Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0067-C0001
Номер на проект: 13-22-68
Наименование: Подобряване на административния капацитет и ефективността на общинска администрация- община Левски
Бенефициент: Община Левски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 06.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет и подобряване на ефективността и ефикасността на работата на общинска администрация в община Левски
Дейности: Дейност 1. Административно управление на проекта Проектът ще се изпълнява от сформиран специално за тази цел екип. Ролята на проектния екип е да управлява и координира процесите и дейностите в тяхната последователност; да организира конкурсни процедури в съответствие със Закона за обществени поръчки; да следи за спазване на процедурите и изискванията на Възложителя, съгласно клаузите на договора и приложенията към него, ще упражнява постоянен мониторинг и контрол по отношение на наетите обучителни фирми; ще подготвя техническите и финансови доклади, ще популяризира и информира широката общественост дейностите по проекта. В рамките на изпълнение на настоящия проект, екипът за управление и изпълнение като цяло и отделните му членове, в зависимост от спецификата на задълженията им ще имат следните задачи: (1) Организационни – изработване на: график за изпълнение на планираните задачи и събития с конкретни отговорници и срокове за изпълнение; методология и процедури за осъществяване на контрол и мониторинг; система за отчетност на техническите и финансови параметри на проекта; план за изпълнение на информационната кампания, (2) Контролни и подкрепящи подизпълнителите – осъществяване на строг финансов и технически контрол, предлагане на решения и предприемане на действия за спазване на технологичния и времеви график, контролиране и измерване на конкретните резултати и др.
Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Технологията на провеждане на избора на изпълнители ще преминава през следните етапи: (1) подготовка на тръжната документация; (2) фактическо провеждане на избора съгласно нормативните изисквания и срокове и (3) сключване на договори с избраните изпълнители. При подготовката на тръжни документи ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. При провеждане на избора на изпълнителите общината ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3. Провеждане на обучения в Института по публична администрация Провеждане на обучения в ИПА за подобряване на квалификацията на общинските служители. След направена предварителна оценка на нуждите от обучение на служителите, бяха избрани следните обучителни програми и модули от каталога на ИПА за 2013 г.: І. Програма „Управленски умения в администрацията” 1. Публичен имидж – елемент на добро управление (УА – 6) В обучението ще участва Секретаря на общината. Обучението е 3-дневно, общо 24 уч. часа. Основни теми, включени в обучението: комуникационен мениджмънт, вербални и невербални комуникации, медийна комуникация, комуникация с различни целеви групи, комуникация в кризисни ситуации, изграждане на персонален имидж. ІІ. Програма „Ефективни комуникации на държавната администрация” 1. Делова комуникация и етикет ( ЕФ – 6) В обучението ще участват 1 служител Директор на дирекция „Градоустройство и архитектура и хуманитарна политика“ Обучението е 2-дневно, общо 16 уч. часа. Цели на обучението: да подпомогне успешното и делово общуване, да предостави нови знания и умения на етичните стандарти при вземане на качествени професионални решения, да предложи начини за приемливо поведение в проблемни служебни ситуации, да запознае участниците с правилата и механизмите на въздействие в деловия етикет е деловото облекло. 2. Връзки с обществеността ( ЕФ – 3) В обучението ще участва В обучението ще участват 1 служител Гл. специалист "Култура и вероизповедание", който е отговорен и за връзките с обществеността на общината. Обучението е 3-дневно, общо 24 уч. часа. Основни теми, включени в обучението: мястото и ролята на ПР-специалиста в администрацията, Общуване:модел, етапи, видове; комуникационни канали и медии; успешно представяне пред публиката, публичният образ – същност и др. ІІІ. Програма „Основни производства по АПК“ (за неюристи). 1.Основни производства по АПК /за неюристи/ - (ПР-6); 1,5 дни, общо 12 уч. часа, ИПА –1 човек. В обучението ще участва един служител - Главен публичен изпълнител. Обучението е 1,5 - дни – общо 12 уч. часа. Основни теми, включени в обучението: основни принципи в АП; Производство по оспорване на административни актове; Производство по издаване на нормативни и административни актов; Производства по предложения и сигнали и др.
Дейност 4. Провеждане на обучения по ключови компетентности В рамките на настоящата дейност ще се проведат 4 обучения по три теми, а именно: 1. Обучение по „Лидерски умения” 2. Обучение по „Работа в екип и екипна ефективност” По „Работа в екип и екипна ефективност” ще бъдат сформирани 2 групи. 1.Обучение по „Лидерски умения” Обучението по “Лидерски умения” е предназначено за кмет, зам. кмет, кметове (2 бр.), секретаря на общината и директори на дирекции (2 бр.), и на кметства (10 бр.), кметски наместници (2 бр.), главния архитект В обучението ще участват 19 служители на общинската администрация разпределени в 1 група от 19 участника. В обучението ще бъдат включени теми като: Лидерски компетенции – дефиниране на основните лидерски компетенции; техники за подобряване на представянето на другите и самите нас; техники за благоприятна съвместна работа; Ролята на лидера за достигане на високи резултати в компанията – лидерски стилове, организационен клима; Идентифициране на проблеми и рискове и определяне на подходяща реакция. Аналитични подходи при вземане на решения. Справяне с проблеми и вземане на решения чрез креативност и логика. Техники за креативно и иновативно мислене и генериране на идеи. Мотивация и теории за мотивиране и др. Обучението на всяка група ще продължи 3 дни. Обучението ще бъде изнесено, извън територията на община Левски. 2.Обучение по „Работа в екип и екипна ефективност” Обучението по “Работа в екип” е предназначено за служителите на общинската администрация. В ежедневната си работа служителите се налага да комуникират активно по между си, за да изпълняват ефективно своите задължения. Обучението ще се включва две части - теоретична и практическа част. Основни теми, които ще бъдат включени в обучението са: Формиране на екипи; Роли и връзки в екипа – формални и неформални; Екипна ефективност; Мотивация; Доверие; Структура и цели на организацията; Визия и мисия на организацията. Индивидуални цели и цели на организацията; Роли на членовете в един екип в обичайна ситуация и при криза; Конструктивни решения. Обучението на всяка група ще продължи 3 дни. В обучението ще участват 60 служители на общинската администрация, разпределени в 2 групи по 30 участника. Обучението ще бъде изнесено, извън територията на община Левски.
Дейност 5. Организиране и провеждане на обучения за Работа с граждани от уязвимите групи. В обученията по дейност 5 ще участват 20 служители на общината, чиито служебни задължения имат отношение към работата с уязвими групи и почти ежедневно се налага да работят с представители на тези групи.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Дейността по осигуряване на информация и публичност, предвижда мерки за популяризиране на получената финансова в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет”. Дейност 6 включва мерки за информация и публичност във връзка с популяризиране на проекта, неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичността са съобразени с Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. В рамките на дейност 6 ще бъде реализирано следното:
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 581 BGN
Общ бюджет: 65 410 BGN
БФП: 65 410 BGN
Общо изплатени средства: 71 809 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 71 809 BGN
2015 0 BGN
71 809 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 037 BGN
2015 0 BGN
61 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 771 BGN
2015 0 BGN
10 771 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Общ брой на обучените служители в общината - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Брой проведени обучения по ключови компетенции
Индикатор 6 (Д) Брой проведени обучения от Каталога на ИПА
Индикатор 7 (Д) Брой проведени обучения за работа със специфични групи граждани –уязвими групи
Индикатор 8 (Д) Д1: Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 9 (Д) Д1: Проведени. месечни срещи на екипа
Индикатор 10 (Д) Д1: • Изготвени технически и финансови доклади
Индикатор 11 (Д) Д2: Проведени тръжни процедури;
Индикатор 12 (Д) Д3: Брой проведени обучения
Индикатор 13 (Д) Д3: Брой обучени служители
Индикатор 14 (Д) Д3: Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) Д4: Брой проведени обучения
Индикатор 16 (Д) Д4: обучени служители
Индикатор 17 (Д) Д4: Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) Д5: проведени обучения
Индикатор 19 (Д) Д5: обучени служители
Индикатор 20 (Д) Д5: Получени сертификати
Индикатор 21 (Д) Д6: проведени пресконференции - встъпителна и заключителна;
Индикатор 22 (Д) Д6: изработени информационни брошури;
Индикатор 23 (Д) Д6: банери
Индикатор 24 (Д) Д6: Публикация в пресата
Индикатор 25 (Д) Д6: Информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз