Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0077-C0001
Номер на проект: 13-13-78
Наименование: Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в община Несебър
Бенефициент: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 09.12.2013
Дата на приключване: 09.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на формиране, прилагане и мониторинг на общински политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление Дейността е насочена към организацията и управлението на проекта, което ще се извършва на базата на системен подход, включващ планиране и наблюдение на проектните дейности. Организацията на екипа ще се осъществи чрез възлагане на специфични функции на членовете на екипа съобразно законодателството и изискванията на ОПАК. Ще бъде сформиран професионален екип за управление, който ще се състои от следните позиции: ръководител, координатор и счетоводител. Членовете на екипа ще следят за правилното и законозъобразно провеждане на всички проектни дейности и ще дава насоки на работата на външните изпълнители с оглед навременното и пълно изпълнение на проекта. Ще бъде изготвен подробен график на дейностите с цел оптималното постигане на заложените цели и резултати. Екипът ще работи въз основа на система за вътрешен мониторинг, което ще способства за ефективната комуникация между членовете на екипа и доброто управление на проекта. Добрата организация на проектната документация ще бъде задължение на екипа, който ще има задължение за правилното съхранение на всички документи и проектното досие.
Дейност 2 Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. В рамките на дейността ще бъде разработен нов общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Той ще представлява средносрочен стратегически документ, който ще отчита новите реалности и актуалните интереси на местните общности в община Несебър. Съгласно Закона за регионалното развитие Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и концепцията за пространствено развитие на общината. Структурата и съдържанието на новия ОПР ще бъдат съобразени с нормативните изисквания и методическите указания, като се състои от: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г.; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. предварителната оценка на плана. Дейността ще бъде реализирана при съблюдаване на Методическите указания за разработва на общински планове за развитие, одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, при спазване на следните принципи и начала: - Ефективно партньорство, осъществявано с активното участие на всички заинтересовани страни; - Взаимодействие между органите на различните нива на управление в цялостния процес на подготовка, изпълнение, наблюдение и оценка на плана; - Съответствие с европейското и националното законодателство; - Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискримонация; - Устойчиво развитие, базирано на опазване и подобряване на околната среда, ефикасно използване на ресурсите, адаптиране и намаляване на въздействието на климатичните промени. Разработеният план за развитие ще бъде подложен на обществено обсъждане на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет - www.strategy.bg. След като бъде изготвен Общинският план за развитие ще бъде предожен за приемане от общинския съвет на община Несебър.
Дейност 3 Дейности за обществено консултиране За разработвания Общински план за развитие на община Несебър следва да бъдат информирани идентифицираните заинтересовани страни. Процесът на стратегическо планиране изисква да се проведе обществено консултиране, за да се осигури информация по отношение на целите, възможните ползи и резултатите от изпълнението на ОПР. В резултат от тази дейност ще бъде проведени две кръгли маси за обществено обсъждане на разработвания ОПР със заинтересованите страни. Първото мероприятия ще се проведе в подготвителната фаза разработвания ОПР и ще има за цел да информира за необходимостта, характера и целите на планираните действия, потенциалните ползи, резултатите и въздействието от прилагането на ОПР. Втората кръгла маса ще представлява форум за обществено обсъждане на вече изготвения проект на ОПР. Във всяко събитие ще вземат участие по 30 участника от целевите групи, за които ще бъдат предвидени работни материали и кафе-паузи.
Дейност 4. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация Дейността предвижда разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация. Правилата ще описват стъпките и механизмите на мониторинг и контрол, с цел усъвършенстване на практиките за оптимизиране на консултативния механизъм за участие на заинтересованите страни в разработването и изпълнението на местни политики. Правилата за мониторинг ще представляват рамков документ, който ще съдържа механизъм за контрол и последваща оценка на основните секторни политики, заложени в Общинския план за развитие: икономическа, социална, бюджетна и екологична. Ще бъдат разработени указания и процедурни правила за мониторинг на политиките, изпълнявани от общинската администрация. Разработените и въведени правила ще бъдат използвани от структурите на гражданското общество, а и от всички граждани при мониторинга и контрола на разработения ОПР. Разработените правила ще бъдат подложени на обществено обсъждане на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет - www.strategy.bg. Въвеждането на правилата ще бъде извършено с решение на общинския съвет на община Несебър. Правилата за мониторинг и контрол ще бъдат достъпни на интернет страницата на общината и ще бъдат отпечатани в книжно издание.
Дейност 5 Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация Тази дейност има за цел да се обучат достатъчен брой общински служители за прилагане на разработените правила на мониторинг и контрол. Обученията ще имат теоритически и практически аспекти. За теоритичната част ще бъдат изработени насоки за работа с правила, а за практическата част ще се разработят упражнение за работа на място. Участниците в обученията ще бъдат запознати с предимствата на новите методи, както и със стандартите, внедрени и работещи в други административни единици. Ще бъде направен преглед на новия Общински план за развитие, като той ще бъде презентиран по достъпен начин, като специално внимание ще се обърне на наблюдението на изпълнението на плана. Ще бъдат проведени две двудневни обучения, с осигурени работни материали (пад, химикали, тефтери, USB стик, баджове), кетъринг и кафе-паузи за по 30 участника.
Дейност 6 Информация и публичност Дейността се състои в мерки за популяризиране на проекта чрез информиране на широката общественост и медиите, в съответствие с правилата за информация и публичност в европейските регламенти. Настоящата дейност ще включва: • Организиране и провеждане на две пресконференции – начална и заключителна • Разработване на информационни брошури • Разработване на информационни дипляни • Публикуване на прессъобщения За осъществяването на дейностите по информация и публичност са предвидени да се проведат 2 публични събития, на които ще се представят целите и резултатите от проекта. Ще се разработят информационни материали. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на Управляващия орган на ОПАК относно информацията и публичността на материалите и събитията. На информационните материали, които ще бъдат разпространявани при провеждането им, изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват флагът на ЕС, логото и слоганът на ЕСФ и на ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 878 BGN
Общ бюджет: 63 262 BGN
БФП: 63 262 BGN
Общо изплатени средства: 63 262 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 376 BGN
2015 47 886 BGN
63 262 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 069 BGN
2015 40 703 BGN
53 773 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 489 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 306 BGN
2015 7 183 BGN
9 489 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Проведени регулярни работни срещи на екипа
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Изготвен план за изпълнение
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Отчети за изпълнението
Индикатор 5 (Д) По дейност 2: Изготвен и приет общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.
Индикатор 6 (Д) По дейност 3: Проведени публични мероприятия
Индикатор 7 (Д) По дейност 3: Участници в публичните мероприятия
Индикатор 8 (Д) По дейност 4: Изготвени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската администрация
Индикатор 9 (Д) По дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 5: Учасници в обученията
Индикатор 11 (Д) По дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) По дейност 6: Разработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 13 (Д) По дейност 6: Разработени и разпространени информационни дипляни
Индикатор 14 (Д) По дейност 6: Публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз