Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0053-C0001
Номер на проект: 13-22-54
Наименование: Експерт=квалифициран служител
Бенефициент: Община Стралджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 06.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на Общинска администрация Стралджа за успешно прилагане принципите на добро управление в сферата на социалните дейности чрез обучение на служителите.
Дейности: Дейност 1. Изготвяне на документация за провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнител на отделните дейности и провеждане на тръжните процедури. Разработването на документацията за избор на изпълнител по дейност 2 и дейност 4, както и провеждането на процедурите, ще бъде извършена от екипа по проекта. Екипът ще разработи 2 пакета тръжни документи: 1. Тръжна документация за избор на изпълнител по дейност 2: Провеждане на модулно обучение на 2 групи от по 60 служители, състоящо се от следните модули: -І модул: Работа с уязвими групи граждани – деца в риск. -ІІ модул: Работа с уязвими групи граждани – възрастни и самотно живеещи с проблеми при социалното включване 2. Пакет тръжна документация за избор на изпълнител на дейности по информация и публичност. Процедурите ще бъдат по ЗОП, при отчитане правилата за всяка от процедурите от гледна точка на стойността.
Дейност 2. Провеждане на модулно обучение на 80 служители от звената , работещи в социалната сфера: -І модул: Работа с уязвими групи граждани – деца в риск; -ІІ модул: Работа с уязвими групи граждани – възрастни и самотно живеещи с проблеми при соц Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител чрез процедура по ЗОП. Община Стралджа чрез екипа за управление на проекта, ще контролира работата на избрания изпълнител и ще заплати получената услуга. Изпълнителят ще извърши: Едно 3-дневно модулно обучение на служителите от Общинска администрация Стралджа, работещи в социалната сфера по следните теми: -І модул: Работа с уязвими групи граждани – деца в риск; -ІІ модул: Работа с уязвими групи граждани – възрастни и самотно живеещи с проблеми при социалното включване. Изпълнителят ще осигури за всеки модул: - обучителна програма, която предварително ще съгласува с възложителя; - комплекти с обучителни и помощни материали за всички участници. Комплектите ще включват: папка, ноут-пад, химикал, както и презентациите, които ще бъдат представени по време на обучението. - зала и техническо оборудване за провеждане на обучението; - регистрация на участниците в обучението; - транспорт на обучаваните до и от населеното място, в което ще се проведе обучението; - престоя на обучаваните в хотела (2 нощувки) и храненето (4 кафе-паузи, 3 закуски, 3 обяда и 2 вечери), застраховка.
Дейност 3. Провеждане на обучение в ИПА на 10 служители по теми от Каталога за 2013. По дейност 3 - 10 служители от Общинска администрация ще преминат курсове за обучение в ИПА по каталога за 2013 г., а именно: Е- правителство – успешни практики и предпоставки за развитие /ИТО-1/ - 2 участника Методи и техники за прозрачна администрация /ПР-28/- 2 участника; Оценка на въздействието на законодателството и политики/предварителна и последваща/ - ПР- 1 – 2 участника; Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации – ПР- 19 – 4 участника. Подбраните теми за обучение са съобразно нуждите работещите в социалните звена на Общинска администрация Стралджа да развиват умения за подпомагане на потребителите на социални услуги при тяхното ползване и заявяване. Заложените в Бюджет 2012 средства за обучение в размер на 5184.80 лв. не са достатъчни , за да се проведат тези курсове. Чрез включването на служителите в обучение по тези конкретни теми ще се създаде възможност специалисти, да повишат своята експертиза. - Обучени 2 служители по Е- правителство – успешни практики и предпоставки за развитие - Обучени 2 служители по Методи и техники за прозрачна администрация - Обучени 2 служители по Оценка на въздействието на законодателството и политики/предварителна и последваща/; - Обучени 4 служители по Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации;
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Дейността включва: • Провеждане на 2 пресконференции : - Встъпителна пресконференция за откриване и започване изпълнението на проекта с не по-малко от 80 участника. - Заключителна пресконференция за отчитане изпълнението на проекта и постигнатите резултати – с не по-малко от 80 участника • публичност на проекта в медиите – минимум 2 публикации; • 1 рекламен банер на Интернет-страницата на Община Стралджа; • Изработване на рекламни материали - 80 пакета с рекламни материали (папка А4, химикал, блокнот, USB) за участниците в модурното обучение; - 100 брошури, представящи финансиращата програма, идеята, целите и начина на изпълнение на проекта за встъпителната пресконференция и разпространение; - 100 брошури представящи резултатите от проекта, допринасящи за споделяне на опита по проекта; - Изработване на информационен транспарант с размери 200 см х 80 см. Върху транспаранта ще се посочат: − вида и името на проекта; − емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти и наименованието „Европейски съюз”; − логото и слогана на ЕСФ; − логото и слогана на ОПАК; - 1 табела: за входа на Общината
Дейност 5. Дейности по управление на проекта Проектът ще се управлява от екип, назначен със заповед от кмета на общината. В екипа ще се включат : ръководител, координатор, експерт „Мониторинг и вътрешна оценка”, счетоводител, технически сътрудник. Всеки от членовете на екипа ще изпълнява конкретни функции съобразно добрия проектен мениджмънт /описани в т. 4 от формуляра/. Отговорностите и задълженията на членовете на екипа са съобразени със спецификата на интервенцията и ще залегнат в длъжностните характеристики за съответните позиции.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 950 BGN
Общ бюджет: 72 626 BGN
БФП: 72 626 BGN
Общо изплатени средства: 72 626 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 626 BGN
2015 0 BGN
72 626 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 732 BGN
2015 0 BGN
61 732 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 894 BGN
2015 0 BGN
10 894 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Брой тръжни документи
Индикатор 6 (Д) Брой проведени процедури
Индикатор 7 (Д) Брой избрани изпълнители
Индикатор 8 (Д) Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) Брой служители , получили сертификат
Индикатор 10 (Д) Сертифицирани служители, преминали обучение
Индикатор 11 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) Публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 13 (Д) Разработени и разпространени информационни и рекламни материали (презентации 160,
Индикатор 14 (Д) Разработени и разпространени информационни и рекламни материали 200 брошури
Индикатор 15 (Д) Разработени и разпространени информационни и рекламни материали USB
Индикатор 16 (Д) Разработени и разпространени информационни и рекламни материали Химикали
Индикатор 17 (Д) Разработени и разпространени информационни и рекламни материали Папки
Индикатор 18 (Д) Разработени и разпространени информационни и рекламни материали Блокноти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз