поставени върху цялото закупено по проекта оборудване. 3. Планира се информиране на обществеността за средствата по програмата и чрез фейсбук профила и уеб-сайта на фирмата.
3. Подготовка на стратегия за стартирането на самостоятелна стопанска дейност на предприятието Ще се използва опита и подкрепата на консултантски фирми в областта на ИТ, финансите, правото, маркетинга, рекламата, ценообразуването на услугата с цел успешен старт на предприятието.
4. Наемане на офис и осигуряване на добри условия за работа. Тъй като фирмата ще работи с корпоративни клиенти и физически лица се цели изграждането и поддържането на добър имидж на фирмата, ще се подбере престижен офис в централната част на града с лесен пешеходен и автомобилен достъп. Ще се подбере климатизиран офис с възможност за обособяването на 2 работни места. Офисът ще се използва и от екипа за управление по време на проекта. В него ще се провеждат срещи с клиенти, презентации, ще се изготвят оферти, ще се обработва и съхранява проектна и счетоводна документацията.
5. Оборудване на новосъздаденото предприятие с необходимите за дейността техника, софтуер, хардуер, материали и консумативи. Ще се закупи следното оборудване; 1. За създаване на 2 работни места се предвиждат бюра, шкафове и столове. 2. За оборудване на частта за клиенти е предвиден диван. 3. Основната дейност ще се извършва със специализиран софтуер “Delphi XE3”. 4. Разпространението на завършен комерсиален софтуер се предвижда да се реализира основно чрез интернет магазин. 5. Лаптоп - ще се използва от управителя (който е и основен разработчик) както в офиса, така и при посещения при клиенти и държавни институции. 6. NAS – ще се намира в офиса на фирмата или друго отдалечено място и на него ще се съхранява цялата информация на фирмата и ще има отдалечен достъп от всяка точка до него. 7. Мултифункционално устройство – на него ще се копира, принтира и сканира цялата необходима документация, оферти, договори и др.. 8. Рутер – ще осигурява достъп до интернет на всички компютри в офиса. 9. Касов апарат с терминал за връзка с НАП – ще се използва в офиса и при посещения при клиенти при направени плащания за услугата. 10. Сейф –ще се използва в офиса за съхранение на парични средства носители на информация и документи. 11. Мобилен телефон – ще се използва от управителя за осъществяване на контакти с клиентите и демонстрации на мобилни приложения. 12. Канцеларски материали и консумативи – необходими за ежедневната работа в офиса.
6. Разкриване на 1 работно меясто, наемане на персонал. Тъй като първоначално не се очаква да има много клиенти, персонала ще се състои от един човек - това ще бъде управителя на фирмата. Управителя ще бъде назначен по ДУК и ще отговаря за цялата дейност на фирмата и за доброто функциониране на офиса.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 572 BGN
Общ бюджет: 18 761 BGN
БФП: 18 761 BGN
Общо изплатени средства: 18 761 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 722 BGN
2015 6 039 BGN
18 761 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 814 BGN
2015 5 133 BGN
15 947 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 908 BGN
2015 906 BGN
2 814 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз