Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0112-C0001
Номер на проект: 13-22-115
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в община Харманли
Бенефициент: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 06.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Харманли
Дейности: Дейност 3 – „Обучение за усъвършенстване на компютърните умения и работа с "електронно правителство" Дейност 3 включва модулно обучение, свързано с работа с програмни продукти от пакета Microsoft Office, както и работа с „електронно правителство”, разделено на следните два модула: • Модул 1 – Усъвършенстване на уменията на служителите при работа с продукти от пакета Microsoft Office • Модул 2 – Усъвършенстване на уменията относно работа с „електронно правителство” и електронно подписани документи. Ще бъдат обучени 60 представители на целевата група в рамките на 80 учебни часа, като основната цел на обучението е да се надградят съществуващите умения за работа с пакета Microsoft Office за постигане на по-голяма бързина, самостоятелност и разширяване на познанията за продуктите, с цел използване на по-голяма част от техните възможности. Особено внимание ще бъде обърнато на често допускани грешки. От друга страна ще се изградят основни знания за управление и организация на дейността на администрацията, прилагайки нови подходи и решения, базирани на информационните технологии и ще се придобият умения за работа с електронно подписани документи. Място на провеждане - гр. Харманли, 80 учебни часа, с включени обучителни материали.
Дейност 1 „Провеждане на обучения в Института по публична администрация” В рамките на Дейност 1 ще бъдат реализирани обучения на служители на община Харманли в Института по публична администрация. На база на идентифицираните потребности от обучения и съобразно типовете обучения, които се предлагат в Каталога на Института 2013 г., ще бъдат командировани 9 служители за провеждане на следните обучения, разделени в поддейности: Поддейност 1.1 - " Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси", (ЧР-6) – 1 човек Поддейност 1.2 - " "Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия" (ФС-2) – 2 човека Поддейност 1.3 – "Управление на собствеността" (ФС-6) – 2 човека Поддейност 1.4 - "Системи за управление на информационната сигурност на административното звено" (ИТО-3) - 2 човека Поддейност 1.5 - Обучение по "2008 Servers (Basic Course)" (ИТО-29) – 2 човека Обучението се извършва по предварително разработени от Института по публична администрация учебни материали и завършва с получаването на сертификат за завършено обучение.
Дейност 4 „Информация и публичност на проекта” Съгласно изискванията на приложимите актове, дейностите по информация и публичност следва да осигурят информиране на широката общественост за финансовото подпомагане и резултатите от реализирането на проекта. При изпълнение на дейността стриктно ще бъдат спазвани изискванията на Приложение 13 „Задължение на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” към Насоките за кандидатстване. Предвидените дейности не дублират дейности по обществено консултиране или обсъждания, популяризиране и др., а са свързани с проекта като инициатива, финансирана на база договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Дейностите за информация и публичност, които съответстват напълно като обем и разпределение на основната дейност на проекта, са, както следва: 1. Провеждане на 2 пресконференции – в началото и края на проекта. Основната цел на въвеждащата пресконференция е да запознае широката общественост посредством местни и регионални медии с общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности, резултати, график за изпълнение на дейностите и източника на финансиране. Въвеждащата пресконференция ще бъде организирана непосредствено след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с оглед необходимото технологично време на избор на изпълнител за дейността „Информация и публичност”Основната цел на Заключителната пресконференция е да обобщи постигнатото в рамките на проекта, да сподели „научени уроци” и „добри практики”; 2. 2 публикации в медии/регионални печатни и/или електронни медии. Първата публикация ще информира за целите на проекта и източниците на финансиране. Втората публикация ще представи резултатите от реализирането на проекта. Публикациите са необходимо допълнение към провеждането на пресконференции, тъй като в рамките на публикациите общинската администрация ще може да контролира съдържанието на публикациите, включително с оглед на коректното представяне на източника на финансовата помощ и съответната визуализация, което е основно изискване за информация и публичност на проекта съгласно Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. От друга страна публикациите дават възможност за насочване на конкретно съобщение към конкретна аудитория, дори и ако по независещи от Кандидата причини определена медия не отрази съществената информация в необходимия обем. 3. Предвидено е изработването на 1 банер за популяризиране на проекта, който ще бъде използван както в сградата на общината, така и по време на обучения или други публични мероприятия; 4. Временна информационна табела ще бъде поставена на видно място в сградата на общината, с необходимата визуализация. 5. Информационни брошури за проекта – 300 броя, предназначени за всички заинтересовани страни, с по-важна информация за реализирането на проекта, с индикативен график за изпълнение на всяка поддейност – за допълнително мобилизиране на вниманието на широката общественост. 6. Информация за проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на общината при изпълнение на дейност, поддейност или етап от поддейност, като същата ще бъде изпращана и до местни/регионални медии под формата на прессъобщения. Като минимум ще бъдат публикувани 5 текущи новини/разпратени 5 прессъобщения за изпълнението на проекта, индикативно по една новина/едно прессъобщение в рамките на всеки месец от продължителността на проекта. Стриктното спазване на изискванията за информация и публичност включва информиране на широката общественост и всички участници в проекта, че същият се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет” и се съфинансира от ЕСФ. По-конкретно, Кандидатът ще информира обществеността и участниците в проекта за предоставената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове чрез поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта, на флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти и думите „Европейски съюз”, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”, и логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”. Във всички подходящи документи по проекта ще бъде включено изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Ще бъде осигурена максимална публичност на съответните проекти в медиите, с оглед спецификата на проекта и интереса на медиите и широката общественост.
Дейност 2 „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА” В рамките на Дейност 2, въз основа на идентифицираната необходимост от обучение на разговорен английски език, ще бъде организиран езиков курс с продължителност 150 учебни часа за 45 представители на целевата група. Занятията ще се провеждат в общината. Обученията ще бъдат насочени към придобиване на практически знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски език за нуждите на ежедневната работа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 890 BGN
Общ бюджет: 88 059 BGN
БФП: 88 059 BGN
Общо изплатени средства: 88 059 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 88 059 BGN
2015 0 BGN
88 059 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 850 BGN
2015 0 BGN
74 850 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 209 BGN
2015 0 BGN
13 209 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Брой проведени обучения
Индикатор 10 (Д) Дейност 1: Брой служители, получили сертификат (индикатор за резултат)
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Брой учебни часове
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Брой служители, получили сертификат (индикатор за резултат)
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Общ брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Брой преминати обучителни модули
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Брой служители, получили сертификат за преминат модул (индикатор за резултат)
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Брой проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Брой публикации
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Брой изработени банери
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Брой временни табели
Индикатор 21 (Д) Дейност 4: Брой отпечатани информационни брошури
Индикатор 22 (Д) Дейност 4: Брой публикувани новини на сайта на общината
Индикатор 23 (Д) Дейност 4: Брой разпратени прессъобщения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз